Zápis - 10.12.2014

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 10. prosince 2014.

Přítomni: Mgr. Daniel  DAVID, Bc. Marie Bürgerová, Ing. Radek JELÍNEK, Mgr. Adam KULICH, Renata MÁDLOVÁ, Ing. Petr MLEJNEK, Michal SURKOV,Ing. Jan ZELENKA

Omluven: Jaroslav JANSA

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17.03 hodin za přítomnosti 8 členů ZO (chybí Jaroslav Jansa)

Volba ověřovatelů:

- Mgr. David navrhuje Ing. Petra Mlejnka – přijímá 

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- Ing. Mlejnek  byl schválen ověřovatelem zápisu

- Mgr. David navrhuje jako druhého ověřovatele zápisu Ing. Radka Jelínka  -  přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL  0

- Ing. Jelínek byl schválen druhým ověřovatelem zápisu

Volba návrhové komise

-  Mgr. David navrhuje jako člena návrhové komise Bc. Marii Bürgerovou - přijímá

-  Mgr. David o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL  0

- Bc. Bürgerová  byla  schválena  členkou návrhové komise

-  Mgr. David navrhuje jako  druhého člena návrhové komise Ing. Jana Zelenku - přijímá

-  Mgr. David o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- Ing. Zelenka byl schválen druhým členem návrhové komise

Kontrola usnesení

 

Schválení zápisu z minulého zasedání

- Mgr. David se dotazuje přítomných zastupitelů zda mají nějaké připomínky k zápisu z minulého zasedání ZO – nikdo nemá, ověřovatelé zápisu z minulého ustavujícího zasedání ZO ze dne 5. listopadu 2014 p. Michal Surkov a  Mgr. Adam Kulich také nedodali žádné připomínky

-  Mgr. David  konstatuje, že zápis z minulého ustavujícího zasedání ZO je schválen

Schválení programu

- Mgr. David se dotazuje přítomných zastupitelů zda mají nějaké připomínky k navrženému programu jednání – nikdo nemá, dává tedy hlasovat o programu v tomto znění:

P r o g r a m :

 1. Zahájení (presence, volba ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu)
 2. Termíny Zastupitelstva obce Janov nad Nisou na 1. pololetí roku 2015 (28. 1., 25. 2., 25. 3., 29. 4., 27. 5., 24. 6.)
 3. Schválení jednacího řádu Zastupitelstva obce Janov nad Nisou
 4. Schválení dotace Jizerské o. p. s.
 5. Prodej majetku obce
 6. Pověřený zastupitel – územní plán
 7. Schválení členů kontrolního a finančního výboru
 8. Rozpočtové změny, rozpočtové provizorium
 9. Cenový výměr za sběr, odvoz a odstranění komunálního odpadu
 10. Inventarizace majetku obce za rok 2014
 11. Jmenování členů správní rady Janovské o. p. s.
 12. Dodatky ke koncesní smlouvě na provozování vodovodu a kanalizace
 13. Různé a interpelace
 14. Závěr

- Mgr. David navrhuje vzhledem k předloženým rezignacím dozorčí rady Janovská o. p. s., aby byl bod č. 11 doplněn o jmenování členů dozorčí rady Janovské o. p. s. – rezignace na jednání přinesl Ing. Petr Mlejnek

- Mgr. David se dotazuje přítomných zastupitelů zda souhlasí s předloženým programem jednání včetně doplnění bodu č. 11

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

-  program dnešního jednání byl schválen

2. Termíny Zastupitelstva obce Janov nad Nisou na 1. pololetí roku 2015

- Mgr. David  předkládá zastupitelům návrh termínů konání zasedání zastupitelstva na 1. pololetí roku 2015 a to: 28. 1., 25. 2., 25. 3., 29. 4., 27. 5., 24. 6. - zastupitelé s návrhem souhlasí

- Mgr. David dává návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje termíny řádného jednání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou na 1. pololetí roku 2015 a to na 28. 1., 25. 2., 25. 3., 29. 4., 27. 5., 24. 6..“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

