Zápis - 28.02.2018

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 28. února 2018

Přítomni: Mgr. Daniel David, Mgr. Marie Bürgerová, Mgr. Adam Kulich, pí. Renata Mádlová, Ing. Petra Macháčková, Ing. Petr Mlejnek, p. Michal Surkov

Omluveni: p. Jaroslav Jansa, Ing. Radek Jelínek,

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17,10 hodin za přítomnosti 6 členů.

Volba ověřovatelů:

hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- p. Surkov byl zvolen ověřovatelem zápisu

hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Mgr. Bürgerová byla zvolena ověřovatelkou zápisu

Volba návrhové komise:

hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- pí. Mádlová byla zvolena členkou návrhové komise

hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Mgr. Kulich byl zvolen členem návrhové komise

Kontrola usnesení z minulého zasedání:

Schválení zápisu z minulého zasedání:

Schválení programu

  1. Zahájení (presence, volba ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu)

  2. Prodej majetku obce

  3. Schválení cen vodného a stočného pro rok 2018 (Hrabětice, Hraničná č. p. 180)

  4. Různé a interpelace

  5. Závěr

hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Program dnešního zasedání byl schválen

2. Prodej majetku obce

Návrh prodeje části pozemku ppč. 56/29 – ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 245 m2 v k. ú. Janov nad Nisou označené dle GP č. 1298-30/2018 jako 56/45 o výměře 118 m2

Zájemce: J. K., Janov nad Nisou

Vyjádření komise: komise prodej doporučuje a navrhuje minimální kupní cenu 300,- Kč/m2 + DPH v zákonné výši a složení jistiny ve výši 3.540,- Kč

hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 18 bylo schváleno

v 17, 17 hodin přichází Ing. Macháčková – 7 členů

Návrh prodeje pozemku ppč. 229/1 – trvalý travní porost o výměře 759 m2 v k. ú. Janov nad Nisou

Zájemci:
K. Š., Praha
V. Š., Praha

Vyjádření komise: komise prodej doporučuje a navrhuje minimální kupní cenu 500,- Kč/m2 + DPH v zákonné výši a složení jistiny ve výši 18.975,- Kč.

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 19 bylo schváleno

Prodej pozemku ppč. 1437/13 – trvalý travní porost v k. ú. Loučná nad Nisou o výměře 1 368 m2

Zájemce:

Zveřejnění prodeje od 14. 11. 2017 do 29. 11. 2017

Zveřejnění prodeje obálkovou metodou od 11. 1. 2018 do 25. 1. 2018

Služebnost spočívá v povinnosti každého vlastníka Služebného pozemku zdržet se následujících jednání:

  1. na Služebném pozemku zřídit jakoukoli stavbu pro rekreaci nebo jakékoli ubytovací zařízení;

  2. služebný pozemek nebo jakoukoli jeho součást, včetně stavby zřízené na Služebném pozemku, užívat pro účely poskytování jakýchkoli ubytovacích služeb.

Pro účely vymezení povinnosti ze služebnosti uvedené v bodě 1. výše pojem „stavba pro rekreaci nebo ubytovací zařízení“ znamená jakákoli stavba pro individuální nebo rodinnou rekreaci (rekreační chata, chalupa, rekreační domek, zahrádkářský domek), dále penzion, hotel, turistická ubytovna, dům s apartmány, studii a/nebo pokoji určenými k ubytování nebo jakékoli jiné ubytovací zařízení. Pro účely vymezení povinnosti ze služebnosti uvedené v  bodě 2. výše pojem „poskytování jakýchkoli ubytovacích služeb“ znamená poskytování jakéhokoli ubytování nebo přechodného nájmu prostor, bez ohledu na to, zda spojeno s poskytováním stravovacích nebo dalších služeb či nikoli.

Služebnost se zřizuje k  tíži Služebného pozemku v jeho celém rozsahu.

Služebnost se zřizuje na dobu 20-ti let ode dne zápisu služebnosti do katastru nemovitostí.

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 20 bylo schváleno

3. Schválení cen vodného a stočného pro rok 2018

(Hrabětice, Hraničná č. p. 180)

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 21 bylo schváleno

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 22 bylo schváleno

4. Různé a interpelace

5. Závěr

V 17,40 hodin ukončuje starosta obce 2. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

ověřovatelé: p. Michal Surkov, Mgr. Marie Bürgerová

zapsala: M. Kejzlarová

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h