Zápis - 25.04.2006

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 24. května 2006

Přítomni: Mgr. Daniel David, Luboš Doležálek, ing. Jana Henychová, Jaroslav Hrabák,  MUDr. Milan Kvasnička, Roman Vitvar,

Omluveni: Ivo Richter

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou  obce Mgr. Danielem Davidem  v 17,05 hodin za přítomnosti 6 členů (chybí  Renata Mádlová, Vladimír Kordač,  )

*Volba ověřovatelů:

- Mgr. David  navrhuje MUDr. Kvasničku  – přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  6 PROTI  0 ZDRŽEL  0

p. MUDr. Kvasnička byl  zvolen  ověřovatelem  zápisu

- Mgr. David navrhuje p. Hrabáka  – přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  6 PROTI  0 ZDRŽEL  0

p. Hrabák byl  zvolen  ověřovatelem  zápisu

*Volba návrhové komise:

- Mgr. David navrhuje ing. Henychovou  – přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  6 PROTI  0 ZDRŽEL  0

ing. Henychová  byla  zvolena členem návrhové komise

- Mgr. David navrhuje p. Vitvara – přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  6  PROTI  0 ZDRŽEL  0

p. Vitvar byl zvolen členem návrhové komise

*Kontrola usnesení:

Usnesení č. 25/2006 – splněno Usnesení č. 31 - 47/2006 –  trvá

Usnesení č. 26/2006 – splněno Usnesení č. 48/2006 – trvá

Usnesení č. 27/2006 – splněno Usnesení č. 49/2006 –  splněno Usnesení č. 28/2006 – splněno Usnesení č. 29/2006 – splněno

Usnesení č. 30/2006 – trvá

* Schválení zápisu z minulého zasedání:

- Mgr. David se ptá ověřovatelů minulého zápisu, zda mají nebo obdrželi  připomínky k minulému zápisu.

p. I. Richter – není přítomen, ale písemné připomínky nedal

p. R. Vitvar – nemá připomínky

- ani ostatní zastupitelé připomínky nemají

- Mgr. David  konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen.

* Schválení programu:

- Mgr. David se ptá zastupitelů, zda mají připomínky k dnešnímu programu - nikdo připomínky nemá, dává tedy hlasovat o programu v tomto znění:

1) Zahájení ( presence, volba ověřovatelů, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu )

2) Zpráva z komise „Péče o krajinu“

3) Prodej majetku obce

4) Rezervní fond Základní školy  a Mateřské školy Janov n. N.

5) Různé a interpelace

6) Závěr

hlasování: PRO  6 PROTI  0 ZDRŽEL  0

Program dnešního zasedání byl schválen

Jelikož se ještě nedostavila ing. Cyhelská, která měla přednést zprávu z komise „ Péče o krajinu“ ptá se Mgr. David zastupitelů, zda souhlasí nejprve s projednáváním bodu 3. Prodej majetku obce – zastupitelé souhlasí

3. Prodej majetku obce

· Prodej stpč. 385 k. ú. Hraničná n. N. o výměře 20 m2 – zastavěná plocha a stpč.386 k. ú. Hraničná n. N. o výměře 13 m2 – zastavěná plocha

- p. Vitvar navrhuje prodat pozemky za 300,- Kč/m2 – ostatní zastupitelé souhlasí

-  p. Doležálek dává návrh usnesení: ZO souhlasí s prodejem stpč. 385 k. ú. Hraničná n. N. o výměře 20 m2 – zastavěná plocha a stpč.386 k. ú. Hraničná n. N. o výměře 13 m2 – zastavěná plocha společnosti QUAI, a. s., Rašínovo nábřeží 1980/70, Praha 2 za cenu 10. 395,- Kč.

- Mgr. David dává hlasovat o návrhu p. Doležálka

hlasování: PRO  6 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh p. Doležálka byl schválen

· Prodej ppč. 2/3 k. ú. Hraničná n. N. o výměře 259 m2 – ostatní plocha

 - p. Doležálek navrhuje prodat pozemek za 50,- Kč/m2 – ostatní zastupitelé souhlasí

- p. Doležálek dává návrh usnesení: ZO souhlasí s prodejem ppč. 2/3 k. ú. Hraničná n. N. o výměře 259 m2 Manželům MUDr. Zuzaně  Mottlové, Hraničná 1392, Janov n. N. a Paed.Dr. Jaroslavu Mottlovi, Třída Eduarda Beneše 1561/10, Hradec Králové za cenu 13. 598,- Kč.

