Zápis - 28.03.2018

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 28. března 2018

Přítomni: Mgr. Daniel David, Mgr. Marie Bürgerová, Ing. Radek Jelínek, Mgr. Adam Kulich, pí. Renata Mádlová, Ing. Petra Macháčková, p. Michal Surkov, p. Jaroslav Jansa, Ing. Petr Mlejnek

Omluveni:

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17,08 hodin za přítomnosti 7 členů.

Volba ověřovatelů:

Mgr. David navrhuje Ing. Macháčkovou – přijímá

Mgr. David dává hlasovat o svém návrhu

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Ing. Macháčková byla zvolena ověřovatelkou zápisu

Mgr. David navrhuje p. Jansu – přijímá

Mgr. David dává hlasovat o svém návrhu

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- p. Jansa byl zvolen ověřovatelem zápisu

Volba návrhové komise:

Mgr. David navrhuje Ing. Jelínka – přijímá

Mgr. David dává hlasovat o svém návrhu

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Ing. Jelínek byl zvolen členem návrhové komise

Mgr. David navrhuje Ing. Mlejnka – přijímá

Mgr. David dává hlasovat o svém návrhu

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Ing. Mlejnek byl zvolen členem návrhové komise

Kontrola usnesení z minulého zasedání:

V 17.10 hod. přichází Mgr. M. Bürgerová - 8 členů

Schválení zápisu z minulého zasedání:

Schválení programu:

  1. Zahájení (presence, volba ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu)

  2. Prodej majetku obce

  3. Návrh na změnu platného ÚP

  4. Přidělení dotací v rámci dotačních fondů na rok 2018

  5. Rozpočtové změny

  6. Schválení přílohy č.1 Zřizovací listiny ZŠ a MŠ

  7. Jmenování členů Školské rady

  8. Různé a interpelace

  9. Závěr

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Program dnešního zasedání byl schválen

2. Prodej majetku obce

Návrh prodeje pozemku stpč. 587/3 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2 k. ú. Janov nad Nisou

Zájemce: J.V. Litoměřice

Vyjádření komise: komise prodej doporučuje a navrhuje minimální kupní cenu 300,- Kč/m2 + DPH v zákonné výši a složení jistiny ve výši 720,- Kč do 23. 4. 2018

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č.23 bylo schváleno

Návrh prodeje pozemku ppč. 923/1 – trvalý travní porost o výměře 370 m2 k. ú. Janov nad Nisou

Zájemci: M.M. a P.M. Janov nad Nisou

Vyjádření komise: komise prodej doporučuje a navrhuje minimální kupní cenu 100,- Kč/m2 a složení jistiny ve výši 3.700,- Kč do 23. 4. 2018

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 1

( Ing. Mlejnek)

-Usnesení č.24 bylo schváleno

Prodej části pozemku ppč. 898/13 – ostatní plocha v k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 364 m2 označené dle GP č. 1295-3/2018 jako 898/15 o výměře 128 m2

Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej části pozemku ppč. 898/13 – ostatní plocha v k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 364 m2 označené dle GP č. 1295-3/2018 jako 898/15 o výměře 128 m2 MALLA GROUP s. r. o., Vnější 878/26, 141 00 Praha, IČ: 24681172 za cenu 46. 464,- Kč včetně DPH.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č.25 bylo schváleno

Prodej části pozemku ppč. 56/29 – ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 245 m2 v k. ú. Janov nad Nisou označené dle GP č. 1298-30/2018 jako 56/45 o výměře 118 m2

Zájemce: J.K., Janov nad Nisou

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č.26 bylo schváleno

Prodej pozemku ppč. 229/1 – trvalý travní porost o výměře 759 m2 v k. ú. Janov nad Nisou

Zájemci:
K.Š. Praha
V.Š. Praha

Z důvodu zjištění zaplacení jistiny – tento bod přeložen na příští ZO.

