Zápis - 10.09.2014

Zápis ze  7. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 10. září 2014

Přítomni: Mgr. Daniel  DAVID, Ing. Olga HATAŠOVÁ, Ing. Radek JELÍNEK, Petr KORDAČ, Mgr. Adam KULICH, Martin LÍBAL, Renata MÁDLOVÁ, Michal  SURKOV, Ing. Jan ZELENKA

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17.03 hodin za přítomnosti 6 členů ZO (chybí p. Martin Líbal, Ing. Jan Zelenka, Ing. Olga Hatašová)

Volba ověřovatelů:

- Mgr. David navrhuje p. Michal Surkov – přijímá 

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  6 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- p. Surkov  byl schválen ověřovatelem zápisu

- Mgr. David navrhuje jako druhého ověřovatele zápisu p. Petra Kordače  -  přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  6 PROTI 0 ZDRŽEL  0

- p. Kordač byl schválen druhým ověřovatelem zápisu 

Volba návrhové komise

-  Mgr. David navrhuje jako člena návrhové komise Ing. Radka Jelínka  - přijímá

-  Mgr. David o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  6 PROTI 0 ZDRŽEL  0

- Ing. Jelínek  byl  schválen  členem návrhové komise

-  Mgr. David navrhuje jako  druhého člena návrhové komise Mgr. Adama Kulicha - přijímá

-  Mgr. David o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  6 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- p. Kulich byl schválen druhým členem návrhové komise

Kontrola usnesení

- v 17.05 hodin přichází Ing. Jan Zelenka – 7 členů ZO

Schválení zápisu z minulého zasedání

- Mgr. David se dotazuje přítomných zastupitelů zda mají nějaké připomínky k zápisu z minulého zasedání ZO – nikdo nemá, ověřovatelé zápisu z minulého zasedání ZO ze dne 25. června 2014 p. Martin Líbal a  Mgr. Adam Kulich také nedodali žádné připomínky

-  Mgr. David  konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen

Schválení programu

- Mgr. David se dotazuje přítomných zastupitelů zda mají nějaké připomínky k navrženému programu jednání – nikdo nemá, dává tedy hlasovat o programu v tomto znění:

P r o g r a m :

1) Zahájení (presence, volba ověřovatelů, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu)

2) Prodej majetku obce

3) Schválení pravidel pro svépomocné stavební úpravy bytů ve vlastnictví obce Janov nad Nisou

4) Rozpočtové změny

5) Schválení dotace Jizerské o. p. s.

6) Různé a interpelace

7) Závěr  

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

 - program dnešního jednání byl schválen 

2. Prodej majetku obce

- žádost p. K. K., trvale bytem ….. a  Povodí Labe, s. p., se sídlem Víta Nejedlého 951, Hradec Králové o prodej  pozemků:

- pozemku ppč. 376/4 k. ú. Hraničná nad Nisou - trvalý travní porost o výměře 665m2, pozemku ppč. 365/6 k. ú. Hraničná nad Nisou - trvalý travní porost o výměře 642 m2, pozemku ppč. 872/28 k. ú. Hraničná nad Nisou - ostatní plocha o výměře 143 m2 a částí pozemku ppč. 365/5 k. ú. Hraničná nad Nisou - ostatní plocha o celkové výměře 2 154 m2 označených dle geometrického plánu č. 585-41/2014 jako 365/19 o výměře 144 m2 a 365/20 o výměře 1362 m2

- vyjádření komise - komise doporučuje prodat pozemky takto:

- pozemek ppč. 376/4 k. ú. Hraničná nad Nisou – odkoupí celý Povodí Labe s. p.

- část pozemku ppč.  365/5  k. ú. Hraničná nad Nisou – odkoupí Povodí Labe s. p. a část p. Krátký- viz. GP

- pozemek ppč. 365/6 k. ú. Hraničná nad Nisou – odkoupí celý Povodí Labe s. p.

