Usnesení - 28.01.2015

Usnesení ze  1. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 28. ledna 2015

Usnesení č. 1/2015

ZO Janov nad Nisou revokuje usnesení č. 89/2014 v tomto znění: ZO Janov nad Nisou  bere na vědomí důvodovou zprávu a pověřuje starostu obce podáním podnětu k příslušným orgánům k řešení.

Usnesení č. 2/2015

ZO Janov nad Nisou revokuje usnesení č. 90/2014 v tomto znění: ZO Janov nad Nisou  bere na vědomí důvodovou zprávu a pověřuje starostu obce podáním podnětu k příslušným orgánům k řešení.

Usnesení č. 3/2015

ZO Janov nad Nisou bere na vědomí důvodovou zprávu týkající se objektu č. ev. 1161 na stpč. 283/4 k. ú. Janov nad Nisou a pověřuje starostu obce podáním podnětu k příslušným orgánům k řešení.

Usnesení č. 4/2015

ZO Janov nad Nisou bere na vědomí důvodovou zprávu týkající se stavu pozemku ppč. 896/1 a stpč. 275/3 k. ú. Janov nad Nisou a pověřuje starostu obce podáním podnětu k příslušným orgánům k řešení.

Usnesení č. 5/2015

ZO Janov nad Nisou souhlasí s odkoupením pozemku ppč. 1376/6 k. ú. Loučná nad Nisou – vodní plocha o výměře 871m2 od České republiky za cenu 79.000,- Kč.

Usnesení č. 6/2015

ZO Janov nad Nisou souhlasí s vypracování geometrického plánu na rozdělení pozemku ppč. 1341/1, ppč. 1318/1 a ppč. 483/2 všechny v k. ú. Janov nad Nisou.

Usnesení č. 7/2015

ZO Janov nad Nisou schvaluje podání žádosti pod názvem „Oprava mostu a místních komunikací v Janově nad Nisou“ do Dotačního fondu: Programu č. 2 – Program resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova, Podprogram 2.1 – Program obnovy venkova ve výši 300.000,- Kč. Vlastní podíl byl zaplacen z prostředků rozpočtu roku 2014, kde bylo s opravou počítáno v položce 2212 5171 Oprava a udržování a v rozpočtu roku 2014 byla alokována částka 3. 000.000,- Kč.

Usnesení č. 8/2015

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje schodkový rozpočet s tím, že záporné saldo hospodaření ve výši 13.936.239,- Kč dorovnává zapojením položky 8115 stav finančních prostředků z minulých let. Konečná výše rozpočtu obce pro rok 2015 je na příjmech 30.992.139,- Kč a na výdajích 30.992.139,- Kč.

Usnesení č. 9/2015

ZO Janov nad Nisou navrhuje řediteli Janovské o.p.s. svolat pracovní skupinu složenou ze zástupců obce Janov nad Nisou, TJ Sokol Janov nad Nisou a Janovské o.p.s. za účelem  vyřešení současné finanční situace a nutnosti zafinancování investičních akcí v budověsokolovny.

Usnesení č. 10/2015

ZO Janov nad Nisou schvaluje smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2015 s Libereckým krajem a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.

Mgr. Daniel David, starosta obce

Renata Mádlová, místostarostka obce

Zapsala: M. Kejzlarová

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h