Zápis - 31.05.2017

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 31. května 2017

Přítomni: Mgr. Daniel David, Mgr. Marie Bürgerová, p. Jaroslav Jansa, Ing. Radek Jelínek, Mgr. Adam Kulich, pí. Renata Mádlová, Ing. Petr Mlejnek, p. Michal Surkov,

Omluveni: Ing. Petra Macháčková

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17,00 hodin za přítomnosti 8 členů.

Volba ověřovatelů:

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Mgr. Bürgerová byla zvolena ověřovatelkou zápisu

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- p. Surkov byl zvolen ověřovatelem zápisu

Volba návrhové komise:

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Ing. Jelínek byl zvolen členem návrhové komise

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- p. Jansa byl zvolen členem návrhové komise

Kontrola usnesení z minulého zasedání:

Schválení zápisu z minulého zasedání:

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- zastupitelé souhlasí s doplněním zápisu o tuto připomínku

Schválení programu:

  1. Zahájení (presence, volba ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu)
  2. Prodej majetku obce
  3. Schválení hospodaření a závěrečného účtu obce Janov nad Nisou za rok 2016
  4. Smlouva o zákazu zatížení a zcizení mezi obcí Janov n. N. a TJ Sokol, z. s.
  5. Žádost o dotaci z rozpočtu obce
  6. Různé a interpelace
  7. Závěr

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Program dnešního zasedání byl schválen

2. Prodej majetku obce

Návrh prodeje pozemku ppč. 586 – ost. plocha, ost. komunikace k. ú. Janov nad Nisou o výměře 83 m2 a pozemku ppč. 654 - ost. plocha, ost. komunikace k. ú. Janov nad Nisou o výměře 173 m2

Návrh prodeje pozemku stpč. 344 – zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště, k. ú. Loučná nad Nisou o výměře 70 m2

Návrh prodeje části (cca 150 m2) pozemku ppč. 341/2 – trvalý travní porost, k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 1284 m2

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 46 bylo schváleno

Prodej části pozemku ppč. 1392 – ostatní plocha, silnice o celkové výměře 8 969 m2 k. ú. Janov nad Nisou

hlasování: PRO 6 PROTI 2 ZDRŽEL SE 0
(Bürgerová, Mlejnek)

- usnesení č. 47 bylo schváleno

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 48 bylo schváleno

a) R. V. z titulu vlastníka stpč. 396 k. ú. Hraničná n. N. jejíž součástí je stavba č. p. 255; R. V. a L. V. z titulu vlastníků stpč. 326/2 k. ú. Hraničná n. N. jejíž součástí je budova bez čísla popisného nebo evidenčního

b) M. V., Z. V. a H. V. z titulu vlastníků stpč. 82 k. ú. Hraničná n. N. jejíž součástí je stavba č. p. 43

c) V. F. a I. D. Z. z titulu vlastníků stpč. 190 k. ú. Hraničná n. N. jejíž součástí je stavba č. p. 158 za cenu 1.000,- Kč + DPH v zákonné výši **

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 1
(Mlejnek)

- usnesení č. 49 bylo schváleno

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 50 bylo schváleno

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 51 bylo schváleno

3. Schválení hospodaření a závěrečného účtu obce Janov nad Nisou za rok 2016

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 52 bylo schváleno

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 53 bylo schváleno

4. Smlouva o zákazu zatížení a zcizení mezi obcí Janov n. N. a TJ Sokol, z. s.

  1. schvaluje „Smlouvu o zřízení zákazu zatížení a zcizení nemovitostí" mezi TJ Sokol Janov nad Nisou, z.s. a Obcí Janov nad Nisou
  2. pověřuje starostu obce podpisem „Smlouvy o zřízení zákazu zatížení a zcizení nemovitostí"

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 1
(Jelínek)

- usnesení č. 54 bylo schváleno

5. Žádost o dotaci z rozpočtu obce

6. Různé a interpelace

7. Závěr

V 18,20 hodin ukončuje starosta obce 5. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

o v ě ř o v a t e l é : Mgr. Marie Bürgerová, p. Michal Surkov

zapsala: M. Kejzlarová

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h