Zápis - 04.09.2019

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 4. září 2019

Přítomni: Mgr. Daniel David, MUDr. Radek Fejgl, p. Pavel Kittel, pí. Renata Mádlová, p. Pavel Pěnička, pí. Vendula Pospíšilová, p. Michal Surkov

Omluveni: Mgr. Marie Bürgerová, Mgr. Adam Kulich

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17.02 hodin za přítomnosti 7 členů.

Volba ověřovatelů:

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- p. Surkov byl zvolen ověřovatelem zápisu

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- p. Kittel byl zvolen ověřovatelem zápisu

Volba návrhové komise:

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- pí. Pospíšilová byla zvolena členem návrhové komise

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- MUDr. Fejgl byl zvolen členem návrhové komise

Kontrola usnesení z minulého zasedání:

Usnesení č. 54/2019 – v platnosti
Usnesení č. 55/2019 – v jednání
Usnesení č. 56/2019 - trvá
Usnesení č. 57/2019 - splněno
Usnesení č. 58/2019 - trvá
Usnesení č. 59/2019 - splněno
Usnesení č. 60/2019 - trvá
Usnesení č. 61/2019 - splněno
Usnesení č. 62/2019 - splněno
Usnesení č. 63/2019 - splněno
Usnesení č. 64/2019 - splněno
Usnesení č. 65/2019 - splněno
Usnesení č. 66/2019 - splněno
Usnesení č. 67/2019 – v platnosti

• Schválení zápisu z minulého zasedání:

Schválení programu

  1. Zahájení (presence, volba ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola usnesení, schválení zápisů zasedání ZO, schválení programu

  2. Zásady prodeje pozemků ve vlastnictví obce Janov nad Nisou

  3. Prodej majetku obce Janov nad Nisou

  4. Návrh na změnu platného územního plánu

  5. Rozpočtové změny č. 6/2019

  6. Různé a interpelace

  7. Závěr

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Program dnešního zasedání byl schválen

2. Zásady prodeje majetku Obce Janov nad Nisou

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 68 bylo schváleno

3. Prodej majetku Obce Janov nad Nisou

Návrh prodeje pozemku stpč. 462 – zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 28 m2 v k. ú. Janov nad Nisou

Zájemce: M.J.S.

Vyjádření komise: komise prodej nedoporučuje, z důvodu že k pozemku není přístup

Návrh prodeje pozemků:

Zájemce: MALLA GROUP s.r.o., Vnější 878/26, 141 00 Praha

Vyjádření komise: komise nedoporučuje prodej těchto pozemků pro účely parkování a přístupu, z důvodu že se jedná o stavební pozemky. Navrhuje jednat s majitelkou pozemku ppč. 891/6 o odkoupení, aby byl zajištěn přístup pro všechny majitele objektů.

nabídnout k prodeji

Jistina: 5.000,- Kč

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 69 bylo schváleno

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 70 bylo schváleno

Návrh prodeje pozemku ppč. 1087/7 – trvalý travní porost o výměře 2 399 m2 v k. ú. Janov na Nisou

Zájemci: D.Š. a T.Š.

Byl vypracován znalecký posudek, podle něhož obvyklá cena činí 202.000,- Kč

Jistina: 5.000,- Kč

Cena bude dále obsahovat: cenu za vyhotovení znaleckého posudku.

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 71 bylo schváleno

Návrh prodeje pozemku ppč. 957/2 – trvalý travní porost o výměře 26 m2

Zájemce: P.L.

Návrh minimální kupní ceny: 300,- Kč/m2 + DPH v zákonné výši

(Obvyklá cena dle znaleckého posudku: 15.200,- Kč)

Jistina: 2.000,- Kč

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 72 bylo schváleno

Návrh na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-4005641/VB25 JN, Janov n. N., VN7850-TS JN_800, 891,840 na pozemcích ppč. 1353/1, 1400/1, 620/21, 620/16 k. ú. Janov nad Nisou pro pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035. Cena bude stanovena před podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene na základě geometrického plánu za cenu 200,- Kč/bm nadzemního vedení VN a 1.000,- Kč za 1 ks podpěrného bodu + DPH v zákonné výši.

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 73 bylo schváleno

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 74 bylo schváleno

Důvodová zpráva

Oddělení územního a strategického plánování, odboru územního a hospodářského rozvoje MM Jablonec nad Nisou, coby pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Janov nad Nisou obdržel podnět na změnu Územního plánu obce Janov nad Nisou. Pořizovatel podnět vyhodnotil, posoudil zda jsou údaje úplné a v souladu se zněním § 44 a za použití §46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů předkládá podnět Zastupitelstvu obce Janov nad Nisou k rozhodnutí:

Podnět podali: P.M. a M.M.

Předmět podnětu:

Pozemky p.č. 908/3 a 907/1 v k.ú. Janov nad Nisou, obec Janov nad Nisou.

Důvod změny:

Důvodem je realizace záměru malé horské farmy a hospodaření na pozemcích p.č. 908/3 a 907/1 v k.ú. Janov nad Nisou.

Návrh změny:

Stav dle nového Územního plánu Janov nad Nisou:

Pozemky p.č. 908/3 a 907/1 v k.ú. Janov nad Nisou jsou v ÚP Janov nad Nisou zařazeny mezi nezastavitelné Plochy přírodní NP.

