Zápis - 04.10.2017

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 4. října 2017

Přítomni: Mgr. Daniel DAVID, Mgr. Marie Bürgerová, Jaroslav JANSA, Ing. Radek JELÍNEK, Renata MÁDLOVÁ, Ing. Petr MLEJNEK, Ing. Petra MACHÁČKOVÁ, Michal SURKOV

Omluven: Mgr. Adam KULICH

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou obce p. Danielem Davidem v 17.03 hodin za přítomnosti 8 členů ZO (chybí p. Kulich)

Volba ověřovatelů:

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- p. Jansa byl schválen ověřovatelem zápisu

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- p. Jelínek byl schválen druhým ověřovatelem zápisu

Volba návrhové komise

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- p. Mlejnek byl schválen členem návrhové komise

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- pí. Bürgerová byla schválena druhým členem návrhové komise

Kontrola usnesení

Schválení zápisu z minulého zasedání

Schválení programu

P r o g r a m :

  1. Zahájení (presence, volba ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu)

  2. Prodej majetku obce

  3. Podněty na zapracování nového Územního plánu obce Janov nad Nisou

  4. Sestavení rozpočtu obce Janov nad Nisou

  5. Různé a interpelace

  6. Závěr

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- program jednání byl schválen

2. Prodej majetku obce

hlasování: PRO 1 PROTI 5 ZDRŽEL 2

(PROTI Mádlová, David, Macháčková, Jelínek, Surkov, ZDRŽEL Burgerová, Jansa)

- usnesení nebylo schváleno

hlasování: PRO 5 PROTI 1 ZDRŽEL 2

(PROTI Mlejnek, ZDRŽEL Bürgerová, Jansa)

- usnesení č. 74 bylo schváleno

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL

- usnesení č. 75 bylo schváleno

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- usnesení č. 76 bylo schváleno

hlasování: PRO 5 PROTI 2 ZDRŽEL 1

(PROTI Macháčková, Jelínek, ZDRŽEL Mlejnek)

- usnesení č. 77 bylo schváleno

3. Podněty na zapracování nového Územního plánu obce Janov nad Nisou

Návrh změny:

Stav dle platného ÚP obce Janov nad Nisou: pozemek p. č. 1392 k. ú. Loučná n. N., obec Janov Nad Nisou, je zařazen mezi plochy v kategorii PUPFL (Pozemky určené k plnění funkce lesa), kde nelze výstavbu rodinného domu realizovat

Návrh nového Územního plánu Janov nad Nisou: návrh nového ÚP Janov n. N. vymezil předmětný pozemek jako Plochu lesní NL bez možnosti zastavění

Podnět vlastníka pozemku na změnu v novém ÚP Janov nad Nisou: změna funkčního využití z kategorie Plochy lesní NL na Plochy obytné - bydlení v rodinných domech BV

- dále p. starosta cituje vyjádření pořizovatele: V současné době se pořizuje nový Územní plán Janov nad Nisou, který se právě nachází ve fázi vyhodnocení po opakovaném veřejném projednání.

Pořizovatel uvádí, že vlastník pozemku p.č. 1392 v k. ú. Loučná nad Nisou, obec Janov nad Nisou, doposud neuplatnil v žádné fázi pořizování nového územního plánu připomínku či námitku proti funkčnímu zařazení předmětného pozemku mezi plochy NL a nežádal o zařazení předmětných pozemků mezi zastavitelné plochy pro bydlení. Navíc předmětný pozemek je v KN evidován jako lesní pozemek, takže by před vymezením zastavitelné plochy pro bydlení u předmětného pozemku muselo dojít k odnětí z pozemků určených k plnění funkcí lesa.

Pořizovatel upozorňuje, že se jedná o nový požadavek. V rámci opakovaného veřejného projednání již nelze uplatňovat připomínky a námitky k těm částem řešení, které nebyly od veřejného projednání změněny. Pokud by byly předmětné pozemky zařazeny v této fázi pořizování územního plánu do návrhu Územního plánu Janov nad Nisou, bylo by nutné nechat autorizovanou osobou nechat dopracovat pro předmětný pozemek Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí a poté znovu opakovat veřejné projednání. V návrhu Územního plánu Janov n. N. je navrženo dostatečné množství zastavitelných ploch pro rozvoj bydlení v obci Janov nad Nisou.

Pořizovatel doporučuje zachovat funkční využití pozemku p.č. 1392 k.ú. Loučná n.N., obec Janov Nad Nisou, navrhované v novém Územním plánu Janov nad Nisou, tj. Plochy lesní NL. Potřeba vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení v obci bude vyhodnocena v rámci zprávy o uplatňování územního plánu, která se ze zákona zpracovává každé 4 roky po vydání územního plánu.