- Mgr. David dává hlasovat o návrhu p. Doležálka

hlasování: PRO  6 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh p. Doležálka byl schválen

v 17, 12 hodin přichází pí. Mádlová – 7 členů

· Prodej části stpč. 326 k. ú. Hraničná n. N. označené dle nového  GP jako 326/2 k. ú. Hraničná n. N. o výměře 262 m2 – zastavěná plocha a části ppč. 267/2 k. ú. Hrančiná n. N. označené dle nového GP jako část b) o výměře 4 m2 – ostatní plocha a garáže na výše uvedené stpč.

Dle znaleckého posudku činí cena garáže 104. 220,- Kč

- p. Doležálek navrhuje pozemky prodat za 300,- Kč /m2

- Mgr. David navrhuje pozemky prodat za 200,- Kč /m2

- Mgr. David dává hlasovat o svém protinávrhu

hlasování: PRO  6 PROTI  0 ZDRŽEL  1

- protinávrh Mgr. Davida byl přijat

- Mgr. David dále upozorňuje na to, že tato nemovitost nemá zajištěný přístup.

- p. Doležálek dává návrh usnesení: ZO souhlasí s prodejem části stpč. 326 k. ú. Hraničná n. N. označené dle nového  GP jako 326/2 k. ú. Hraničná n. N. o výměře 262 m2 – zastavěná plocha a části ppč. 267/2 k. ú. Hrančiná n. N. označené dle nového GP jako část b) o výměře 4 m2 – ostatní plocha a garáže na  části stpč. 326 označené dle nového GP jako 326/2  obálkovou metodou za minimální  cenu 158. 200,- Kč s termínem dodání obálek do 27. 6. 2006. Tyto nemovitosti se prodávají bez zajištěného přístupu. Když zájemce s nejvyšší nabídkou odstoupí, provede se nové výběrové řízení. Pokud někdo odstoupí, příště nebude na jeho nabídku brán zřetel.

- Mgr. David dává hlasovat o návrhu p. Doležálka

hlasování: PRO  6 PROTI  0 ZDRŽEL  1

- návrh p. Doležálka byl schválen

* Návrh prodeje části ppč. 195/6 k. ú. Hraničná n. N. – ostatní plocha

- p. Doležálek dává návrh usnesení: ZO souhlasí se záměrem zveřejnit prodej části ppč. 195/6 k. ú. Hraničná n. N.

- Mgr. David dává hlasovat o návrhu p. Doležálka

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh p. Doležálka byl schválen

* Návrh prodeje  ppč. 1393/2 k. ú. Janov n. N. o výměře 269 m2 – ostatní plocha

- p. Doležálek dává návrh usnesení: ZO souhlasí se záměrem zveřejnit prodej  ppč. 1393/2 k. ú. Janov n. N. o výměře 269 m2

- Mgr. David dává hlasovat o návrhu p. Doležálka

hlasování: PRO 7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh p. Doležálka byl schválen

* Návrh prodeje  ppč. 356/3 k. ú. Janov n. N. o výměře 696 m2 – trv. tr. porost

- p. Doležálek dává návrh usnesení: ZO souhlasí se záměrem zveřejnit prodej  ppč. 356/3 k. ú. Janov n. N. o výměře 696 m2

- Mgr. David dává hlasovat o návrhu p. Doležálka

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh p. Doležálka byl schválen

- Mgr. David informuje zastupitele, že je třeba změnit usnesení č. 106/2005 z důvodu jeho neproveditelnosti v návaznosti na skutečná vlastnická práva

-  p. Doležálek dává návrh usnesení: ZO revokuje usnesení č. 106/2005 v tomto znění:

ZO schvaluje směnu části ppč. 1756  označenou dle GP 223-247/2005( dále jen označenou) jako 1756/2 o výměře 119 m2 -( majitel p. Henzl) za 119 m2 části ppč.1607 označenou  jako ppč. 1607/2( majitel Obec Janov n. N.). Zbývající část této ppč. 1607/2 o výměře 117 m2, stpč. 367 o výměře 69 m2 a dále část ppč.1610/3 označenou jako 1610/3 díl D o výměře 268 m2, část ppč. 1610/1 označenou jako ppč. 1610/1 díl B o výměře 435 m2 a část ppč. 1610/7 označenou jako 1610/7 díl H o výměře 79 m2 prodává za celkovou cenu 92. 558,- Kč panu Pavlu Henzlovi, Praha 8.

