Zápis - 05.10.2016

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 5. října 2016

Přítomni: Mgr. Daniel DAVID, Mgr. Marie BÜRGEROVÁ, Jaroslav JANSA, Ing. Radek JELÍNEK, Mgr. Adam KULICH, Renata MÁDLOVÁ, Ing. Petra MACHÁČKOVÁ, Ing. Petr MLEJNEK, Michal SURKOV

Omluven:

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou obce p. Danielem Davidem v 17.05 hodin za přítomnosti 6 členů ZO (chybí Bürgerová, Mlejnek)

Volba ověřovatelů:

- p. David navrhuje p. Michala Surkova – přijímá

- p. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- p. Surkov byl schválen ověřovatelem zápisu

- p. David navrhuje jako druhého ověřovatele zápisu p. Adama Kulicha - přijímá

- p. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- p. Kulich byl schválen druhým ověřovatelem zápisu

- v 17.05 hod přichází pí. Bürgerová – 7 členů zastupitelstva

Volba návrhové komise

- p. David navrhuje jako člena návrhové komise p. Radka Jelínka - přijímá

- p. David o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- p. Jelínek byl schválen členem návrhové komise

- p. David navrhuje jako druhého člena návrhové komise pí. Marii Bürgerovou - přijímá

- p. David o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- pí. Bürgerová byla schválena druhým členem návrhové komise

Kontrola usnesení

Schválení zápisu z minulého zasedání

- p. David se dotazuje přítomných zastupitelů zda mají nějaké připomínky k zápisu z minulého zasedání ZO – nikdo nemá, ověřovatelé zápisu z minulého zasedání ZO ze dne 7. září 2016 p. Radek Jelínek a p. Jaroslav Jansa nedodali žádné připomínky

- p. David konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen

Schválení programu

- p. David se dotazuje přítomných zastupitelů zda mají nějaké připomínky k navrženému programu jednání – nikdo nemá, dává tedy hlasovat o programu v tomto znění:

P r o g r a m :

  1. Zahájení (presence, volba ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu)
  2. Složení slibu nového člena Zastupitelstva obce Janov nad Nisou
  3. Prodej majetku obce
  4. Rozpočtové změny
  5. Různé a interpelace
  6. Závěr

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- program jednání byl schválen

2. Složení slibu nového člena Zastupitelstva obce Janov nad Nisou

- p. starosta přítomným zastupitelům sděluje, že dne 26. září 2016 byla na úřad p. Janem Zelenkou doručena jeho rezignace na mandát člena zastupitelstva s tím, že zároveň rezignuje na funkci člena Komise rozvoje a výstavby a na funkci určeného zastupitele pro územní plán

- uprázdní-li se mandát v zastupitelstvu obce, nastupuje dnem následujícím po dni, kdy došlo k zániku mandátu náhradník z kandidátní listiny téže volební strany v pořadí dle výsledků voleb

- novým členem zastupitelstva obce je tedy paní Petra Macháčková, kterou p. starosta vyzývá ke složení slibu ve znění: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky."

- paní Petra Macháčkouvá složila slib před zastupitelstvem obce pronesením slva “slibuji” a potvrdila složení slibu svým podpisem

3. Prodej majetku obce

- žádost Hlavního města Prahy, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha – Staré město o prodej části pozemku ppč. 321/16 – lesní pozemek o celkové výměře 18 419 m2 k. ú. Janov nad Nisou, označené dle geometrického plánu č. 1227-172/2016 jako 321/17 o výměře 207 m2 (v ÚP zastavitelná plocha – občanské vybavení a služby)

- vyjádření komise - komise prodej doporučuje a navrhuje kupní cenu 300,- Kč/m2 a jistinu ve výši 6.200,- Kč

- p. starosta navrhuje usnesení: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku ppč. 321/16 – lesní pozemek o celkové výměře 18 419 m2 k. ú. Janov nad Nisou označené dle geometrického plánu č. 1227-172/2016 jako 321/17 o výměře 207 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 300,- Kč/m2.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- usnesení č. 69 bylo schváleno