- p. starosta navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou neschvaluje návrh na zapracování změny v návrhu nového ÚP Janov nad Nisou, předložený Mgr. P. B. dle důvodové zprávy. Potřeba vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení bude vyhodnocena v rámci zprávy o uplatňování územního plánu, která se ze zákona zpracovává každé 4 roky po vydání územního plánu.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL 1

(ZDRŽEL Bürgerová)

- usnesení č. 78 bylo schváleno

Návrh změny:

Stav dle platného ÚP obce Janov nad Nisou: pozemky p.č. 433/1, 437/1, 435/5 a st. p. č. 121 v k. ú. Hraničná nad Nisou, obec Janov Nad Nisou, jsou zařazeny mezi plochy v kategorii Louky, pastviny, které nelze zastavět

Návrh nového Územního plánu Janov nad Nisou: návrh nového ÚP Janov n. N. vymezil předmětné pozemky jako Plochy smíšené nezastavěného území NS bez možnosti zastavění

Podnět vlastníka pozemku na změnu v novém ÚP Janov nad Nisou: změna funkčního využití z kategorie Plochy smíšené nezastavěného území NS na Plochy obytné - bydlení v rodinných domech BV

- dále p. starosta cituje vyjádření pořizovatele: V současné době se pořizuje nový Územní plán Janov nad Nisou, který se právě nachází ve fázi vyhodnocení po opakovaném veřejném projednání.

Žadatelé uvádí, že pozemky p.č. 433/1, 437/1, 435/5 a st.p.č. 121 v k.ú. Hraničná nad Nisou, obec Janov nad Nisou, nejsou novým územním plánem určeny k zastavění, ačkoliv dříve byly.

Pořizovatel shledal, že ani v platném Územním plánu obce Janov nad Nisou ani v žádné fázi procesu pořizování nového Územního plánu Janov nad Nisou nebyly uvedené pozemky určeny k zastavění. Žadatelé tak zřejmě usoudili ze skutečnosti, že pozemek st.p.č. 121 v k.ú. Hraničná n.N. je v KN evidován jako zbořeniště.

Pořizovatel uvádí, že vlastníci pozemků p.č. 433/1, 437/1, 435/5 a st.p.č. 121 v k.ú. Hraničná nad Nisou, obec Janov nad Nisou, doposud neuplatnili v žádné fázi pořizování nového územního plánu připomínku či námitku proti funkčnímu zařazení předmětných pozemků mezi plochy NS a nežádali o zařazení předmětných pozemků mezi zastavitelné plochy pro bydlení.

Pořizovatel upozorňuje, že se jedná o nový požadavek. V rámci opakovaného veřejného projednání již nelze uplatňovat připomínky a námitky k těm částem řešení, které nebyly od veřejného projednání změněny. Pokud by byly předmětné pozemky zařazeny v této fázi pořizování územního plánu do návrhu Územního plánu Janov nad Nisou, bylo by nutné nechat autorizovanou osobou nechat dopracovat pro předmětné pozemky Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí a poté znovu opakovat veřejné projednání. V návrhu Územního plánu Janov n.N. je navrženo dostatečné množství zastavitelných ploch pro rozvoj bydlení v obci Janov nad Nisou.

Pořizovatel doporučuje zachovat funkční využití pozemku pozemků p.č. 433/1, 437/1, 435/5 a st.p.č. 121 v k.ú. Hraničná nad Nisou, obec Janov nad Nisou, navrhované v novém Územním plánu Janov nad Nisou, tj. Plochy smíšené nezastavěného území NS. Potřeba vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení v obci bude vyhodnocena v rámci zprávy o uplatňování územního plánu, která se ze zákona zpracovává každé 4 roky po vydání územního plánu.

- p. starosta navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou neschvaluje návrh na zapracování změny v návrhu nového ÚP Janov nad Nisou, předložený pí. M. a p. M. K. dle důvodové zprávy. Potřeba vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení bude vyhodnocena v rámci zprávy o uplatňování územního plánu, která se ze zákona zpracovává každé 4 roky po vydání územního plánu.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL 1

(ZDRŽEL Bürgerová)

- usnesení č. 79 bylo schváleno

Návrh změny:

Stav dle platného ÚP obce Janov nad Nisou: pozemek p. č. 437/2 k. ú. Hraničná nad Nisou, obec Janov Nad Nisou, je zařazen mezi plochy v kategorii Louky, pastviny, kde nelze výstavbu rodinného domu realizovat

Návrh nového Územního plánu Janov nad Nisou: návrh nového ÚP Janov n. N. zařadil předmětný pozemek mezi Plochy smíšené nezastavěného území NS bez možnosti zastavění

Podnět vlastníka pozemku na změnu v novém ÚP Janov nad Nisou: změna funkčního využití z kategorie Plochy smíšené nezastavěného území NS na Plochy obytné - bydlení v rodinných domech BV

- dále p. starosta cituje vyjádření pořizovatele: V současné době se pořizuje nový Územní plán Janov nad Nisou, který se právě nachází ve fázi vyhodnocení po opakovaném veřejném projednání.

