Zápis - 26.06.2019

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 26. června 2019

Přítomni: Mgr. Daniel David, Mgr. Marie Bürgerová, MUDr. Radek Fejgl, p. Pavel Kittel, Mgr. Adam Kulich, pí.Renata Mádlová, p. Pavel Pěnička, pí Vendula Pospíšilová p. Michal Surkov,

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17,00 hodin za přítomnosti 8 členů.

Volba ověřovatelů:

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- pí. Pospíšilová byla zvolena ověřovatelkou zápisu

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Mgr. Kulich byl zvolen ověřovatelem zápisu

Volba návrhové komise:

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- p. Kittel byl zvolen členem návrhové komise

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- p. Pěnička byl zvolen členem návrhové komise

Kontrola usnesení z minulého zasedání:

Usnesení č. 42/2019 - splněno
Usnesení č. 43/2019 - revokace
Usnesení č. 44/2019 - trvá
Usnesení č. 45/2019 - trvá
Usnesení č. 46/2019 - trvá
Usnesení č. 47/2019 - v platnosti
Usnesení č. 48/2019 - (dnes bude změna)
Usnesení č. 49/2019 - splněno
Usnesení č. 50/2019 - v platnosti
Usnesení č. 51/2019 - v platnosti
Usnesení č. 52/2019 - splněno
Usnesení č. 53/2019 - splněno

• Schválení zápisu z minulého zasedání:

 1. Zahájení (prezence, volba ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu)

 2. Termíny zasedání ZO na druhé pololetí roku 2019: 4. 9., 2. 10., 6. 11., 11. 12.

 3. Prodej majetku Obce Janov nad Nisou

 4. Rozpočtové změny č. 5/2019

 5. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce

 6. Memorandum o pokračování spolupráce při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou hromadnou dopravou v územních obvodech členských obcí DSOJ

 7. Volba nového člena Kontrolního výboru

 8. Různé a interpelace

 9. Závěr

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Program dnešního zasedání byl schválen

2. Termíny zasedání ZO na druhé pololetí roku 2019 (4. 9.; 2. 10.; 6. 11.; 11. 12.)

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 54 bylo schváleno

3. Prodej majetku Obce Janov nad Nisou

Návrh na odkoupení části pozemku ppč. 204 k. ú. Hraničná nad Nisou o celkové výměře 634 m2, na kterém se nachází cesta

Majitel: L. K.,

Komise doporučuje pověřit starostu obce jednáním s majitelem pozemku o podmínkách odkoupení části pozemku.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 55 bylo schváleno

v 17,10 hodin přichází Mgr. Bürgerová – 9 členů

Nabídka od KSS LK na převod pozemků do vlastnictví Obce Janov nad Nisou

- stpč. 416/1 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hraničná nad Nisou o výměře 6 m2 – jedná se o pozemek pod částí stavby „Kapličky v Hraničné“

- ppč. 1338/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Janov nad Nisou o výměře 1548 m2 – jedná se o nezpevněnou cestu v délce cca 400 m tvořící jediný přístup pro několik rekreačních objektů

Komise doporučuje pověřit starostu obce jednáním s majitelem pozemků o podmínkách jejich odkoupení.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 56 bylo schváleno

Návrh prodeje pozemků:

Zájemci: Manželé L. P. a H. P.

Komise provedla místní šetření, jehož závěrem je – že prodej nedoporučuje.

Prodej části pozemku ppč. 116/8 – lesní pozemek o celkové výměře 41 138 m2 v k. ú. Janov nad Nisou označený dle geometrického plánu č. 1335-9/2019 jako 116/9 o výměře 84 m2 a části pozemku ppč. 1324/1 – ostatní plocha o celkové výměře 350 m2 označené dle geometrického plánu č. 1335-9/2019 jako 1324/3 o výměře 4m2.

Zájemce: J. K.

Navržená cena:

Cena bude dále obsahovat:

Vyvěšeno bylo od 7. 6. 2019 do 22. 6. 2019

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 - usnesení č. 57 bylo schváleno

Žádost o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a dohodu o umístění stavby č. IV-12-4017617 JN, Janov n. N:, Loučná, p.č. 1481/3 – kNN, SS“na pozemcích ppč. 1483/1, 1485/1, 1486/1 a stpč. 349 k. ú. Loučná nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035.

Cena bude stanovena před podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene na základě geometrického plánu za cenu 200,- Kč/bm + DPH v zákonné výši.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 58 bylo schváleno

Na minulé zasedání ZO Janov nad Nisou byl schválen prodej pozemku panu T. L..