V 17.21hod. přichází Mgr. A. Kulich - 9 členů

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č.27 bylo schváleno

Důvodová zpráva

Oddělení územního plánování, odbor územního a hospodářského rozvoje MM Jablonec nad Nisou

coby pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Janov nad Nisou, obdrželo návrh na změnu Územního plánu obce Janov nad Nisou. Pořizovatel podnět zkonzultoval se zástupci obce, posoudil zda jsou údaje úplné a v souladu se zněním § 44 a za použití §46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů předkládá návrh na změnu platného Územního plánu obce Janov nad Nisou Zastupitelstvu obce Janov nad Nisou k rozhodnutí:

Žadatel:

Žádost podal spolek Reichenberg z.s., Komenského 87/3, Liberec. Vlastníkem pozemku p.č. 1189/1 k.ú. Janov nad Nisou je J.R. Jeseník, která k žádosti přiložila neověřený písemný souhlas pro účely žádosti spolku o změnu územního plánu, územní řízení a stavebního povolení k obnově historického pašeráckého domu.

Předmět návrhu na změnu:

Část pozemku p.č. 1189/1 k.ú. Janov nad Nisou, obec Janov Nad Nisou.

Důvod návrhu na změnu:

Důvodem podání žádosti je vymezení zastavitelné plochy v kategorii Zemědělská výroba na části předmětného pozemku v platném Územním plánu obce Janov nad Nisou z důvodu návratu k původnímu historickému využití plochy, tj. obnova domu a pašeráckého sklepu s veřejně přístupnou expozicí a informačním centrem, spojeným s prodejnou regionálních produktů. Chov koz a ovcí na okolních pozemcích.

Stav dle platného ÚP obce Janov nad Nisou:

Pozemek p.č. 1189/1 k.ú. Janov nad Nisou, obec Janov Nad Nisou, je zařazen mezi plochy v kategorii Louky, pastviny, kde nelze obnovu pašeráckého domu realizovat.

Návrh na změnu platného ÚP obce Janov nad Nisou:

Změna funkčního využití části pozemku p.č. 1189/1 k.ú. Janov nad Nisou z ploch nezastavitelných v kategorii Louky, pastviny na plochy zastavitelné v kategorii Zemědělská výroba.

Vyjádření pořizovatele:

Územní plán obce Janov nad Nisou byl schválen ZO Janov nad Nisou dne 6.3.2002. V současné době se dokončuje nový Územní plán Janov nad Nisou, který se právě nachází ve fázi zpracování návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek podaných v procesu pořizování nového ÚP Janov nad Nisou. V této fázi rozpracovanosti nového územního plánu není účelné a ekonomické zahájit pořizování změny platného Územního plánu obce Janov nad Nisou. Je pravděpodobné, že v případě zahájení změny současně platného ÚP obce Janov nad Nisou by se změna do vydání nového ÚP Janov nad Nisou nestihla dokončit. Pořizování rozpracovaných změn se vydáním nového územního plánu ukončí.

Nový ÚP Janov nad Nisou vymezuje pozemek p.č. 1189/1 v k.ú. Janov nad Nisou jako nezastavitelnou Plochu smíšenou nezastavěného území NS, která podporuje zejména stabilizaci různých forem stávající zeleně a výstavba domu zde nebude přípustná.

Pořizovatel doporučuje z výše uvedených důvodů návrh na změnu platného ÚP obce Janov nad Nisou neschválit a pořízení změny platného územního plánu neiniciovat. Možnost změny funkčního využití pozemku nebo jeho části p.č. 1189/1 v k.ú. Janov nad Nisou v uvažovaném území bude případně možné prověřit v 1. změně nového Územního plánu Janov nad Nisou po jeho vydání, a to nejpozději v rámci zprávy o uplatňování Územního plánu Janov nad Nisou, která se zpracovává po 4 letech od jeho vydání.

Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou neschvaluje návrh na změnu platného ÚP obce Janov nad Nisou, předložený spolkem Reichenberg z.s.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č.28 bylo schváleno

Přidělení dotací v rámci dotačních fondů na rok 2018.

