Zápis - 24.02.2016

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 24. února 2016

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou obce p. Danielem Davidem v 17.06 hodin za přítomnosti 6 členů ZO (chybí pí. Bürgerová, p. Mlejnek, p. Jansa)

Volba ověřovatelů:

- p. David navrhuje p. Jana Zelenku – přijímá 

- p. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  6 PROTI  0 ZDRŽEL  0 

- p. Zelenka byl schválen ověřovatelem zápisu

- p. David navrhuje jako druhého ověřovatele zápisu p. Radka Jelínka -  přijímá

- p. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  6 PROTI 0 ZDRŽEL  0

- p. Jelínek byl schválen druhým ověřovatelem zápisu

Volba návrhové komise

-  p. David navrhuje jako člena návrhové komise p. Adama Kulicha - přijímá

-  p. David o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  6 PROTI 0 ZDRŽEL  0

- p. Kulich  byl  schválen  členem  návrhové komise

-  p. David navrhuje jako  druhého člena návrhové komise p. Michala Surkova - přijímá

-  p. David o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  6 PROTI 0 ZDRŽEL 0

-  p. Surkov byl  schválen druhým členem návrhové komise

Kontrola usnesení

- v 17.09 hodin přichází p. Mlejnek a pí. Bürgerová – 8 členů ZO

Schválení zápisu z minulého zasedání

- p. David se dotazuje přítomných zastupitelů zda mají nějaké připomínky k zápisu z minulého zasedání ZO – nikdo nemá, ověřovatelé zápisu z minulého zasedání  ZO ze  dne 27. ledna  2016 p.  Adam Kulich a p. Michal Surkov také nedodali žádné připomínky

-  p. David  konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen

Schválení programu

- p. David se dotazuje přítomných zastupitelů zda mají nějaké připomínky k navrženému programu jednání – nikdo nemá, dává tedy hlasovat o programu v tomto znění:

P r o g r a m :

  1. Zahájení (presence, volba ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu)
  2. Sdružení cestovního ruchu Jizerské hory
  3. Prodej majetku obce
  4. Schválení cen vodného a stočného pro rok 2016 (Hrabětice, Hraničná 180, 104)
  5. Projekt „Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření pro Povodí Lužické Nisy na území Libereckého kraje“
  6. Dotační fond – Podpora činnosti NNO v Janově n. N.
  7. Různé a interpelace
  8. Závěr

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- program jednání byl schválen

2. Sdružení cestovního ruchu Jizerské hory

- p. starosta vítá na jednání zastupitelstva pana Pavla Bažanta, předsedu sdružení, který předložil zprávu o činnosti a hospodaření SCRJ za rok 2015 a Výroční zprávu za rok 2014

- p. starosta sděluje, že v roce 2015 bylo zaplaceno do SCRJ 13.000,- Kč členské příspěvky a 47.000,- Kč za služby nebylo zaplaceno, neboť omylem nebyla poslána faktura

- p starosta navrhuje usnesení : „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zaplacením faktury ve výši 47.000,- Kč – poplatek za služby pro SCRJ pro rok 2015.“

hlasování: PRO  5 PROTI 0 ZDRŽEL 3

(ZDRŽEL  Mlejnek, Bürgerová, Zelenka)

- usnesení č. 11 bylo schváleno

3. Prodej majetku obce

- p. starosta informuje zastupitele o žádosti pana Čápa, který stále žádá o prodloužení lhůty ve smlouvách mezi obcí Janov nad Nisou a paní Ferklovou o dobu, po kterou se budou tvořit nové podmínky pro prodej pozemků od Pozemkového fondu

- druhá žádost o kterou se jedná je žádost paní Bidlasové, taktéž o prodloužení lhůty

- pan starosta navrhuje zřídit na tyto pozemky věcné břemeno služebnosti na 20 let

- p. starosta dává hlasovat, zda zastupitelé souhlasí se zřízením služebnosti – všichni zastupitelé kromě pana Zelenky souhlasí

- p. starosta tedy dává návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou zveřejňuje záměr zřídit níže vymezenou pozemkovou služebnost zatěžující pozemek, pozemkovou parcelu č. 1419/7 k. ú. Loučná (dále jen „Služebný pozemek“),  ve prospěch pozemku stpč. 553 k. ú. Janov nad Nisou.

Služebnost spočívá v povinnosti každého vlastníka Služebného pozemku zdržet se následujících jednání:

1. na Služebném pozemku zřídit jakoukoli stavbu pro rekreaci nebo jakékoli ubytovací zařízení;

2. služebný pozemek nebo jakoukoli jeho součást, včetně stavby zřízené na Služebném pozemku, užívat pro účely poskytování jakýchkoli ubytovacích služeb. 

Pro účely vymezení povinnosti ze Služebnosti uvedené v bodě 1. výše pojem „stavba pro rekreaci nebo ubytovací zařízení“ znamená jakákoli stavba pro individuální nebo rodinnou rekreaci (rekreační chata, chalupa, rekreační domek, zahrádkářský domek), dále penzion, hotel, turistická ubytovna, dům s apartmány, studii a/nebo pokoji určenými k ubytování nebo jakékoli jiné ubytovací zařízení. Pro účely vymezení povinnosti ze Služebnosti uvedené v bodě 2. výše pojem „poskytování jakýchkoli ubytovacích služeb“ znamená poskytování jakéhokoli ubytování nebo přechodného nájmu prostor, bez ohledu na to, zda je spojeno s poskytováním stravovacích nebo dalších služeb či nikoli.