- žádost R.a L. V., trvale bytem …... o prodej části pozemku ppč. 266/2 – ostatní plocha o výměře 678 m2 k. ú. Hraničná nad Nisou, nebo o zřízení věcného břemene chůze a jízdy po části tohoto pozemku

- vyjádření komise - komise prodej nedoporučuje a domnívá se, že ani zřízení věcného břemene nevyřeší problém s přístupem, jelikož pozemek je malý na to, aby zde mohl projet automobil

- p. starosta navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce souhlasí s vypracováním geometrického plánu na vytyčení hranic části pozemku ppč. 266/2 v k. ú. Hraničná za účelem zřízení věcného břemene na náklady žadatele.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- usnesení č. 70 bylo schváleno

4. Rozpočtové změny

- p. starosta předkládá zastupitelům návrh následujících rozpočtových opatření:

Rozpočtová opatření:

  OdPa Pol    
P 3612 3112 123.000  
V 2212 5171 123.000 opěrná zeď v parku

Příjem celkem: 123.000,-
Výdej celkem: 123.000,-

- v 17.25 hod přichází p. Mlejnek – 9 členů zastupitelstva

- p. starosta dává návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje následující rozpočtová opatření:

Rozpočtová opatření:

  OdPa Pol    
P 3612 3112 123.000  
V 2212 5171 123.000 opěrná zeď v parku

Příjem celkem: 123.000,-
Výdej celkem: 123.000,- .“

a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- usnesení č. 71 bylo schváleno

5. Různé a interpelace

- v souvislosti s rezignací p. Zelenky p. starosta sděluje přítomným zastupitelům, že p. Zelenka byl pověřeným zastupitelem pro kontakt s oddělením územního plánování při Magistrátu města Jablonec nad Nisou ve věci projednávání územně plánovací dokumentace obce Janov nad Nisou a je tedy potřeba zvolit nového člověka

- p. starosta žádá zastupitele, aby se dohodli koho navrhují za odstoupivšího p. Zelenku

- p. Jelínek navrhuje pana starostu – p. Daniela Davida – p. starosta souhlasí

- p. starosta navrhuje usnesení: “Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou určuje pro kontakt s oddělením územního plánování při Magistrátu města Jablonec nad Nisou ve věci projednávání územně plánovací dokumentace obce Janov nad Nisou pana Mgr. Daniela Davida.” a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- usnesení č. 72 bylo schváleno

- p. starosta zastupitelům dává na zvážení žádost pí. Marie Práškové, trvale bytem Hraničná č. p. 191 Janov nad Nisou, která žádá o pronájem bytu zvláštního určení pro seniory a osoby se zdravotním postižením ve vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou

- praxe je taková, že aby bylo možno poskytnout občanovi naší obce takovéto ubytování, musí za něj obec jednorázově uhradit statutárnímu městu Jablonec n. N. finanční příspěvek ve výši 50.000,- Kč, který nám ale občan na účet na základě smlouvy uhradí zpět

- pí. Prášková žádá o příspěvek, aby nemusela platit celou částku ve výši 50-ti tisíc korun

- zastupitelé se dohodli na tom, že do příštího jednání zastupitelstva popřemýšlí o nějakém spravedlivém mechanismu komu a jakou částkou se bude či nebude přispívat na bydlení zvláštního určení

- p. Kulich jako zástupce Společenství vlastníků domu č. p. 452 v Janově nad Nisou předkládá zastupitelům informaci o tom, že předpokládaný termín dokončení kanalizační přípojky u domu č. p. 452 je 31. 10. 2016, jde o termín po dohodě s RK Domos, která zajišťuje správu domu a firmou Janoušek, která bude zhotovitelem díla

- p. Mlejnek žádá o odstranění roští na chodníku před barákem v Janově n. N. č. p. 500

- p. Mlejnek žádá o omezení rychlosti v úseku konec Janova – začátek Hrabětice na Velkém Semerinku

- p. starosta žádá předsedy komisí a výborů, aby do příštího jednání zastupitelstva dodali zprávy o činnosti svých komisí a výborů

6. Závěr

- starosta obce Mgr. Daniel David ukončuje jednání 8. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou v 18.16 hodin

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

ověřovatelé: p. Michal Surkov, Mgr. Adam Kulich

Zapsala: Lenka Jelínková

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h