Podnět vlastníka pozemku na změnu:

Změna ÚP Janov nad Nisou z nezastavitelných Ploch přírodních NP na nezastavitelné Plochy smíšené nezastavěného území NS.

Vyjádření pořizovatele :

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou rozhodlo o vydání nového Územního plánu Janov nad Nisou dne 19.9.2018.

Návrh nového ÚP Janov n.N. vymezil pozemky p.č. 908/3 a 907/1 v k.ú. Janov nad Nisou jako nezastavitelné Plochy přírodní NP, které vymezují chráněná přírodní území, prvky ÚSES, II. zónu CHKO JH nebo plochy cenných biotopů.

Lze konstatovat, že se předmětné pozemky ve III. zóně CHKO JH a představuje stanoviště se zvýšenou ochranou přírodního prostředí.

Žadatelé uvádí, že v předchozím platném Územním plánu obce Janov nad Nisou byly pozemky p.č. 908/3 a 907/1 v k.ú. Janov nad Nisou vymezeny jako nezastavitelné plochy v kategorii Louky, pastviny a umožňovaly hospodaření, stavbu seníků, hospodářských budov a že je současné vymezení omezuje v hospodaření na předmětných pozemcích a v realizaci záměru malé horské farmy. K tomu pořizovatel namítá, že stavby hospodářských budov z pohledu ÚP obce Janov nad Nisou přípustné nebyly, pouze stavby seníků.

Dále podatelé uvádí, že se na předmětných pozemcích nachází ruiny staveb, náletové dřeviny, nikoliv plochy cenných biotopů.

Pořizovatel konstatuje, že pozemky p.č. 908/3 a 907/1 v k.ú. Janov nad Nisou jsou v současně platném Územním plánu Janov nad Nisou vymezeny jako nezastavitelné Plochy přírodní NP. Podmínky využití těchto ploch podmíněně připouští mimo jiné chov hospodářských zvířat za podmínky, že nebudou narušeny přírodní hodnoty a ekologické funkce přírodních ploch a také oplocení pozemků pro chovné a pěstební účely za podmínky zachování prostupnosti území. Dále lze v nezastavěném území uplatnit § 18 odst. 5 stavebního zákona, podle kterého lze v nezastavěném území v souladu s jeho charakterem umisťovat mimo jiné stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství. Ve shodě s cíli a úkoly územního plánování je tedy z pohledu Územního plánu Janov nad Nisou možné extenzivně hospodařit i v Plochách přírodních NP, ale způsobem šetrným k přírodním ekosystémům. Vzhledem k tomu, že se jedná o III. zónu CHKO JH, by vliv záměru na přírodní složky území vyhodnotil orgán ochrany přírody a krajiny (Správa CHKO JH). Stejně by však orgán ochrany přírody a krajiny postupoval v případě, že by se jednalo o Plochy smíšené nezastavěného území NS.

Pořizovatel projednal předložený návrh na změnu územního plánu se AOPK ČR, Správou CHKO Jizerské hory. Správa CHKO JH provedla šetření na místě se závěrem, cit: “Celá stráň je oplocená, jsou tam provedené velké terénní úpravy. rozvody vody a nějaké stavby. Požádáme stavební úřad o kontrolní prohlídku, aby se zjistilo, o co se vlastně jedná. Rozhodně to nevypadá na běžné obhospodařování pozemků. Se změnou územního plánu nelze za této situace souhlasit.“

Z dostupných údajů je zřejmé, že firma Conformity consulting s.r.o. se sídlem v Praze (jednatelé P.M. a M.M.), která údajně hospodaří na sousedních pozemcích p.č. 904/2 a 907/7 v k.ú. Janov nad Nisou, nemá v předmětu podnikání zemědělskou činnost.

Pořizovatel se domnívá, že změna územního plánu z důvodu hospodaření na předmětných pozemcích není nezbytně nutná. Z tohoto důvodu pořizovatel doporučuje zachovat stávající funkční využití pozemků p.č. 908/3 a 907/1 v k.ú. Janov nad Nisou v platném Územním plánu Janov nad Nisou a žadateli nevyhovět.

Přílohy:

Řešené území:

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 75 bylo schváleno

5. Rozpočtové změny č. 6/2019

Rozpočtová opatření:

OdPaPol
P 4122 71.280,-
P 4122 21.000,-
V 5311 5163 2.000,-
V 5311 5171 15.000,-
V 5311 5178 - 17.000,-
V 5512 5137 71.280,-
V 6171 5132 1.000,-
V 2321 6121 207.000,-
V 6171 6121 - 187.000,-
V 3631 6121 86.000,-
V 6171 6121 - 86.000,-

Příjem celkem: 92.280,-

Výdej celkem: 92.280,-

ZO schvaluje následující rozpočtová opatření č 6/2019

OdPaPol
P 4122 71.280,-
P 4122 21.000,-
V 5311 5163 2.000,-
V 5311 5171 15.000,-
V 5311 5178 - 17.000,-
V 5512 5137 71.280,-
V 6171 5132 1.000,-
V 2321 6121 207.000,-
V 6171 6121 - 187.000,-
V 3631 6121 86.000,-
V 6171 6121 - 86.000,-

Příjem celkem: 92.280,-

Výdej celkem: 92.280,-

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 76 bylo schváleno

8. Různé a interpelace

9. Závěr

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

ověřovatelé: p. Michal Surkov p. Pavel Kittel

Zapsala: R. Kupilíková

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h