- pozemek ppč.  872/28 k. ú. Hraničná nad Nisou – odkoupí celý  p. K. (v ÚP pozemky vedeny jako louky- pastviny)

- byl vypracován geometrický plán na rozdělení pozemku ppč. 365/5 k. ú. Hraničná nad Nisou

- navržená minimální kupní cena 100,- Kč/m2

- zastupitelé požadují, aby při prodeji těchto pozemků byla v kupní smlouvě ošetřena možnost vedení cyklostezky přes tyto pozemky

- vyvěšeno bylo od 17. 6 do 3. 7. 2014

- Mgr. David informuje zastupitele, že na minulém jednání ZO vznikla chyba oproti stanoveným pravidlům pro prodej pozemků a nebyla určena jistina, je na zastupitelích zda navrhnout jistinu a přesunout prodej na další zastupitelstvo či vzhledem k tomu, že není jiný zájemce prodat pozemky za navrženou kupní cenu – zastupitelé souhlasí s prodejem

- v 17.09 hodin přichází p. Martin Líbal – 8 členů ZO

- Mgr. David navrhuje usnesení: “Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem pozemku ppč. 376/4 k. ú. Hraničná nad Nisou - trvalý travní porost o výměře 665 m2, pozemku ppč. 365/6 k. ú. Hraničná nad Nisou - trvalý travní porost o výměře 642 m2 a části pozemku ppč. 365/5 k. ú. Hraničná nad Nisou - ostatní plocha o celkové výměře 2 154 m2 označeného dle geometrického plánu č. 585-41/2014 jako 365/20 o výměře 1362 m2 - Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951, Hradec Králové za cenu 277.576,- Kč  a pověřuje starostu jednáním o uzavření smluvního vztahu na případné vybudování cyklostezky či stezky pro pěší, jež je podmínkou této smlouvy.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- v 17.17 hodin přichází Ing. Olga Hatašová – 9 členů ZO

- Mgr. David navrhuje usnesení: “Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem pozemku ppč. 872/28 k. ú. Hraničná nad Nisou – ostatní plocha o výměře 143 m2 a části pozemku ppč. 365/5 k. ú. Hraničná nad Nisou - ostatní plocha o celkové výměře 2 154 m2 označené dle geometrického plánu č. 585-41/2014 jako 365/19 o výměře 144 m2 panu K. K., bytem ….. za cenu 29.848,- Kč a pověřuje starostu jednáním o uzavření smluvního vztahu na případné vybudování cyklostezky či stezky pro pěší, jež je podmínkou této smlouvy.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- návrh na odkoupení pozemku od pana J. F., tvale bytem …..

- jedná se o pozemek ppč. 484/2 k. ú. Hraničná nad Nisou – ostatní plocha o výměře 28 m2

- do tohoto pozemku částečně zasahuje obecní účelová komunikace a jelikož se provádí oprava této komunikace, bylo by vhodné, aby celá komunikace byla v majetku obce

- pan J. F. s prodejem pozemku souhlasí a požaduje 200,- Kč/m2

- komise doporučuje ZO odkoupení pozemku za navrženou cenu

- Mgr. David navrhuje usnesení: “Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s odkoupením pozemku ppč. 484/2 k. ú. Hraničná nad Nisou – ostatní plocha o výměře 28 m2 od pana J. F., bytem ….. za cenu 5.600 Kč.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- návrh na uzavření SoBSVB a smlouvy o právu provést stavbu JN, Bedřichov – Královka, propojovací vedení VN

návrh od ČEZ:

vyjádření komise:

- Mgr. David navrhuje snížení ceny a to na 100,- Kč za bm s tím, že bude opravena komunikace v celé šíři

- zastupitelé nesouhlasí

- Mgr. David navrhuje usnesení: “Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením SoBSVB na zajištění strpění, umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na ppč. 1365/1, 1353/8, 1371/1, a 1375 k. ú. Janov nad Nisou a smlouvy o právu provést stavbu pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035 s tím, že bude provedena oprava komunikace v celé šíři a za finanční náhradu 200,- Kč/bm.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- Mgr. David Informuje přítomné zastupitele o tom, že obec nechala vypracovat Pasport místních komunikací obce Janov nad Nisou

- pasport místních komunikací je základní evidencí místních komunikací, kterou je obec povinna vést, jako jejich správce v souladu se zákonem, tento pasport zařazuje v naší obci místní komunikace podle dopravního významu a stavebně technického vybavení do 2., 3.a 4. třídy a dále do veřejně přístupných účelových komunikací

- Mgr. David navrhuje usnesení: “Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje předložený návrh Pasportu místních komunikací obce Janov nad Nisou.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

3. Schválení pravidel pro svépomocné stavební úpravy bytů ve vlastnictví obce Janov nad Nisou

- Mgr. Daniel David sděluje zastupitelům, že se stále častěji objevují žádosti od nájemců obecních bytů, že si svépomocí provedou nějaké úpravy v bytě a proto bylo třeba vypracovat pravidla, dle kterých by se tyto stavební úpravy povolili či nikoliv a za jakých podmínek

