Zápis - 05.11.2014

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou konaného dne 5. listopadu 2014 od 17:00 hodin.

Přítomni: Mgr. Daniel David, Bc. Marie Bürgerová, Jaroslav Jansa, Ing. Radek Jelínek, Mgr. Adam Kulich, Renata Mádlová, ing. Petr Mlejnek, Michal Surkov, ing. Jan Zelenka

1. Zahájení

Zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou bylo zahájeno dosavadním starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17:00 hodin za přítomnosti  9 členů ZO.

- Mgr. David konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování ( lhůta uplynula dne 24. 10. 2014, žádný návrh nebyl podán.). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Janov nad Nisou zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 27. 10. 2014 do 5. 11. 2014 Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

- Mgr. David informuje přítomné o rezignaci ing. Olgy Hatašové dne 17. 10. 2014 na mandát zastupitele, další v pořadí byl p. Jaroslav Jansa, který byl vyzván k přijetí mandátu a mandát přijal

- Mgr. David dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva ( příloha č. 1.) konstatoval, že přítomno je 9 členů zastupitelstva ( z celkového počtu 9 - všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Složení slibu členy zastupitelstva

- Mgr. David v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu ( § 55 zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).

Složení slibu proběhlo tak, že Mgr. David přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky." a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2).

- všichni přítomní zastupitelé slib složili a stvrdili svým podpisem na připraveném archu (příloha č.2)

- Mgr. David zkonstatoval, že žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou

- při skládání slibu bylo zároveň členům zastupitelstva obce předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle §53 zákona č. 491/2001Sb, o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

- Mgr. David navrhl určit ověřovateli zápisu Mgr. Adama Kulicha a pana Michala Surkova a zapisovatelkou paní Milenu Kejzlarovou a dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽELI SE  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

3. Schválení programu

- Mgr. David se dotazuje přítomných zastupitelů zda mají nějaké připomínky k navrženému programu jednání – nikdo nemá, dává tedy hlasovat o programu v tomto znění:

 1. Zahájení
 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 3. Schválení programu
 4. Volba starosty a místostarosty - veřejně nebo tajně (v případě tajného hlasování je nutné zvolit volební komisi)
  a) určení počtu místostarostů
  b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
  c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
  d) volba starosty
  e) volba místostarosty
 5. Zřízení finančního a kontrolního výboru
  a) volba předsedy finančního výboru
  b)  volba předsedy kontrolního výboru
 6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce
 7. Diskuse
 8. Závěr

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 

- program dnešního jednání byl schválen

4. Volba starosty a místostarosty

a) určení počtu místostarostů

- Mgr. David navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu a dotazuje se přítomných zastupitelů zda má někdo jiný návrh – nikdo nemá,

- Mgr. David dává návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje zvolení jednoho místostarosty.“  a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽELI SE  0

- usnesení č. 70 bylo shváleno

b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění

- Mgr. David navrhuje jednoho člena zastupitelstva obce jako uvolněného a to starostu obce ve smyslu § 71 zákona o obcích – nikdo nemá námitek

- Mgr. David dává návrh usnesení:„Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.“  a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽELI SE  0

- usnesení č. 71 bylo schváleno

c) určení způsobu volby starosty a místostarosty

- Mgr. David navrhuje způsob volby starosty a místostarosty veřejným hlasováním – nikdo nemá jiný návrh

- Mgr. David  tedy konstatuje, že volba  starosty a místostarosty obce bude veřejná a o jednotlivých kandidátech se bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi

- Mgr. David dále upozornil zastupitele, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty

d) volba starosty

- Mgr. David vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty

- ing. Radek Jelínek navrhuje Mgr. Daniela Davida – přijímá

- nikdo nemá jiný návrh

- Mgr. David dává návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou volí starostou obce Mgr. Daniela Davida“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽELI SE  0

- usnesení č. 72 bylo schváleno

e) volba místostarosty

- Mgr. David vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty

- p. Michal Surkov navrhuje pí. Renatu Mádlovou – přijímá

- ing. Petr Mlejnek navrhuje Bc. Marii Bürgerovou - přijímá

- Mgr. David  dává návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou volí místostarostkou obce pí. Renatu Mádlovou“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  6 PROTI 3 ZDRŽELI SE  0

- usnesení č. 73 bylo schváleno

5. Zřízení finančního a kontrolního výboru

- Mgr. David úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor (§ 117 odst.2 a § 84 odst. 2 písm. l zákona o obcích), neboť funkční období výborů předchozího ZO zaniklo spolu s bývalým zastupitelstvem. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý ( § 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy ( §119 odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva ( § 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§119 odst. 1 zákona o obcích).

- Mgr. David dává návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor.

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽELI SE  0

 - usnesení č. 74 bylo schváleno

a) volba předsedy finančního výboru

- Mgr. David  vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru

- pí. Renata Mádlová navrhuje Ing. Radka Jelínka

- nikdo nemá jiný návrh

- Mgr. David dává návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou volí předsedou finančního výboru Ing. Radka Jelínka.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽELI SE  2

- usnesení č. 75 bylo schváleno

b) volba předsedy kontrolního výboru

- předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru

- Mgr. Adam Kulich navrhuje Bc. Marii Bürgerovou

- pí Renata Mádlová navrhuje Mgr. Adama Kulicha

- Mgr. Daniel David dává návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou volí předsedkyní kontrolního výboru Bc. Marii Bürgerovou“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  6 PROTI 0 ZDRŽELI SE  3

- usnesení č. 76 bylo schváleno

6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva obce

-  Mgr. David navrhl přítomným zastupitelům, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, poskytována odměna ve výši 360,- Kč měsíčně, a to ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil

- nikdo nemá jiný návrh

- Mgr. David dává návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 360,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽELI SE  0

- usnesneí č. 77 bylo schváleno

-  Mgr. David dále navrhl dle § 77 odst. 2 zákona o obcích přítomným zastupitelům též měsíční odměnu za výkon funkce místostarosty obce a to ve výši 7.509,- Kč

- nikdo nemá jiný návrh

- předsedající  dává návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 7.509,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽELI SE  0

- usnesení č. 78 bylo schváleno

- dále Mgr. David navrhl v souladu se zákonem o obcích odměnu předsedům výborů a komisí a to měsíční odměnu ve výši 1.120,- Kč

- nikdo nemá jiný návrh a proto dává předsedající  návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce předsedy výborů a komisí ve výši 1.120,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce předsedy.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽELI SE  0

- usnesení č. 79 bylo schváleno

- Dále si Mgr. Daniel David dovoluje navrhnout přítomným zastupitelům, že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna

- přítomní zastupitelé souhlasí

- Mgr. David navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích stanoví, že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽELI SE  0

- usnesení č. 80 bylo schválen

7. Diskuse

- Mgr. Daniel David navrhuje zastupitelům datum příštího jednání ZO a to 10. 12. 2014

- zastupitelé souhlasí

- Mgr. David dává návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje příští jednání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou na 10. 12. 2014 od 17.00 hodin.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽELI SE  0

- usnesení č. 81 bylo schváleno

- starosta obce připomíná zastupitelům, že dostali k prostudování návrh jednacího řádu zastupitelstva obce a žádá je, aby si do příštího jednání k němu připravili případné dotazy či návrhy.

8. Závěr

- starosta obce Mgr. Daniel David ukončuje jednání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou v 17.30 hod.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

ověřovatelé: Mgr. Adam Kulich, p. Michal Surkov

zapsala: M. Kejzlarová

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h