Služebnost se zřizuje k tíži Služebného pozemku v jeho celém rozsahu.

Služebnost se zřizuje na dobu 20-ti let ode dne zápisu služebnosti do katastru nemovitostí.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 1 ZDRŽEL 0 

(PROTI  Zelenka)

- usnesení č. 12 bylo schváleno

- p. starosta navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou pověřuje starostu obce přípravou smluvního vztahu s. pí. Ferklovou a pí. Bidlasovou na změnu kupní smlouvy mezi obcí Janov nad Nisou a  pí. Ferklovou a pí. Bidlasovou. Výsledkem nového smluvního vztahu bude zřízení služebnosti na dotčených pozemcích a zrušení stávajících podmínek kupní smlouvy.“ a o svém návrhu dává hlasovat 

hlasování: PRO  5 PROTI 1 ZDRŽEL 2

(ZDRŽEL  Mlejnek, Bürgerová, PROTI Zelenka)

- usnesení č. 13 bylo schváleno

4. Schválení cen vodného a stočného pro rok 2016 (Hrabětice, Hraničná 180, 104)

- p. starosta informuje přítomné zastupitele o nákladech na vodné a stočné za rok 2015, na zastupitelstvu je teď schválit cenu vodného a stočného pro rok 2016

- náklady na vodné za rok 2015 jsou 59,603 Kč/m3 bez DPH  a náklady za stočné jsou 43,086 Kč/m3 bez DPH

- p. starosta navrhuje cenu vodného na rok 2016 ve výši 60,20 Kč/m3 bez DPH a cenu stočného na rok 2016 ve výši 43,52 Kč/m3 bez DPH

- p. starosta dává návrh usnesení: “Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje náklady na vodné v roce 2015 ve výši 59,603 Kč/m3 bez DPH a náklady na stočné v roce 2015 ve výši 43,086 Kč/m3 bez DPH.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- usnesení č. 14  bylo schváleno

- p. starosta dává návrh usnesení: “Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou  schvaluje cenu vodného a stočného pro rok 2016 ve výši - vodné 69,23 Kč/m3 s DPH (60,20 Kč bez DPH) a stočné 50,04 Kč/m3 s DPH (43,52 Kč bez DPH).“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- usnesení č. 15 bylo schváleno

5. Projekt „Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření pro Povodí Lužické Nisy na území Libereckého kraje“

- p. starosta seznamuje přítomné zastupitele se smyslem studie - komplexně vyhodnotit odtokové poměry v povodí Lužické Nisy na území Libereckého kraje a navrhnout komplexní protipovodňové opatření v celém území, od pramene ke státním hranicím, součástí studie bude návrh protipovodňových opatření s odhadnutými náklady a vyhodnocení jejich potenciální účinnosti

- výpočet byl proveden na očekávané výdaje ve výši 8 mil. Kč, Liberecký kraj počítá s finanční podporou ze OPŽP ve výši 85% nákladů a sám se bude podílet na spoluúčasti ve výši 7,5%, na všechny dotčené obce zbývá tedy pouze 7,5% nákladů

- f inanční závazek obcí je třeba projednat v obecních zastupitelstvech a pro naši obec se jedná o částku 16.039,- Kč

- p. Zelenka nesouhlasí s financováním této studie

- p. starosta dává návrh usnesení: “ Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje zapojení obce do projektu „Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření pro povodí Lužické Nisy na území Libereckého kraje“ s finanční spoluúčastí obce z rozpočtu roku 2017 ve prospěch Libereckého kraje do výše 16.039,- Kč.” a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  3 PROTI 5 ZDRŽEL 0

(PROTI Kulich, Jelínek, Zelenka, Bürgerová, Mlejnek)

- usnesení nebylo schváleno

6. Dotační fond – Podpora činnosti NNO v Janově n. N.

- p. starosta seznamuje přítomné zastupitele s vyhlášením pravidel na předkládání žádosti o příspěvek na „Podporu činnosti NNO v Janově nad Nisou “

- p. starosta dává návrh usnesení: “ Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje „Pravidla pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu obce Janov na Nisou 2016 “. „ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

-   usnesení č. 16 bylo schváleno

- p. starosta dává návrh usnesení: “ Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje podmínky a vyhlášení programu k předkládání žádostí o příspěvek včetně povinných příloh k předkládání žádosti na rok 2016 „Podpora činnosti NNO v Janově nad Nisou 2016“ s předpokládanou částkou k rozdělení ve výši 80.000,- Kč.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- usnesení č. 17 bylo schváleno

7. Různé a interpelace

- p. starosta na jednání předkládá  návrh rozsahu činností na LHC Janov n. N. pro rok 2016, který připravil p. Tomáš Střižík, lesní hospodář obce

8. Závěr

- starosta obce Mgr. Daniel David ukončuje jednání 2. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou  v 19.15 hodin

Mgr. Daniel David, starosta obce

Renata Mádlová, místostarostka obce

ověřovatelé: Ing. Jan Zelenka, Ing. Radek Jelínek

zapsala: Lenka Jelínková

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h