-  usnesení č. 82 Mgr. Daniela Davida bylo schváleno

3. Schválení jednacího řádu Zastupitelstva obce Janov nad Nisou

- Mgr. David předkládá zastupitelům upravený jednací řád a dotazuje se přítomných zastupitelů, zda mají ještě nějaké návrhy na změnu jednacího řádu – nikdo nemá

- dává tedy hlasovat o usnesení: “Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou chvaluje doplněný Jednací řád Zastupitelstva obce Janov nad Nisou v předloženém znění a pověřuje starostu obce jeho zveřejněním na oficiálních www stránkách obce Janov nad Nisou.” a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- usnesení č. 83 Mgr. Davida bylo schváleno

4. Schválení dotace Jizerské o. p. s.

- Mgr. David předkládá zastupitelům žádost Jizerské o. p. s. o finanční podporu Jizerské lyžařské magistrály pro nadcházející rok 2015 a konstatuje, že již při schvalování rozpočtu bylo s touto podporou počítáno a bylo na ní vyčleněno 90.000,- Kč

- dále přítomné zastupitele informuje o tom, že na jednání ZO 10. 9. 2014 se zastupitelé dohodli pozvat  pí. ředitelku Jizerské o. p. s. Mgr. Janu Lhotovou na jednání zastupitelstva s tím, aby podala informace o hospodaření Jizerské o. p. s. a aby upřesnila výši příspěvku o který žádá

- Mgr. David víta ředitelku Jizerské o. p. s. Mgr. Janu Lhotovou a předává jí slovo

- Ing. Zelenka se dotazuje Mgr. Lhotové kolik přispívají ostatní malé obce či velká města, odpovídá, že malé obce cca 20 tis. a Liberec a Jablonec cca 300 tis

- Ing. Zelenka navrhuje oslovit i jiná větší města

- Ing. Jelínek se dotazuje zda Jizerská o. p. s. oslovila o finanční podporu Prahu – myslí si, že vice jak polovina návštěvníků je totiž z Prahy, pí. ředitelka odpovídá, že Prahu ještě neoslovili

- dále paní ředitelka odpovídá na dotaz kolik ušetřila finančních prostředků za loňskou zimu, když nebyl sníh a odpovídá, že je to ve výši 10 – 20 %

- Ing. Zelenka poukazuje na běhání lidí se psama po lyžařské magistrále, žádá pí. ředitelku, aby bylo vice cedulek – zákaz vstupu se psy + více informovat širokou veřejnost

- Mgr. David dává návrh usnesení: “Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje neinvestiční dotaci Jizerské o. p. s.  ve výši 90.000,- Kč.” a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- usnesení č. 84 Mgr. Daniela Davida bylo schváleno

5. Prodej majetku obce

- žádost pí. Z. F., trvale bytem Janov nad Nisou... o prodej  pozemků:

- části pozemku ppč. 483/1 o výměře 1064 m2 – ostatní plocha, hřbitov- urnový háj  k. ú. Janov nad Nisou označeného dle GP č. 1067-285/2011 jako část b) o výměře 67 m2

- části pozemku ppč. 1318/1 o výměře 73 m2 – ostatní plocha, ostatní komunikace  k. ú. Janov nad Nisou označeného dle GP č. 1067-285/2011 jako část c) o výměře 20 m2

- části pozemku ppč. 1341/1 o výměře 1480 m2 – ostatní plocha, ostatní komunikace k. ú. Janov nad Nisou označeného dle GP č. 1067-285/2011 jako část a) o výměře 80 m2 

- vyjádření komise - komise prodej doporučuje  a navrhuje cenu: část a) – 500,- Kč/m2, část b) – 100,- Kč/m2 a část c) – 500,- Kč/m2 , zároveň komise navrhuje uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na tyto pozemky na právo přístupu v případě opravy hřbitovní zdi

- Mgr. David dodává, že na těchto obecních pozemcích stojí černá stavba (zádveří, které je využíváno jako sociální zařízení)

- Mgr. David navrhuje tento bod odložit na příští jednání ZO, do příštího jednání zastupitelstva bude geodetem upřesněno kudy prochází opěrná zeď, jde do budoucna o problém s přístupem při opravě zdi – zastupitelé s návrhem souhlasí