Pořizovatel uvádí, že vlastníci pozemků p.č. 433/1, 437/1, 435/5 a st.p.č. 121 v k.ú. Hraničná nad Nisou, obec Janov nad Nisou, doposud neuplatnili v žádné fázi pořizování nového územního plánu připomínku či námitku proti funkčnímu zařazení předmětných pozemků mezi plochy NS a nežádali o zařazení předmětných pozemků mezi zastavitelné plochy pro bydlení.

Pořizovatel upozorňuje, že se jedná o nový požadavek. V rámci opakovaného veřejného projednání již nelze uplatňovat připomínky a námitky k těm částem řešení, které nebyly od veřejného projednání změněny. Pokud by byly předmětné pozemky zařazeny v této fázi pořizování územního plánu do návrhu Územního plánu Janov nad Nisou, bylo by nutné nechat autorizovanou osobou nechat dopracovat pro předmětné pozemky Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí a poté znovu opakovat veřejné projednání. V návrhu Územního plánu Janov n.N. je navrženo dostatečné množství zastavitelných ploch pro rozvoj bydlení v obci Janov nad Nisou.

Pořizovatel doporučuje zachovat funkční využití pozemku p.č. 437/2 k.ú. Janov n.N., navrhované v novém Územním plánu Janov nad Nisou, tj. Plochy smíšené nezastavěného území NS. Potřeba vymezení nových zastavitelných plochy pro bydlení v obci bude vyhodnocena v rámci zprávy o uplatňování územního plánu, která se ze zákona zpracovává každé 4 roky po vydání územního plánu.

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL 1

(ZDRŽEL Bürgerová)

- usnesení č. 80 bylo schváleno

Návrh změny:

Stav dle platného ÚP obce Janov nad Nisou: pozemek p. č. 1189 k. ú. Janov nad Nisou, obec Janov Nad Nisou, je zařazen mezi plochy v kategorii Louky, pastviny, kde nelze výstavbu ekofarmy realizovat

Návrh nového Územního plánu Janov nad Nisou: návrh nového ÚP Janov n. N. zařadil předmětný pozemek částečně mezi Plochy smíšené nezastavěného území NS a částečně mezi Plochy přírodní NP bez možnosti zastavění. Část předmětného pozemku vymezená jako Plocha přírodní NL je zařazena mezi veřejně prospěšná opatření VPO-4 k následné revitalizaci přírodní památky Tichá říčka. Severozápadní částí pozemku je trasován biokoridor LBK-29 k založení, který je vymezen jako veřejně prospěšné opatření VPO-3

Podnět vlastníka pozemku na změnu v novém ÚP Janov nad Nisou: změna funkčního využití z kategorie Plochy smíšené nezastavěného území NS a Plochy přírodní NP na zastavitelné Plochy zemědělské výroby VZ

- dále p. starosta cituje vyjádření pořizovatele: V současné době se pořizuje nový Územní plán Janov nad Nisou, který se právě nachází ve fázi vyhodnocení po opakovaném veřejném projednání.

Pořizovatel uvádí, že majitelka pozemku p.č. 1189 v k.ú. Janov nad Nisou, obec Janov nad Nisou, doposud neuplatnila v žádné fázi pořizování nového územního plánu připomínku či námitku týkající se funkčního zařazení předmětného pozemku mezi plochy NS a NP ani proti vymezení veřejně prospěšných staveb VPO-3 a VPO4. Předmětný pozemek získala do svého vlastnictví až na podzim r. 2016, tedy až po veřejném projednání návrhu ÚP Janov nad Nisou. V té době měla možnost zjistit informace o navrhovaném funkčním využití předmětného pozemku.

Pořizovatel upozorňuje, že se jedná o nový požadavek. V rámci opakovaného veřejného projednání již nelze uplatňovat připomínky a námitky k těm částem řešení, které nebyly od veřejného projednání změněny. Pokud by byly předmětné pozemky zařazeny v této fázi pořizování územního plánu do návrhu Územního plánu Janov nad Nisou, bylo by nutné nechat autorizovanou osobou nechat dopracovat pro předmětný pozemek Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí a poté znovu opakovat veřejné projednání.

Pořizovatel doporučuje zachovat funkční využití pozemku p.č. 1189 k.ú. Janov n.N. navrhované v novém Územním plánu Janov nad Nisou, tj. Plochy smíšené nezastavěného území NS a Plochy přírodní NP. Možnost vymezení nové zastavitelné Plochy zemědělské výroby VZ v uvažovaném území bude případně možné prověřit v 1. změně nového územního plánu po jeho vydání, a to nejpozději v rámci zprávy o uplatňování Územního plánu Janov nad Nisou, která se zpracuje po 4 letech od jeho vydání.

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL 1

(ZDRŽEL Bürgerová)

- usnesení č. 81 bylo schváleno

4. Sestavení rozpočtu obce Janov nad Nisou

hlasování: PRO 2 PROTI 0 ZDRŽEL 6

(ZDRŽEL David, Jansa, Jelínek, Surkov, Macháčková, Mádlová)

- usnesení nebylo schváleno

5. Různé a interpelace

6. Závěr

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

ověřovatelé: p. Jaroslav Jansa, Ing. Radek Jelínek

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h