K prodeji je třeba ještě souhlasit se zřízením zástavního práva. Jelikož již v minulosti bylo zástavní právo schváleno, je třeba nejprve revokovat minulé usnesení a potom přijmout nové.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 59 bylo schváleno

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 60 bylo schváleno

4. Rozpočtové změny č. 5/2019

Hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 61 bylo schváleno

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 62 bylo schváleno

Rozpočtová opatření:

OdPa Pol
P 3113 2122 10.449,- ZŠ odpisy
P 3113 2229 30.712,- ZŠ vratka
P 1335 2.000,- Celní úřad odnětí půdy
P 1356 8.000,- Celní úřad dobývání nerostů
P 3632 2111 1.000,- hroby
V 6171 6121 52.161,-

Příjem celkem: 52.161,-

Výdej celkem: 52.161,-

OdPa Pol
P 3113 2122 10.449,- ZŠ odpisy
P 3113 2229 30.712,- ZŠ vratka
P 1335 2.000,- Celní úřad odnětí půdy
P 1356 8.000,- Celní úřad dobývání nerostů
P 3632 2111 1.000,- hroby
V 6171 6121 52.161,-

Příjem celkem: 52.161,-

Výdej celkem: 52.161,-

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 63 bylo schváleno

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 64 bylo schváleno

5. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce

Celá NFV ve výši 2 038.861,23 Kč je krytá dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace z programu  11703 – Integrovaný regionálního operačního program. Poskytovatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj, registr. číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0./16_075/0009183, IČ EDS/SMVS: 117DO30001019. Typ financování Ex post.

a) rozhoduje o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 2 038.861,23 Kč na dočasné krytí potřeb v rámci projektu „Děti ze školy se domluví ve světě“ CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009183 realizovaného z programu  11703 – Integrovaný regionálního operačního program, jehož poskytovatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj.

b) schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce Janov nad Nisou číslo: 1/2019

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 65 bylo schváleno

6. Memorandum o pokračování spolupráce při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou hromadnou dopravou v územních obvodech členských obcí DSOJ

Veřejná doprava je na Jablonecku provozována téměř 120 let. První tramvajový spoj vyjel v úseku Jablonec nad Nisou – Rychnov u Jablonce nad Nisou 7.2.1900. Od té doby se dopravní obslužnost rozvíjela až do současné podoby, kdy systém městské hromadné dopravy je zajišťován kromě statutárního města Jablonce nad Nisou i do okolních měst a obcí (Rychnov u Jablonce nad Nisou, Lučany nad Nisou, Nová Ves nad Nisou, Pulečný, Janov nad Nisou a Bedřichov).

17.10.1995 bylo založeno Dopravní sdružení obcí Jablonecka (DSOJ) jako dobrovolný svazek obcí, který svým členům nabízel nadstandardní dopravní obslužnost nad rámec základního standardu zajištěného okresním úřadem. Zakládajícími členy DSOJ byly v abecedním pořadí Bedřichov, Janov nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Lučany nad Nisou, Pulečný a Rychnov u Jablonce nad Nisou. Od 1.6.2001 pak k DSOJ přistoupila obec Nová Ves nad Nisou.

Díky vzniku DSOJ bylo možno udržet rozsah dopravní obslužnosti prostřednictvím MHD i do okolních obcí s důrazem na maximální bezpečnost a komfort pro obyvatele daného území. Jablonecká MHD patří svým rozsahem ke špičce ČR v porovnání měst do 50 tisíc obyvatel. Aktuálně je v pracovní dny provozováno více než 700 spojů a je zajištěna garance 100 % bezbariérovosti vozidel.

Současnou dopravní obslužnost zajišťuje pro DSOJ od 1.2.2019 do 31.1.2021 na základě Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících dopravce BusLine LK, s.r.o. (v návaznosti na prodej části závodu s účinností ke dni 1.5.2019 BusLine MHD Jablonecko s.r.o.).

Obce sdružené v dobrovolném svazku obcí mají zájem i po ukončení tohoto smluvního vztahu nadále pokračovat ve spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti svého území veřejnou hromadnou dopravou a tuto vůli formulují v předloženém Memorandu o pokračování spolupráce při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou hromadnou dopravou v územních obvodech členských obcí Dopravního sdružení obcí Jablonecka.

1) Schvaluje Memorandum o pokračování spolupráce při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou hromadnou dopravou v územních obvodech členských obcí Dopravního sdružení obcí Jablonecka

2) Ukládá starostovi obce Mgr. Danielu Davidovi, starostovi obce, podepsat Memorandum o pokračování spolupráce při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou hromadnou dopravou v územních obvodech členských obcí Dopravního sdružení obcí Jablonecka

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 66 bylo schváleno

7. Volba nového člena Kontrolního výboru.

- Mgr. Marie Bürgerová sděluje, že s ohledem na ustanovení § 117, § 118, § 119 zák. č. 128/2000 Sb., v platném znění, navrhuje projednání a schválení nového člena kontrolního výboru za paní Vendulu Pospíšilovou.

 1. pan J. Hanzlovič je člověk, kterého zajímá činnost samotného úřadu i samotné dění v obci

 2. pan J. Hanzlovič nemá problém s tím se stát členem kontrolního výboru

 3. Kontrolní výbor je nařízen zákonem č. 128/2000 Sb. a proto potřebujeme do kontrolního výboru lidi, kteří v něm chtějí pracovat a nebýt jen do počtu a žádá zastupitele, aby jejího nového člena podpořili svým hlasem a schválili ho do kontrolního výboru.

hlasování: PRO 5 PROTI 1 ZDRŽEL SE 3

( Kulich, Kittel, Fejgl,Pospíšilová,Bürgerová) (David) (Mádlová,Pěnička,Surkov)

- usnesení č. 67 bylo schváleno

8. Různé a interpelace

9. Závěr

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

ověřovatelé: pí. Vendula Pospíšilová, Mgr. Adam Kulich

Zapsala: M. Kejzlarová

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h