Zápis - 26.02.2014

Zápis z 2.  zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 26. února  2014

Přítomni: Mgr. Daniel  David, Ing. Olga Hatašová, Ing. Radek Jelínek, Petr Kordač,  Mgr. Adam Kulich,  Martin Líbal,  Renata Mádlová,  Ing. Jan Zelenka

Omluven: Michal Surkov

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou  obce Mgr. Danielem Davidem  v 17,00 hodin za přítomnosti 8 členů

*Volba ověřovatelů:

- Mgr. David navrhuje ing. Hatašovou – přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- ing. Hatašová  byla  zvolena  ověřovatelkou  zápisu

- Mgr. David  navrhuje p. Kordače – přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO 8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- p. Kordač  byl  zvolen  ověřovatelem  zápisu

*Volba návrhové komise:

-  ing. Zelenka  byl  zvolen členem návrhové komise

- Mgr. David navrhuje ing. Jelínka – přijímá

-  Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  8  PROTI  0 ZDRŽEL  0

- ing. Jelínek  byl  zvolen  členem návrhové komise

*Kontrola usnesení z minulého zasedání

Usnesení č. 1/2014 - splněno

Usnesení č. 2/2014 - trvá 

Usnesení č. 3/2014 – trvá 

Usnesení č. 4/2014 - splněno

Usnesení č. 5/2014 - trvá

Usnesení č. 6/2014 – trvá

Usnesení č. 7/2014 – v platnosti

Usnesení č. 8/2014 – v platnosti

Usnesení č. 9/2014 – splněno

* Schválení zápisu z minulého zasedání:

* Schválení programu:

  1. Zahájení (presence, volba ověřovatelů, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu)
  2. Prodej majetku
  3. Janovská o. p. s. - jmenování členů
  4. Schválení cen vodného a stočného pro rok 2014
  5. Různé a interpelace
  6. Závěr

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- Program dnešního zasedání byl schválen

2. Prodej majetku

* Prodej částí pozemku stpč. 19/4  - zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 563 m2  označené dle geometrického plánu č. 1139-96/2013 jako stpč. 19/5 o výměře 10 m2 a ppč. 1421 o výměře 36 m2 .

- zájemci:  manželé  M., Praha

- navržená  minimální kupní cena 100,- Kč/m2 a  jistina ve výši 500,- Kč. Jistina byla uhrazena.

Zveřejnění prodeje od 3. 2. 2014 do 19. 2. 2014

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí s prodejem částí pozemku stpč. 19/4  - zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 563 m2 označené dle geometrického  plánu  č. 1139-96/2013  jako  stpč.  19/5  o výměře 10 m2 a ppč. 1421 o výměře 36 m2 manželům  M., Praha  za  cenu  4. 784,- Kč.

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

Žádost o prodej:

- části pozemku ppč. 264/3 – trvalý travní porost  k. ú. Hraničná n. N. o celkové výměře 80 m2  označené dle GP č. 577-682/2013 a 1131-682/2013 jako 264/10 – ostatní plocha o výměře 43 m2

- části pozemku ppč. 264/5 – ostatní plocha k. ú. Hraničná n. N. o celkové výměře 110 m2 označené dle GP č. 577-682/2013 a 1131-682/2013 jako 264/13 – ostatní plocha o výměře 38 m2

- části pozemku ppč. 64/3 – trvalý travní porost k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 508 m2 označené dle GP č. 577-682/2013 a 1131-682/2013 jako 64/5 – ostatní plocha o výměře 5 m2

- části pozemku ppč. 1323 – ostatní plocha k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 2 162 m2 označené dle  GP č. 577-682/2013 a 1131-682/2013 jako 1323/2 – ostatní plocha o výměře 520 m2

- pozemku ppč. 63/1 – trvalý travní porost  k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 66 m2

- pozemku ppč. 750/3 – trvalý travní porost k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 120 m2

- Žadatel: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80  Liberec,

Správa nemovitostí ve vlastnictví kraje: KSS LK, příspěvková organizace, České mládeže 632/32, 460 06  Liberec

- Vyjádření komise: komise prodej doporučuje a navrhuje minimální kupní cenu  40,- Kč/m2 a jistinu ve výši 3. 200,- Kč

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí  se zveřejněním záměru prodeje:

- části pozemku ppč. 264/3 – trvalý travní porost  k. ú. Hraničná n. N. o celkové výměře 80 m2  označené dle GP č. 577-682/2013 a 1131-682/2013 jako 264/10 – ostatní plocha o výměře 43 m2

- části pozemku ppč. 264/5 – ostatní plocha k. ú. Hraničná n. N. o celkové výměře 110 m2 označené dle GP č. 577-682/2013 a 1131-682/2013 jako 264/13 – ostatní plocha o výměře 38 m2

- části pozemku ppč. 64/3 – trvalý travní porost k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 508 m2 označené dle GP č. 577-682/2013 a 1131-682/2013 jako 64/5 – ostatní plocha o výměře 5 m2

- části pozemku ppč. 1323 – ostatní plocha k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 2 162 m2 označené dle  GP č. 577-682/2013 a 1131-682/2013 jako 1323/2 – ostatní plocha o výměře 520 m2

- pozemku ppč. 63/1 – trvalý travní porost  k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 66 m2

- pozemku ppč. 750/3 – trvalý travní porost k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 120 m2

a navrhuje minimální kupní cenu 40,- Kč/m2.

