Zápis - 12.12.2018

Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou konaného dne 12. prosince 2018

Přítomni: Mgr. Daniel David, Mgr. Marie Bürgerová, MUDr. Radek Fejgl, p. Pavel Kittel, Mgr. Adam Kulich, pí.Renata Mádlová, p. Pavel Pěnička, pí. Vendula Pospíšilová, p. Michal Surkov,

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17,00 hodin za přítomnosti 8 členů.

Volba ověřovatelů:

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- pí. Pospíšilová byla zvolena ověřovatelkou zápisu

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- p. Surkov byl zvolen ověřovatelem zápisu

Volba návrhové komise:

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Mgr. Kulich byl zvolen členem návrhové komise

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- p. Kittel byl zvolen členem návrhové komise

Kontrola usnesení z minulého zasedání:

v 17,07 přichází Mgr. Bürgerová – 9 členů

Schválení zápisu z minulého zasedání:

Schválení programu

 1. Zahájení (presence, volba ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu

 2. Termíny zasedání ZO na 1. pololetí roku 2019: 30. 1., 27. 2., 27. 3., 24. 4., 29. 5., 26. 6.,

 3. Prodej majetku obce

 4. Rozpočtové změny, rozpočtové provizorium

 5. Cenový výměr za sběr, odvoz, odstranění komunálního odpadu

 6. Územní studie U26 ÚP Janov nad Nisou
  Pověřený zastupitel – územní plán

 7. Určení obřadního místa a časového rozpětí pro konání svatebních obřadů ve správním obvodu obce

 8. Různé a interpelace

 9. Závěr

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Program dnešního zasedání byl schválen

2. Termíny ZO na první pololetí roku 2019

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- usnesení č. 113 bylo schváleno

3. Prodej majetku obce

Návrh prodeje části pozemku ppč. 903/11 – lesní pozemek o celkové výměře 58 124 m2 v k. ú. Janov nad Nisou.

Zájemce: M. M., P. M.

Vyjádření komise: komise prodej nedoporučuje. Navrhuje pronájem a zároveň navrhuje, aby zájemce dodal rozpočet na obnovu nádrže s tím, že ZO rozhodne, zda bude obnovu nádrže spolufinancovat – případně požádá o dotaci na obnovu nádrže.

Návrh prodeje pozemku ppč. 891/3 – trvalý travní porost o celkové výměře 376 m2 v k. ú. Janov nad Nisou.

Zájemce: M. M., P. M.

Vyjádření komise: komise prodej doporučuje, navrhuje nechat vypracovat geometrický plán na oddělení vodního toku a zároveň navrhuje minimální kupní cenu 100,- Kč

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-usnesení č. 114 bylo schváleno

Návrh prodeje části pozemku ppč. 116/8 – lesní pozemek o celkové výměře 41 138 m2 v k. ú. Janov nad Nisou.

Zájemce: J. K.

Vyjádření komise: komise prodej doporučuje, navrhuje nechat vypracovat geometrický plán na oddělení pozemku a zároveň navrhuje minimální kupní cenu 300,- Kč + DPH v zákonné výši.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-usnesení č. 115 bylo schváleno

Žádost o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-4016903/02 na pozemcích ppč. 1365/1 a 1404/1 k. ú. Janov nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035.

Cena bude stanovena před podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene na základě geometrického plánu za cenu 200,- Kč/bm mimo komunikaci, a 200,- Kč/bm podvrtu komunikace + DPH v zákonné výši.

Vyjádření komise: komise doporučuje uzavření smlouvy po splnění podmínky dodání kladného stanoviska Správy CHKO JH.

4. Rozpočtové změny, rozpočtové provizorium

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-usnesení č. 116 bylo schváleno

Příjem celkem: 345.111

Výdej celkem: 345.111

Příjem celkem: 345.111

Výdej celkem: 345.111

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-usnesení č. 117 bylo schváleno

 1. Nebude-li rozpočet schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se rozpočtové hospodaření územního samosprávného celku nebo svazku obcí v době do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria

 2. Pravidly rozpočtového provizoria se řídí hospodaření územního samosprávného celku i po dobu pozastavení výkonu usnesení zastupitelstva územního samosprávného celku, kterým byl schválen jeho rozpočet, podle zvláštního zákona.