- Mgr. David navrhuje usnesení: “Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou odkládá hlasování o prodeji části  pozemku ppč. 483/1 o výměře 1064 m2 – ostatní plocha, hřbitov- urnový háj  k. ú. Janov nad Nisou označeného dle GP č. 1067-285/2011 jako část b) o výměře 67 m2, části pozemku ppč. 1318/1 o výměře 73 m2 – ostatní plocha, ostatní komunikace  k. ú. Janov nad Nisou označeného dle GP č. 1067-285/2011 jako část c) o výměře 20 m2  a části pozemku ppč. 1341/1 o výměře 1480 m2 – ostatní plocha, ostatní komunikace k. ú. Janov nad Nisou označeného dle GP č. 1067-285/2011 jako část a) o výměře 80 m2  do doby zaměření opěrné zdi a zahájení řízení o dodatečné povolení černé stavby.”  a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- usnesení č. 85 Mgr. Daniela Davida bylo schváleno 

- žádost Mgr. Ing. P. B. a MUDr. M. B., oba trvale bytem ….. o uzavření dodatku ke Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva

- vyjádření komise - komise doporučuje uzavření dodatku

- Mgr. David navrhuje usnesení: “Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva uzavřené dne 3. 6. 2010 mezi Obcí Janov nad Nisou, Janov nad Nisou 520, 468 11 Janov nad Nisou a MUDr. M. B. a Mgr. Ing. P. B., oba bytem …...“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI   0 ZDRŽEL 0

- usnesení č. 86 Mgr. Daniela Davida bylo schváleno

- žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích ppč. 853/2 a 864/1 k. ú. Hraničná nad Nisou na zajištění strpění, umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na ppč. 853/2 a ppč. 864/1 k. ú. Hraničná nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035

- usnesením č. 66/2011 byla schválena SOBS za cenu 200,- Kč/bm, rozsah VB dle GP je 28 bm

- vyjádření komise - komise doporučuje uzavření smlouvy

- Mgr. David navrhuje usnesení: “Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene na zajištění strpění, umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na ppč. 853/2 a 864/1 k. ú. Hraničná nad Nisou dle geometrického plánu č. 586-2807/2014 pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035 za celkovou finanční náhradu 5.600,- Kč + DPH v zákonné výši.“ a o svém návrhu dává hlasovat

 hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- usnesení č. 87 Mgr. Daniela Davida bylo schváleno

- uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti – kulturák

- z důvodu plánované rekonstrukce objektu bývalého kulturního domu obec požádala Liberecký kraj o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na pozemku ppč. 1346/1 k. ú. Janov nad Nisou, Liberecký kraj dodal návrh smlouvy,  služebnost bude zřízena bezúplatně

- vyjádření komise - komise doporučuje uzavření smlouvy

- Mgr. David navrhuje usnesení: “Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na ppč. 1346/1 k. ú. Janov nad Nisou mezi:  Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 a Obcí Janov nad Nisou, Janov nad Nisou 520, 468 11  Janov nad Nisou. Smlouva bude uzavřena bezúplatně.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- usnesení č. 88 Mgr. Daniela Davida bylo schváleno

- Mgr. David předkládá podnět Ing. Petra Mlejnka, kde žádá o opětovné a důraznější upozornění majitele objektu chata Tříska č. ev. 1161, aby zabezpečil zříceninu chaty a odstranil černou skládku, která zde vzniká

- Mgr. David dává návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou  bere na vědomí důvodovou zprávu a pověřuje starostu obce podáním podnětu k příslušným orgánům k řešení.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- usnesení č. 89 Mgr. Daniela Davida bylo schváleno

- Mgr. David předkládá druhý podnět Ing. Petra Mlejnka, kde upozorňuje na to, že od roku 2009 p.  Urbanec, majitel pozemků č. 896/1, č. 275/3  (CHKO, stupeň ochrany 2 - 4) v katastru obce Janova nad Nisou zaváží tyto pozemky nebezpečným a jiným odpadem, je tu také odstavených několik vraků aut, skládka se neustále rozrůstá, ohrožuje životní prostředí a obtěžuje bezprostřední sousedy 