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

- Mgr. David předkládá zastupitelům informativní údaje o rozsahu činnosti na LHC pro rok 2014

- dále starosta žádá zastupitele o schválení následujícího usnesení – týkajícího se darovací smlouvy mezi obcí a manželi H. – kteří obci darovali pozemek ppč. 1297/1 o výměře 149 m2 a finanční úřad nyní požaduje po obci vyčíslení hodnoty výše uvedeného darovaného pozemku.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí s odhadovanou částkou ve výši 74. 500,- Kč za darovaný pozemek ppč. 1297/1 o výměře 149 m2 – ostatní plocha, který darovali manželé H. Obci Janov nad Nisou.

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

Žádost o prodej části pozemku stpč. 19/4 k. ú. Janov nad Nisou – zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 563 m2 a části pozemku ppč. 44/1 k. ú. Janov nad Nisou – trvalý travní porost o celkové výměře 2 947 m2. ( V ÚP oba pozemky – louky, pastviny)

- zájemce: pí. S.V., Janov nad Nisou

- navržená minimální kupní cena 100,- Kč/m2

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním geometrického plánu na rozdělení pozemků stpč. 19/4 a ppč. 44/1 v k. ú. Janov nad Nisou a navrhuje minimální kupní cenu 100,- Kč/m2.

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

3. Janovská o. p . s. - jmenování členů

- Mgr. David sděluje zastupitelům, že 5ti členům správní a dozorčí rady končí funkční období v orgánech Janovské o. p. s.

pouze p. Janu Tkáčovi funkční období nekončí. Ten však podal rezignaci – z technických důvodů, aby se sjednotil termín jmenování s ostatními členy.

- starosta se dotazuje přítomných zastupitelů zda souhlasí se jmenováním nových členů – zastupitelé souhlasí

- je tedy třeba jmenovat nové členy správní a dozorčí rady Janovské o. p. s.  Podle pravidel do správní rady jmenuje obec dva zástupce za obec a jednoho zástupce na návrh TJ Sokol Janov nad Nisou a do dozorčí rady je tento poměr obrácen.

- za sokol je do správní rady navržen pan Roman Vitvar a za obec pan Daniel David a pan Jan Tkáč, do dozorčí rady je za TJ Sokol navržen pan Petr Mlejnek a pan Radek Jelínek za obec pan Milan Krištof.

- zároveň je třeba nejprve odvolat stávající členy správní a dozorčí rady Janovské o. p . s.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou odvolává členy správní rady Janovské o. p. s. pana Romana Vitvara, Jana Tkáče a Daniela Davida a členy dozorčí rady pana Petra Mlejnka, Pavla Šarkovského a Jana Telenského k 25. lednu 2014.

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou jmenuje členy správní rady Janovské o. p. s. pana Romana Vitvara, Jana Tkáče a Daniela Davida a členy dozorčí rady Janovské o. p. s. pana Petra Mlejnka, Radka Jelínka a Milana Krištofa k 26. lednu 2014.

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

4. Schválení cen vodného a stočného pro rok 2014

- Mgr. David informuje zastupitele o skutečných nákladech na vodné a stočné za rok 2013.

- Náklady na vodné činí 38,70 Kč/m3 s DPH (  33,65,- Kč/ m3 bez DPH)

- Náklady na stočné činí 43,58 Kč/m3 s DPH ( 37,89,- Kč /m3 bez DPH)

- navrhuje tedy cenu vodného na  rok 2014 ve výši  39,09,- Kč/m3 a cenu stočného na rok 2014 ve výši  44,02 Kč/m3.

- Mgr. David se dotazuje přítomných zastupitelů, zda mají nějaké připomínky k jeho návrhu – nemají

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje náklady na vodné v roce 2013 ve výši 38,70 Kč/m3 s DPH (  33,65 Kč/ m3 bez DPH) a náklady na stočné v roce 2013 ve výši  43,58 Kč/m3 s DPH ( 37,89  Kč /m3 bez DPH)

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje cenu vodného  a stočného pro rok 2014 ve výši - vodné 39,09  Kč/m3 včetně DPH a stočné 44,02- Kč/m3  včetně DPH.

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

 

5. Různé a interpelace

- Mgr. David informuje zastupitele o jednání s Obcí Bedřichov o uzavření Smlouvy o poskytování příspěvku na neinvestiční výdaje provozu školského zařízení.

Výše příspěvku by činila 5.000 Kč na kalendářní rok za každého žáka zapsaného ke dni  1. září v Základní škole, nezávisle na době, po kterou bude žák Základní školu navštěvovat.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytování  příspěvku na neinvestiční výdaje provozu školského zařízení s obcí Bedřichov.

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

- Mgr. David sděluje zastupitelům, že na minulém zasedání ZO byl pověřen připravit podklady pro zhodnocení finanční rezervy obce ve výši 6,000.000,- Kč. Oslovil  tedy bankovní ústavy, u kterých má obec účet i jiné banky – vždy se stejným zadáním – zhodnocení depozit ve výši 6 mil. Kč za dobu 1 roku.

- ze stávajících nabídek se jeví nejzajímavější nabídka Equa bank – a to zřízení „Spořícího účtu“, kde budou prostředky uloženy bez omezení výběru, obec s nimi může volně disponovat a úroková sazba činí 1,2 % p. a.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou pověřuje starostu obce jednáním s Equa bank o zhodnocení depozita ve výši  6 mil. Kč.

  hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

- pí. Mádlová všechny přítomné pozvala na taneční zábavu konanou dne 28. 2. 2014 , kterou pořádá Klub přátel školy při ZŠ a MŠ Janov nad Nisou.

6. Závěr

V 18,10 hodin ukončuje starosta obce Mgr. Daniel David 2. zasedání ZO Janov nad Nisou.

Mgr. Daniel David
starosta obce

pí. Renata Mádlová
místostarostka

ověřovatelé: ing. Olga Hatašová, p. Petr Kordač

Zapsala: M. Kejzlarová

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h