 3. Pravidla rozpočtového provizoria potřebná k zajištění plynulosti hospodaření na vlastní úrovni i na úrovni nižších stupňů rozpočtové soustavy a u právnických osob financovaných z územních rozpočtů stanoví

  a) zastupitelstvo kraje pro hospodaření kraje,

  b) zastupitelstvo obce pro hospodaření obce,

  c) orgány svazku obcí pro hospodaření svazku obcí.

 4. Při uplatnění opatření podle zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti nesmí měsíční výdaje územního samosprávného celku stanovené v pravidlech rozpočtového provizoria překročit jednu dvanáctinu výdajů rozpočtu schváleného pro předchozí rozpočtový rok. Vyšší výdaje lze stanovit pouze v případě, že jejich zvýšení přímo souvisí se zvýšením financování výdajů stanovených jiným zákonem nebo v případě výdajů z důvodu předfinancování projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie.

 5. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.

 6. Schválená pravidla rozpočtového provizoria se zveřejňují podle § 11 odst. 4, § 11a odst. 4 a § 39 odst. 7 obdobně.

Rozpočet obce Janov nad Nisou na rok 2019 bude předložen ke schválení zastupitelstvu obce až v roce 2019. Do této doby bude hospodařeno dle pravidel rozpočtového provizoria.

Pravidla hospodaření obce Janov nad Nisou před schválením rozpočtu na rok 2019

 1. Do doby schválení rozpočtu na rok 2019 se budou investiční výdaje čerpat dle uzavřených smluv. Maximální měsíční neinvestiční výdaj na dopravní obslužnost se stanovuje ve výši 160 (v tis. Kč). Limit na čerpání ostatních neinvestičních výdajů je zhruba ve výši 1/12 upraveného rozpočtu na rok 2018.

 2. Do doby schválení rozpočtu na rok 2019 nebudou zahajovány v roce 2019 nové investiční akce. Je možné hradit investiční výdaje finančně kryté rozpočtem roku 2018, které přejdou přechodem financování do rozpočtu roku 2019.

 3. Do doby schválení rozpočtu na rok 2019 budou maximální měsíční neinvestiční výdaje ZŠ a MŠ Janov nad Nisou p.o. ve výši dle tabulky č. 1

 4. Bude hrazena splátka úvěru (rozpočtově ve tř. 8 – financování) dle splátkového kalendáře z platné smlouvy.

Tabulka č. 1

Stanovené max. měsíční limity čerpání neinvestičních výdajů (v tis. Kč)

  Schválený rozpočet neinvestičních výdajů v roce 2018 Upravený rozpočet neinvestičních výdajů v roce 2018 Limit max. měsíčních neinvestičních výdajů v roce 2019
ZŠ a MŠ Janov nad Nisou p.o. 1 500 1 500 125

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-usnesení č. 118 bylo schváleno

5. Cenový výměr za sběr, odvoz, odstranění komunálního odpadu

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 119 bylo schváleno

6. Územní studie U26 ÚP Janov nad Nisou

Pověřený zastupitel – územní plán.

Žadatel v souladu s § 30 odst. 4 zajistí zpracování územní studie na vlastní náklady za finanční spoluúčasti obce, popř. dalších vlastníků pozemků v lokalitě. O výši spoluúčasti rozhodne Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou na základě předložené cenové nabídky na zpracování územní studie.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 120 bylo schváleno

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 121 bylo schváleno

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- usnesení č. 122 bylo schváleno

7. Určení obřadního místa a časového rozpětí pro konání svatebních obřadů ve správním obvodu obce

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- usnesení č. 123 bylo schváleno

8. Různé a interpelace

9. Závěr

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka

ověřovatelé: pí. Vendula Pospíšilová p. Michal Surkov

zapsala: M. Kejzlarová

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h