Žadatel Sídlem/ bydlištěm IČ/datum nar. Projekt Výše podpory
Spolek přátel obce Janov n. N. Janov n. N. 448 60253541 Advent 10.000,- Kč
Muzeum skla a bižuterie U Muzea 398/4, Jablonec n. N. 00079481 Mariánská pouť 6.667,- Kč
R.F. Janov nad Nisou Letecký den 5.000,- Kč
M.S. Janov nad Nisou 2. 4. 1973 Čarodějnice 8.000,- Kč
TJ Sokol Janov n. N. Janov nad Nisou 504 44223692 Turnaj přátelství 7.333,- Kč
TJ Sokol Janov n. N. Janov nad Nisou 504 44223692 Silvestrovský turnaj 2.750,- Kč
TJ Sokol Janov n. N. Janov nad Nisou 504 44223692 Janov OPEN 5.833,- Kč
TJ Sokol Janov n. N. Janov nad Nisou 504 44223692 Volejbalový turnaj žen - 12.5. 7.333,- Kč
TJ Sokol Janov n. N. Janov nad Nisou 504 44223692 Volejbalový turnaj žen - 13.10. 7.333,- Kč
Janovských 11 a 19 km Janov nad Nisou 535 22608737 Janovských 11 a 19 km, běh a turistický pochod 12.333,- Kč

a) rozhoduje o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu obce v rámci dotačního programu Volnočasové aktivity v Janově nad Nisou 2018 níže uvedeným žadatelům o dotaci na projekt ve výši:

Žadatel Sídlem/ bydlištěm IČ/datum nar. Projekt Výše podpory
Spolek přátel obce Janov n. N. Janov n. N. 448 60253541 Advent 10.000,- Kč
Muzeum skla a bižuterie U Muzea 398/4, Jablonec n. N. 00079481 Mariánská pouť 6.667,- Kč
R.F. Janov nad Nisou Letecký den 5.000,- Kč
M.S. Janov nad Nisou 2. 4. 1973 Čarodějnice 8.000,- Kč
TJ Sokol Janov n. N. Janov nad Nisou 504 44223692 Turnaj přátelství 7.333,- Kč
TJ Sokol Janov n. N. Janov nad Nisou 504 44223692 Silvestrovský turnaj 2.750,- Kč
TJ Sokol Janov n. N. Janov nad Nisou 504 44223692 Janov OPEN 5.833,- Kč
TJ Sokol Janov n. N. Janov nad Nisou 504 44223692 Volejbalový turnaj žen - 12.5. 7.333,- Kč
TJ Sokol Janov n. N. Janov nad Nisou 504 44223692 Volejbalový turnaj žen - 13.10. 7.333,- Kč
Janovských 11 a 19 km Janov nad Nisou 535 22608737 Janovských 11 a 19 km, běh a turistický pochod 12.333,- Kč

b) schvaluje vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace mezi Obcí Janov nad Nisou a výše uvedenými žadatelem

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 1

( M.Surkov)

-Usnesení č.29 bylo schváleno

Žadatel Adresa Počet členů Výše podpory
Školní sportovní klub v Janově n.N. Janov nad Nisou 374, 468 11 70 17 500 Kč
TJ Sokol Janov nad Nisou Janov nad Nisou 504, 468 11 129 30 000 Kč
Český svaz žen ZO Janov n.N. Loučná 91, 468 11 Janov nad Nisou 34 8 000 Kč
SKI Janov-Bedřichov Loučná 90, 468 11 Janov nad Nisou 53 15 000 Kč

a) rozhoduje o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu obce v rámci dotačního programu