- Mgr. David dává návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou  bere na vědomí důvodovou zprávu a pověřuje starostu obce podáním podnětu k příslušným orgánům k řešení.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- usnesení č. 90 Mgr. Daniela Davida bylo schváleno

- Mgr. David informuje přítomné zastupitele o Smlouvě o možnosti provést stavbu na cizím pozemku uzavřenou mezi obcí Janov nad Nisou a Libereckým krajem, který na základě mandátní smlouvy zastupuje Krajská správa silnic LK, jde o to, že obec jako vlastník pozemků parc. č. 1020/3, 1041/3, 1393/2, 1404/1 a stpč. 453 umožní stavebníkovi (KSS LK) provést stavbu „Silnice III/29022 Bedřichov – Hrabětice“ a stavbu „Silnice III/29022 Hrabětice – Josefův Důl“ na částech těchto pozemků – zastupitelé souhlasí 

- Mgr. David dává návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje Smlouvy o možnosti provést stavbu na cizím pozemku (týká se pozemků ve vlastnictví obce parc. č. 1020/3, 1041/3, 1393/2, 1404/1 a stpč. 453 vše v k. ú. Janov n. N.) a pověřuje starostu podpisem těchto smluv.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- usnesení č. 91 Mgr. Daniela Davida bylo schváleno

6. Pověřený zastupitel – územní plán

- Mgr. David sděluje přítomným zastupitelům, že z důvodu výměny zastupitelstva obce je potřeba zvolit jednoho člena zastupitelstva obce, který bude pověřen vyřizováním agendy ohledně Územního plánu obce Janov nad Nisou a bude spolupracovat s oddělením územního plánování při Magistrátu města Jablonec nad Nisou, vzhledem k tomu, že za minulé volební období byl tímto jednáním pověřen Ing. Jan Zelenka a spolupráce se osvědčila navrhuje znovu Ing. Jana Zelenku – zastupitelé s návrhem souhlasí, Ing. Zelenka také

- Mgr. Daniel David dává návrh usnesení: “Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou určuje pro kontakt s oddělením územního plánování při Magistrátu města Jablonec nad Nisou ve věci projednávání územně plánovací dokumentace obce Janov nad Nisou pana Ing. Jana Zelenku.” a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 1 (Ing. Zelenka)

- usnesení č. 92 Mgr. Daniela Davida bylo schváleno

7. Schválení členů kontrolního a finančního výboru

- Mgr. David informuje, že na ustavujícím zasedání zastupitelstva byli zvoleni pouze předsedové finančního a kontrolního výboru, nyní je potřeba určit kolik členů budou tyto výbory mít a jmenovat jednotlivé členy

-  návrh na členy kontrolního výboru - 3-členný:

předseda – Bc. Marie Bürgerová

členové – Mgr. Adam Kulich,  Ing. Olga Hatašová

- Mgr. David dává návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje 3-členný kontrolní výbor a volí členy: - Ing. Olgu Hatašovou a Mgr. Adama Kulicha.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- usnesení č. 93 Mgr. Daniela Davida bylo schváleno

- návrh na členy finančního výboru – 7-mi členný:

předseda – Ing. Radek Jelínek

členové – MUDr. Milan Kvasnička, Jan Čmejrek, Ing. Pavel Šarkovský, Pavel Pěnička, Petr Kordač,

ml., Ing. Petr Krátký

- Mgr. David dává návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje 7-mi členný finanční  výbor a volí členy: - MUDr. Milana Kvasničku, Jana Čmejrka, Ing. Pavla Šarkovského, Pavla Pěničku, ing. Petra Krátkého a Petra Kordače, ml..“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- usnesení č. 94 Mgr. Daniela Davida bylo schváleno

8. Rozpočtové změny, rozpočtové provizorium

- Mgr. David sděluje zastupitelům, že z důvodu schvalování rozpočtu na rok 2015 až na lednovém jednání zastupitelstva, je třeba schválit rozpočtové provizorium na rok 2015  na krytí nejnutnějších výdajů do doby než bude schválený rozpočet a dodává, že zastupitelstvo  schvaluje rozpočtové provizorium ve výši 1/12 roku 2014