- návrh pravidel pro svépomocné stavební úpravy bytů ve vlastnictví obce Janov nad Nisou  zastupitelé dostali k prostudování v materiálech týden před jednáním zastupitelstva

- Mgr. David navrhuje usnesení: “Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje “Pravidla pro svépomocné stavební úpravy bytů ve vlastnictví obce Janov nad Nisou“.“a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

4. Rozpočtové změny

- Mgr. David předkládá zastupitelům návrh rozpočtových opatření:

Rozpočtová opatření:

 

OdPa

Pol

   

P

3639

3111

1.200.000

prodej pozemků

V

6171

5137

50.000

software

V

6171

5169

350.000

služby

V

6171

5171

450.000

opravy

V

6171

6121

350.000

budovy,haly

Příjem celkem : +  1.200.000 

Výdej celkem :  +  1.200.000

- Mgr. David dává návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje následující rozpočtová opatření:

 

OdPa

Pol

   

P

3639

3111

1.200.000

prodej pozemků

V

6171

5137

50.000

software

V

6171

5169

350.000

služby

V

6171

5171

450.000

opravy

V

6171

6121

350.000

budovy,haly

Příjem celkem : +  1.200.000 

Výdej celkem :  +  1.200.000 “ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

5. Schválení dotace Jizerské o. p. s.

- Mgr. David předkládá zastupitelům každoroční žádost Jizerské o. p. s. o finanční podporu Jizerské lyžařské magistrály pro nadcházející rok 2015

- Mgr. David konstatuje, že již při schvalování rozpočtu bylo s touto podporou počítáno a bylo na ní vyčleněno 90.000,- Kč

- pí. ředitelka Jizerské o. p. s. Mgr. Jana Lhotová  ve své žádosti nespecifikovala částku o kterou žádá, byla pozvána na jednání ZO, ale bohužel se omluvila s tím, že je na plánované dovolené v zahraničí

- zastupitelé se dohodli pozvat pí ředitelku Jizerské o. p. s. na další jednání zastupitelstva s tím, aby podala informace o hospodaření Jizerské o. p. s. a o upřesnění příspěvku o který žádá

6. Různé a interpelace

- Mgr. David předkládá zastupitelům zprávu pořizovatele územního plánu – v současné době probíhají přípravné práce na dohadovací jednání s dotčenými orgány, zejména se správou CHKO Jizerské hory a KÚ LK, orgánem ochrany zemědělského půdního fondu za účelem dosažení shody pri řešení návrhu územního plánu, předpokládá se, že jednání proběhnou v měsících září až říjnu letošního roku, jedno z jednání proběhne už zítra a to se správou CHKO JH 

- návrh dalšího postupu - na základě uplatněných stanovisek dotčených orgánů a výsledků dohodovacích jednání pořizovatel zpracuje Instrukce k dopracování návrhu Územního plánu Janov nad Nisou a zajistí upravení návrhu územního plánu zpracovatelem, případně doplnění Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na udržitelný rozvoj území, po ukončení úprav bude následovat veřejné projednání

- Mgr. David navrhuje usnesení: “Zastupitelstvo obce Janov n. N. projednalo předložený materiál a v souladu se zněním § 56 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů bere na vědomí zprávu pořizovatele Územního plánu Janov n. N. o dalším postupu pořizování Územního plánu Janov n. N.“a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- Mgr. David cituje poděkování starostovi a zastupitelům od paní ředitelky janovské školy Mgr. Jany Tomešové za práci pro školu za uplynulé 4 roky

- Mgr. David předkládá zastupitelům návrhy předsedů výborů a komisí na finanční dary svým členům:

- pí. Jana Frková, předsedkyně  Komise výstavby a rozvoje navrhuje finanční dar svým členům - paní Mileně Kejzlarové  2.000,- Kč, panu Martinu Líbalovi  2.000,- a Ing. Janu Zelenkovi 2.000,- Kč

- starosta obce navrhuje usnesení: ”Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje finanční dar členům Komise výstavby a rozvoje paní Mileně Kejzlarové  2.000,- Kč, panu Martinu Líbalovi  2.000,- a Ing. Janu Zelenkovi 2.000,- Kč.” a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- p. David Jelínek, předseda Komise pro kulturu a sport navrhuje finanční dar svým členům – pí. Jelínkové Lence (Loučná) 1.000,- Kč, p. Michalu Surkovovi 1.500,- Kč, pí. Veronice Střižíkové 1.000,- Kč a p. Petru Novákovi 500,- Kč