- Mgr. David dává hlasovat o návrhu p. Doležálka

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh p. Doležálka byl schválen

- p. Doležálek dává návrh usnesení: ZO schvaluje koupi ppč. 1756/2 – zahrada o výměře 119 m2 vzniklé z ppč 1756 – zahrada o výměře 319 m2 v k. ú. Loučná n. N. dle GP pro rozdělení pozemku č. p. 223-247/2005 ze dne 13. 9. 2005, a to ideální 1/2 od JUDr. Pavla Henzla a ideální 1/2 o manželů JUDr. Jaroslava Henzla a Jany Henzlové  za kupní cenu

9. 372,- Kč.

- Mgr. David dává hlasovat o návrhu p. Doležálka

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh p. Doležálka byl schválen

- p. Doležálek dává návrh usnesení: ZO schvaluje prodej do výlučného vlastnictví JUDr. Pavlu Henzlovi:

- stpč. 367 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 69 m2 v k. ú. Loučná n. N. za kupní cenu 21. 735,- Kč

- ppč. 1607/2 – trvalý travní porost o výměře 236 m2 vzniklé z ppč 1607 – trvalý travní porost o výměře 619 m2 dle GP pro rozdělení pozemku č. pl. 223-247/2005 ze dne 13. 9. 2005 za kupní cenu 18. 585,- Kč.

- pozemkových parcel označených dle GP pro rozdělení pozemku č. pl. 223-247/2005 ze dne 13. 9. 2005 jako písm. d) – trvalý travní porost o výměře 268 m2, písm. b) – trvalý travní porost o výměře 435 m2, písm. h) . trvalý travní porost o výměře 79 m2 v k. ú. Loučná n. N. za kupní cenu 61. 583,- Kč.

- Mgr. David dává hlasovat o návrhu p. Doležálka

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh p. Doležálka byl schválen

- Mgr. David dále informuje zastupitele, že z důvodu opravy chyby v katastru nemovitostí je třeba změnit usnesení č. 117/2005.

- p. Doležálek dává návrh usnesení: ZO revokuje usnesení č. 117/2005 v tomto znění:

- ZO Janov n. N. souhlasí s prodejem pozemku č. 276/3 k. ú. Hraničná n. N. o výměře 1035 m2 p. Zdeňku Hanwaldovi, trvale bytem Hraničná, Janov nad Nisou za cenu

43. 470,- Kč.

- Mgr. David dává hlasovat o návrhu p. Doležálka

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh p. Doležálka byl schválen

- p. Doležálek dává návrh usnesení: ZO Janov n. N. souhlasí s prodejem pozemku č. 276/3 k. ú. Hraničná n. N. o výměře 941 m2 p. Zdeňku Hanwaldovi, trvale bytem Hraničná, Janov nad Nisou za cenu 39.522,- Kč.

- Mgr. David dává hlasovat o návrhu p. Doležálka

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh p. Doležálka byl schválen

2. Zpráva z komise „Péče o krajinu“

ZO vyslechlo informaci ing. Cyhelské z komise „ Péče o krajinu“ o čerpání dotace pro rok 2005 a o záměrech na rok 2006.

- ing. Cyhelská se tázala zastupitelů, zda budou souhlasit se zabezpečením  trvalé údržby aleje u Tesanky.

- p. Hladký upozorňuje na nutnost této údržby a hlavně sekání pozemků od aleje ke kraji komunikace.

V 17,45 hodin přichází V. Kordač – 8 členů

- MUDr. Kvasnička navrhuje uložit starostovi:  vyzvat všechny vlastníky pozemků na jejichž pozemcích je alej vysazena, aby se vyjádřili, zda s alejí  a její údržbou ze strany obce souhlasí a pak teprve tuto údržbu zajistit.

 - ing. Cyhelská upozornila na nutnost opravy pilířů mostu přes Nisu pod radnicí.