- dále je třeba pověřit starostu obce provedením případných rozpočtových změn, které by nastaly na konci roku 2014 a zastupitelstvu pak budou dány na vědomí na příštím zasedání ZO v lednu 2015, rovněž předkládá k odsouhlasení následující rozpočtová opatření

Rozpočtová opatření:

OdPa

Pol

     

P

4111

22.000,-

98187

dotace na volby

V 6115

5139

929,-

98187

materiál volby

V 6115

5029

9.600,-

98187

odměny volby

V 6115

5169

6.970,-

98187

služby volby

V 6115

5175

938,-

98187

občerstvení volby

V 6115

5161

3.563,-

98187

poštovné volby

P

4122

6.528,-

14004

dotace – hasiči

V 5512

5153

6.528,-

14004

hasiči plyn

P

4122

28.000,-

 

dotace – jarmark

V 6171

5169

28.000,-

 

jarmark

P 1039

2111

1.000.000,-

 

prodej dřeva

V 1039

5169

300.000,-

 

lesní hospodářství

P 3639

3111

700.000,-

 

prodej pozemků

V 3639

5362

70.000,-

 

daně z nemovitosti

V 3639

6130

6.000,-

 

nákup pozemků

V 6171

5132

3.000,-

 

ochranné pomůcky

V 6171

6121

1.321.000,-

 

budovy, haly, stavby

Příjem celkem: 1.756.528

Výdej celkem: 1.756.528

- Mgr. Daniel David dává návrh usnesení: “Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje rozpočtové provizorium ve výši 1/12 roku 2014 na krytí nejnutnějších výdajů do doby schválení rozpočtu na rok 2015.” a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- usnesení č. 95 Mgr. Daniela Davida bylo schváleno

“Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou pověřuje starostu obce provedením případných rozpočtových změn, které by nastaly na konci roku 2014. Zastupitelstvu obce pak budou dány na vědomí na příštím zasedání v lednu 2015.“

a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- usnesení č. 96 Mgr. Daniela Davida bylo schváleno

“Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje následující rozpočtová opatření:

 

OdPa

Pol

     

P

4111

22.000,-

98187

dotace na volby

V 6115

5139

929,-

98187

materiál volby

V 6115

5029

9.600,-

98187

odměny volby

V 6115

5169

6.970,-

98187

služby volby

V 6115

5175

938,-

98187

občerstvení volby

V 6115

5161

3.563,-

98187

poštovné volby

P

4122

6.528,-

14004

dotace – hasiči

V 5512

5153

6.528,-

14004

hasiči plyn

P

4122

28.000,-

 

dotace – jarmark

V 6171

5169

28.000,-

 

jarmark

P 1039

2111

1.000.000,-

 

prodej dřeva

V 1039

5169

300.000,-

 

lesní hospodářství

P 3639

3111

700.000,-

 

prodej pozemků

V 3639

5362

70.000,-

 

daně z nemovitosti

V 3639

6130

6.000,-

 

nákup pozemků

V 6171

5132

3.000,-

 

ochranné pomůcky

V 6171

6121

1.321.000,-

 

budovy, haly, stavby

 

Příjem celkem: 1.756.528

Výdej celkem: 1.756.528“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- usnesení č. 97 Mgr. Daniela Davida bylo schváleno

9. Cenový výměr za sběr, odvoz a odstranění komunálního odpadu

- na základě došlého ceníku od fy. SKS, s. r. o. se sídlem Smetanova 91, Jablonec nad Nisou starosta obce  předkládá návrh nového cenového výměru za sběr, odvoz a odstranění komunálního odpadu včetně 2x ročně ambulantního  odvozu nebezpečných složek komunálního odpadu  pro rok 2015, nový ceník je oproti původnímu navýšen o 2%, což odpovídá zvýšení cen fy. SKS, s. r. o. Jablonec nad Nisou

- zastupitelé nemají připomínky k danému návrhu

- Mgr. David tedy dává návrh usnesení:Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje nový cenový výměr za sběr, odvoz a odstranění komunálního odpadu včetně 2x ročně ambulantního  odvozu nebezpečných složek komunálního odpadu a elektrozařízení pro území obce Janov nad Nisou, platný od 1. 1. 2015.” a o svém návrhu dává hlasovat 