- starosta obce navrhuje usnesení: ”Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje finanční dar členům Komise pro  kulturu a sport pí. Lence Jelínkové (Loučná) 1.000,- Kč, p. Michalu Surkovovi 1.500,- Kč, pí. Veronice Střižíkové 1.000,- Kč a p. Petru Novákovi 500,- Kč.” a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- Mgr. David navrhuje finanční dar za přípravu a organizaci janovského jarmarku:

p. Michalu Surkovovi 5.000,- Kč, p. Davidu Jelínkovi 5.000,- Kč, pí. Lence Jelínkové (Hraničná) 2.500,- Kč, pí. Květoslavě Váchové 2.500,- Kč a pí. Marii Surkovové 2.000,- Kč

- starosta obce navrhuje usnesení: ”Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje finanční dar za přípravu a organizaci janovského jarmarku p. Michalu Surkovovi 5.000,- Kč, p. Davidu Jelínkovi 5.000,- Kč, pí. Lence Jelínkové (Hraničná) 2.500,- Kč, pí. Květoslavě Váchové 2.500,- Kč a pí. Marii Surkovové 2.000,- Kč.” a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- pí. Blahoutová, předsedkyně SPOZu navrhuje finanční dar svým členům - pí. Vondrové Lence 1.000,- Kč, p. Michalu Surkovovi 1.000,- Kč, pí. Palenčárové Marii 1.500,- Kč, pí. Matěchové Ludmile 1.000,- Kč a pí. Práškové Marii 1.000,- Kč 

- starosta obce navrhuje usnesení: ”Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje finanční dar členům SPOZu pí. Vondrové Lence 1.000,- Kč, p. Michalu Surkovovi 1.000,- Kč, pí. Palenčárové Marii 1.500,- Kč, pí. Matěchové Ludmile 1.000,- Kč a pí. Práškové Marii 1.000,- Kč.” a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- Mgr. Kulich jako předseda Kontrolního výboru podává zastupitelům zprávu o činnosti a zároveň navrhuje finanční dar svým členům – pí. Marii Bürgerové 1.000,- Kč, Ing. Olze Hatašové 1.000,- Kč, p. Martinovi Líbalovi 1.000,- Kč a p. Michalovi Surkovovi 1.000,- Kč

- Mgr. David dává návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje finanční dar členům Kontrolního výboru pí. Marii Bürgerové 1.000,- Kč, Ing. Olze Hatašové 1.000,- Kč, p. Martinu Líbalovi 1.000,- Kč a p. Michalu Surkovovi 1.000,- Kč.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- Ing. Jelínek jako předseda Finančního výboru podává zastupitelům zprávu o činnosti a zároveň navrhuje finanční dar svým členům: p. Jan Čmejrek 1.500,- Kč, p. Jaroslav Hrabák 1.500,- Kč, p. Petr Kordač 1.500,- Kč, p. Milan Kvasnička 1.500,- Kč, p. Pavel Pěnička 1.500,- Kč a p. Pavel Šarkovský 1.500,- Kč.

- Mgr. David dává návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje finanční dar členům Finančního výboru p. Janu Čmejrkovi 1.500,- Kč, p. Jaroslavu Hrabákovi 1.500,- Kč, p. Petru Kordačovi 1.500,- Kč, p. Milanu Kvasničkovi 1.500,- Kč, p. Pavlu Pěničkovi 1.500,- Kč a p. Pavlu Šarkovskému 1.500,- Kč.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- p. Křůmal se dotazuje zda je pasport komunikací veřejný a zda bude přístupná na webových stránkách i grafická část a to samé i plán zimní údržby

- Mgr. David odpovídá, že je přístupný zatím na úřadě v papírové podobě a do budoucna se zpracuje i na webové stránky obce

- Mgr. David děkuje všem zastupitelům a občanům, kteří se podíleli na chodu úřadu a obce a těm co kandidují v říjnových komunálních volbách přeje úspěch, všechny přítomné pak informuje o tom, že příští jednání zastupitelstva bude po volbách  a bude ustavující

7. Závěr

Mgr. Daniel David, starosta obce  

Renata Mádlová, místostarostka obce

ověřovatelé: p. Petr Kordač, p. Michal Surkov   

zapsala: Lenka Jelínková

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h