Žadatel Adresa Počet členů Výše podpory
Školní sportovní klub v Janově n.N. Janov nad Nisou 374, 468 11 70 17 500 Kč
TJ Sokol Janov nad Nisou Janov nad Nisou 504, 468 11 129 30 000 Kč
Český svaz žen ZO Janov n.N. Loučná 91, 468 11 Janov nad Nisou 34 8 000 Kč
SKI Janov-Bedřichov Loučná 90, 468 11 Janov nad Nisou 53 15 000 Kč

b) schvaluje vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace mezi Obcí Janov nad Nisou a výše uvedenými žadateli.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 1

(Ing. Jelínek)

-Usnesení č.30 bylo schváleno

-Mgr. David dále předložil zastupitelům žádost od Hospice sv. Zdislavy, o. p. s., se sídlem Pod Perštýnem 321/1, 460 01 Liberec – IV Perštýn na finanční příspěvek ve výši 6.875,- Kč

-Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou

a) schvaluje finanční dar pro Hospic sv. Zdislavy, o. p. s., se sídlem Pod Perštýnem 321/1, 460 01 Liberec – IV Perštýn ve výši 6.875,- Kč

b) schvaluje darovací smlouvu mezi obcí Janov nad Nisou a Hospicem sv. Zdislavy, o. p. s.

c) pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy mezi obcí Janov nad Nisou a Hospicem sv. Zdislavy, o.p.s.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č.31 bylo schváleno

5. Rozpočtové změny

OdPa Pol
P 4111 22.000 98008 volby
V 6118 5029 14.150 98008 volby
V 6118 5139 1.101 98008 volby
V 6118 5175 1.584 98008 volby
V 6118 5169 5.165 98008 volby
V 6402 5364 4.433 vratka za volby 2017
V 6171 5169 - 4.433
V 2293 5323 - 125.000 doprava - oprava §
V 2292 5323 125.000
V 2293 5329 - 865.000 doprava - oprava §
V 2292 5329 865.000
P 1122 474.620 DPPO
V 6409 5365 474.620 DPPO
V 3399 5194 40.000 ocenění
V 6171 6121 - 40.000

Příjem celkem: 496.620

Výdej celkem: 496.620

OdPa Pol
P 4111 22.000 98008 volby
V 6118 5029 14.150 98008 volby
V 6118 5139 1.101 98008 volby
V 6118 5175 1.584 98008 volby
V 6118 5169 5.165 98008 volby
V 6402 5364 4.433 vratka za volby 2017
V 6171 5169 - 4.433
V 2293 5323 - 125.000 doprava - oprava §
V 2292 5323 125.000
V 2293 5329 - 865.000 doprava - oprava §
V 2292 5329 865.000
P 1122 474.620 DPPO
V 6409 5365 474.620 DPPO
V 3399 5194 40.000 ocenění
V 6171 6121 - 40.000

Příjem celkem: 496.620

Výdej celkem: 496.620

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 32 bylo schváleno

6. Schválení přílohy č.1 Zřizovací listiny ZŠ a MŠ

-Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje přílohu č.1 („Vymezení majetku ve vlastnictví obce Janov nad Nisou, který se organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití“) Zřizovací listiny ZŠ a MŠ Janov nad Nisou, příspěvkové organizace.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-usnesení č. 33 bylo schváleno

7. Jmenování členů Školské rady

-Mgr. David sděluje zastupitelům,že podle odst. 2 §167 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)

zřizovatel jmenuje třetinu členů školské rady. V našem případě se jedná o dva členy. Funkční období členů školské rady je tři roky. V současné době vyprší funkční období předchozím jmenovaným členům školské rady. V minulém období byli jmenováni za obec (usnesením 28/2015) pan Pavel Khail paní Marie Bürgerová. Pan Pavel Khail i paní Marie Bürgerová souhlasí v případě jmenování se svým pokračováním ve školské radě. Navrhuji opakovaně jmenovat pana Pavla Khaila a paní Marii Bürgerovu.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-usnesení č. 34 bylo schváleno

8. Různé a interpelace

9. Závěr

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

ověřovatelé: p. Jaroslav Jansa, Ing. Petra Macháčková

zapsala: Romana Kupilíková

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h