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- usnesení č. 98 Mgr. Daniela Davida bylo schváleno

10. Inventarizace majetku obce za rok 2014

- pan starosta předkládá zastupitelům návrh příkazu k provedení inventarizace za rok 2014  a dotazuje se, zda k tomu má někdo nějaký dotaz – nikdo nemá, dává tedy hlasovat o návrhu usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou bere na vědomí příkaz k provedení inventarizace za rok 2014  – směrnici č. 3.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- usnesení č. 99 Mgr. Daniela Davida bylo schváleno

11. Jmenování členů správní a dozorčí rady Janovské o. p. s.

- Mgr. David sděluje přítomným zastupitelům, že členové správní rady p. Daniel David, p. Roman Vitvar a p. Jan Tkáč podali rezignaci na členství ve správní radě Janovská o. p. s. a to ke dni 9. 12. 2014

- Ing. Mlejnek na jednání zastupitelstva obce přinesl rezignaci p. Petra Mlejnka a p. Milana Krištofa na funkci člena dozorčí rady  a to ke dni 8. 12. 2014

- je tedy třeba jmenovat nové členy správní adozorčí rady Janovské o. p. s.,  podle zakládací listiny do správní rady jmenuje obec dva zástupce za obec a jednoho zástupce na návrh TJ Sokol Janov nad Nisou a do dozorčí rady je tento poměr obrácen

- Mgr. David informuje, že je třeba nejprve vzít na vědomí rezignaci členů správní a dozorčí rady Janovské o. p . s.

- Mgr. David dává návrh usnesení: „ZO Janov nad Nisou bere na vědomí rezignaci členů správní rady Janovská o. p. s. p. Romana Vitvara, p. Jana Tkáče a p. Daniela Davida k 9. 12. 2014 a členy dozorčí rady p. Petra Mlejnka a p. Milana Krištofa  ke dni 8. 12. 2014.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- usnesení č. 100 Mgr. Daniela Davida bylo schváleno

- Ing. Mlejnek navrhuje členy do správní rady - za TJ Sokol Janov nad Nisou  byl navržen p. Milan Krištofa za obec Janov nad Nisou p. Adam Kulich a p. Pavel Kittel

- Mgr. David navrhuje usnesení: „ Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou jmenuje do správní rady Janovská o. p. s. p. Milana Krištofa – za TJ Sokol Janov nad Nisou, p. Adama Kulicha a p. Pavla Kittela za obec Janov nad Nisou.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 1 (Ing. Zelenka)

- usnesení č. 101 Mgr. Daniela Davida bylo schváleno

- do dozorčí rady Ing. Mlejnek navrhuje za TJ Sokol Janov nad Nisou p. Martina Huka a za obec navrhuje pí. Marii Bürgerovou

- Ing. Jelínek s návrhem nesouhlasí a za TJ Sokol Janov nad Nisou navrhuje do dozorčí rady p. Daniela Davida

- Ing. Petr Mlejnek a Ing. Radek Jelínek se za TJ Sokol Janov nad Nisou dohodli na p. Davidovi

Mgr. David dává návrh usnesení: “Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou jmenuje do dozorčí rady  Janovská o.p.s. pí. Marii Bürgerovou za obec Janov nad Nisou a p. Daniela Davida za TJ Sokol Janov nad Nisou.”a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 1 (Ing. Zelenka)

- usnesení č. 102 Mgr. Daniela Davida bylo schváleno

- Mgr. David předkládá materiály (zápisy) správní a dozorčí rady, včetně dopisu p. Mlejnka a důvodové zprávy Bc. Bürgerové ohledně Janovské o. p. s.

