Zápis - 28.06.2017

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 28. června 2017

Přítomni: Mgr. Marie Bürgerová, Jaroslav JANSA, Ing. Radek JELÍNEK, Mgr. Adam KULICH, Renata MÁDLOVÁ, Ing. Petra MACHÁČKOVÁ

Omluven: Mgr. Daniel DAVID, Ing. Petr MLEJNEK, Michal SURKOV

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno místostarostkou obce pí. Renatou Mádlovou v 17.03 hodin za přítomnosti 6 členů ZO (chybí p. David, p. Surkov, p. Mlejnek )

Volba ověřovatelů:

hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- p. Jansa byl schválen ověřovatelem zápisu

hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- pí. Macháčková byla schválena druhým ověřovatelem zápisu

Volba návrhové komise

hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- p. Jelínek byl schválen členem návrhové komise

hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- p. Kulich byl schválen druhým členem návrhové komise

Kontrola usnesení

Schválení zápisu z minulého zasedání

Schválení programu

P r o g r a m :

  1. Zahájení (presence, volba ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu)

  2. Termíny Zastupitelstva obce na druhé pololetí roku 2017
    (6. 9.; 4. 10.; 8. 11.; 6. 12.)

  3. Prodej majetku obce

  4. Rozpočtové změny

  5. Přidělení dotací v rámci programu Volnočasových aktivit v Janově nad Nisou v roce 2017– 2. kolo

  6. MAP Jablonecko (Místní akční plán vzdělávání pro oblast Jablonecko)

  7. Různé a interpelace

  8. Závěr

hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL 0
- program jednání byl schválen

2. Termíny Zastupitelstva obce na druhé pololetí roku 2017 (6. 9.; 4. 10.; 8. 11.; 6. 12.)

hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL 0
- usnesení č. 55 bylo schváleno

3. Prodej majetku obce

hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL 0
- usnesení č. 56 bylo schváleno

hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL 0
- usnesení č. 57 bylo schváleno

- P R O D E J :

a) nákladního automobilu kategorie N 1 – jednostranný sklápěč nazad velkoobjemový, typ: Multicar M 2512, výrobní číslo: 11778, SPZ: JN 67-51, navržená minimální kupní cena 15.000,- Kč

hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL 0
- usnesení č. 58 bylo schváleno

b) dopravního automobilu - speciálního požárního vozidla, typ: AVIA A 31K 4, výrobní číslo: 217-83-12245, SPZ: JN 47-69, navržená minimální kupní cena 15.000,- Kč - zatím není zájemce

4. Rozpočtové změny

Rozpočtová opatření:

 OdPaPol  
V 6409 5511 - 6.500 Euroregion Nisa
V 6409 5179 + 6.500 oprava položky
V 6409 5229 - 6.800 Sv. Zdislava
V 6409 5194 + 6.800 oprava položky
V 5311 5178 + 57.000 splátky Yeti
V 6171 5329 - 5.000 oprava položky
P   1345 + 27.000  
V 3612 6121 - 25.000  
V 3613 6121 + 300.000 oprava střechy na budově „kulturáku“
V 3113 6121 + 75.000 dvůr u MŠ
V 2212 5171 + 1.900.000 oprava komunikace u Sokolovny
V 3612 6121 - 2.275.000 ponížená částka na rekonstrukci „družiny“

Příjem celkem: 27.000

Výdej celkem: 27.000

komentář k položkám:

 OdPaPol  
V 6409 5511 - 6.500 Euroregion Nisa
V 6409 5179 + 6.500 oprava položky
V 6409 5229 - 6.800 Sv. Zdislava
V 6409 5194 + 6.800 oprava položky
V 5311 5178 + 57.000 splátky Yeti
V 6171 5329 - 5.000 oprava položky
P   1345 + 27.000  
V 3612 6121 - 25.000  
V 3613 6121 + 300.000 oprava střechy na budově „kulturáku“
V 3113 6121 + 75.000 dvůr u MŠ
V 2212 5171 + 1.900.000 oprava komunikace u Sokolovny
V 3612 6121 - 2.275.000 ponížená částka na rekonstrukci „družiny“

Příjem celkem: 27.000

Výdej celkem: 27.000.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL 0
- usnesení č. 59 bylo schváleno

5. Přidělení dotací v rámci programu Volnočasových aktivit v Janově nad Nisou v roce 2017– 2. kolo

žadatelSídlem/ bydlištěmIČ/datum nar.projektvýše podpory
CK Sport, s.r.o. Mattioloho 3271/4, Praha10 24746410 Vítání školního roku pro děti 17.333,- Kč
Josef Hanzlovič Janov n. N 439 4. 7. 1948 Petangový turnaj dvojic 8.600,- Kč

a)  rozhoduje o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu obce v rámci dotačního programu Volnočasové aktivity v Janově nad Nisou 2017 – 2. kolo níže uvedeným žadatelům o dotaci na projekt ve výši:

žadatelSídlem/ bydlištěmIČ/datum nar.projektvýše podpory
CK Sport, s.r.o. Mattioloho 3271/4, Praha10 24746410 Vítání školního roku pro děti 17.333,- Kč
Josef Hanzlovič Janov n. N 439 4. 7. 1948 Petangový turnaj dvojic 8.600,- Kč

b) schvaluje vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace mezi Obcí Janov nad Nisou a výše uvedenými žadateli." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL 0
- usnesení č. 60 bylo schváleno

6. MAP Jablonecko (Místní akční plán vzdělávání pro oblast Jablonecko)

„Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s investičními potřebami uvedenými ve Strategickém rámci MAP pro ZŚ a MŠ Janov nad Nisou, p. o..“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL 0
- usnesení č. 61 bylo schváleno

„Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje neinvestiční opatření, aktivity školy a aktivity spolupráce MAP.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL 0
- usnesení č. 62 bylo schváleno

„Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s předloženou finální verzí MAP Jablonecko.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- usnesení č. 63 bylo schváleno

7. Různé a interpelace

8. Závěr

Renata Mádlová, místostarostka obce

ověřovatelé: p. Jaroslav Jansa, Ing. Petra Macháčková

zapsala: Lenka Jelínková

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h