- zároveň informovala o pokračování prací na pozemcích pod radnicí a navrhla jednat s majiteli  pozemků, které navazují na obecní, o jejich odkoupení, aby tato plocha tvořila ucelený prvek.

- zastupitelé pověřují starostu jednáním s majiteli o případném odkoupení

3. Rezervní fond Základní školy a Mateřské školy Janov n. N.

- p. Hrabák informuje zastupitele o výsledcích hospodaření školy a o převodu prostředků do Rezervního fondu.

- p. Hrabák dává návrh usnesení: ZO bere na vědomí úsporu na mandatorních účtech rozpočtu ZŠ ve výši Kč. 14.597,20, která bude vrácena zpět do rozpočtu obce.

- Mgr. David dává hlasovat o návrhu p. Hrabáka

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh p. Hrabáka byl schválen

- p. Hrabák dává návrh usnesení: ZO bere na vědomí, že v rozpočtu ZŠ za rok 2005 došlo k úspoře v celkové výši Kč 50. 742,90 a souhlasí, aby tato částka byla převedena do Rezervního fondu ZŠ.

- Mgr. David dává hlasovat o návrhu p. Hrabáka

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh p. Hrabáka byl schválen

4. Různé a interpelace

- opakovaná žádost majitelů nemovitosti čp. 192 v Hraničné n. N. o příspěvek na výtlačnou kanalizační přípojku k objektu čp. 192 v Hraničné n. N.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO nesouhlasí se zaplacením příspěvku na výtlačnou kanalizační přípojku majitelům objektu čp. 192 v Hrančné n. N.

- Mgr. David dává hlasovat o  svém návrhu

hlasování: PRO  6 PROTI  0 ZDRŽEL  2

- návrh Mgr. Davida  byl schválen

- ing. Henychová upozorňuje na špatný stav komunikace na Maxov

- Mgr. David upozorňuje, že část komunikace je obce Janov n. N. a část již patří obci Lučany

- p. Doležálek se dotazuje pana Kordače, kdy vrátí zbývající věci z IC. A kdy zaplatí dlužné peníze.

- p. Kordač odpovídá že věci vrátí zítra a peníze poukázal dnes na účet obce.

- p. Hanzlovič se dotazuje, kdo přiděluje v obci byty

- Mgr. David odpovídá že zastupitelé v rámci výběrového řízení

- p. Jansa se ptá, zda se bude prodávat kulturní dům

- Mgr. David odpovídá že zatím ne, ale že v současné době probíhá změna územního plánu, aby se tento objekt mohl v budoucnu prodat jako objekt k bydlení.

- p. Jansa se táže, co se tam nyní provádí za stavební úpravy

- p. Kordač odpovídá že se pouze malují místnosti.

- Mgr. David dále sděluje, že v současné době jsou přízemní místnosti objektu pronajaty jako nebytové prostory sloužící jako sklad.

- p. Hanzlovič se ptá, co bude obec dělat s vraky stojícími na území obce

- p Doležálek odpovídá, že starosta zjistí možnosti odstranění  vraků na obecních pozemcích

- p. Hanzlovič se dotazuje, zda bude odstraněna dopravní značka „slepá ulice“ na komunikaci u kostela

- Mgr. David odpovídá, že ano

- p. Mašek si stěžuje že v objektu Hraničná čp. 181 je truhlářská dílna

- zastupitelé odkazují pana Maška na živnostenský úřad

- p. Jansa upozorňuje na ničení pomníku u kostela

- zastupitelé pověřují starostu informovat o tom církev

- p. Mašek si stěžuje , že pí. Nagyová mu odmítla sdělit informaci o placení poplatku za odpad svých spoluobčanů

- Mgr. David upozorňuje p. Maška, že tyto informace jsou tajné z důvodu ochrany osobních údajů

- p. Mašek se dále dotazuje jak pokračuje věc s fy. TOP GUM

- Mgr. David informuje, že tato věc je ve stádiu, kdy Krajský soud ještě tuto věc neprojednal.

V 18,35 hodin končí starosta obce Mgr. Daniel David 5. zasedání Zastupitelstva obce

Mgr. Daniel David
starosta obce

Luboš Doležálek
místostarosta

ověřovatelé: MUDr. Milan Kvasnička, p. Jaroslav Hrabák

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h