- Mgr. David navrhuje usnesení: “Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou bere na vědomí dopis předsedy dozorčí rady Janovská o. p. s. p. Mlejnka ze dne 18. 11. 2014 včetně zápisu č. 12 ze schůze dozorčí rady Janovská o. p. s. ze dne 17. 9. 2014 a zároveň bere na vědomí zápis ze správní rady Janovská o. p. s. ze dne 22. 10. 2014 a  3.11. 2014.“ a o svém návrhu dává hlasovat

 hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 1 (Ing. Zelenka)

- usnesení č. 103 Mgr. Daniela Davida bylo schváleno

12. Dodatky ke koncesní smlouvě na provozování vodovodu a kanalizace

- Mgr. David informuje zastupitele o tom, že v materiálech na jednání zastupitelstva měli připravené dva dodatky ke koncesní smlouvě (Dodatek k provozní smlouvě Přechod na verzi 1.4 Platebního mechanismu a v II.0.10 finančních nástrojů a Dodatek k provozní smlouvě Ukončení platebního mechanismu k 31. 12. 2014 a jeho nahrazení novým od 1. 1. 2015)

- první dodatek je pouze o přechodu na novější verzi Platebního mechanismu a finančního nástroje, při přechodu je požadavek SFŽP na podpis dodatku (viz účel a povaha dokumentu v těle dodatku)

- druhý dodatek uzavírají smluvní strany z důvodu reálné nemožnosti pokračování v původní verzi platebního mechanismu z důvodu zkreslení údajů v Modelu a Nástroji díky hodnotám ex post za rok 2012, respektive 1 měsíc roku 2012, které měly za následek nárůst cen vodného a stočného na roky 2015 a následující vysoko nad úroveň sociálně únosné ceny

- dále Mgr. David informuje o tom, že v letošním roce došlo na SFŽP k posunu názoru na již uzavřené smlouvy a obci je ze strany fondu umožněno upravit platební mechanismus a finanční nástroje

- Mgr. David navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje Dodatek ke smlouvě o nájmu a provozování vodovodu a kanalizace ze dne 30. 11 .2012, přechod na verzi 1.4. Platebního mechanismu a v II.0.10 finančních nástrojů.”  a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- usnesení č. 104 Mgr. Daniela Davida bylo schváleno

„Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje Dodatek ke smlouvě o nájmu a provozování vodovodu a kanalizace ze dne 30. 11 .2012, ukončení platebního mechanismu k 31. 12. 2014 a jeho nahrazení novým od 1. 1. 2015.”  a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- usnesení č. 105 Mgr. Daniela Davida bylo schváleno

13. Různé a interpelace

- Mgr. David dává na vědomí předsedy a  členy komisí, které jmenoval k 1. 11. 2014 (SPOZ) a k 1. 12. 2014 (všechny ostatní):

SPOZ:

předseda – Marie Blahoutová

členové - Marie Palenčárová, Marie Prášková, Michal Surkov, Lenka Vondrová, Ludmila Matěchová

Komise rozvoje a výstavby:

předseda – Jana Frková

členové – Ing. Jan Zelenka, Milena Kejzlarová, Bc. Marie Bürgerová, Jaroslav Jansa

Komise pro kulturu a sport:

předseda – David Jelínek

členové - Lenka Jelínková, Veronika Střižíková, Petr Novák, Michal Surkov,

Komise péče o krajinu:

předseda – Ing. Petr Mlejnek

členové –  Mgr. Adam Kulich, Michal Surkov, Tomáš Střižík, Petr Gilbert

- Mgr. David žádá předsedy komisí o pozvání na jejich první jednání

- Mgr. David přítomné informuje o otevření obecního úřadu v době o Vánočních svátcích 22.12.; 23.12.; 29.12.; 30.12. a 2.1. otevřeno, 24.12.; 25.12.; 26.12.; 31.12. a 1.1. zavřeno

- p. Hanzlovič upozorňuje na vrak na Malém Semerinku, na chybějící garážové okénko, na špinavou úřední desku u pošty, na spadlou omítku u kulturního domu (je potřeba zamézt), na špatný stav schodů vedle kostela a část pomníku a na rozbitá hřbitovní vrata

- Mgr. David sděluje, že podá podnět na dotčené orgány

- Mgr. David všem přítomným přeje krásné Vánoce a šťastný nový rok

14. Závěr

- starosta obce Mgr. Daniel David ukončuje jednání 8. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou  v  20.15 hodin

Mgr. Daniel David, starosta obce

Renata Mádlová, místostarostka obce

ověřovatelé: Ing. Petr Mlejnek, Ing. Radek jelínek

zapsala: Lenka Jelínková

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h