Zápis - 27.02.2019

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 27. února 2019

Přítomni: Mgr. Daniel David, Mgr. Marie Bürgerová, MUDr. Radek Fejgl, p. Pavel Kittel, Mgr. Adam Kulich, pí.Renata Mádlová, p. Pavel Pěnička, p. Michal Surkov,

Omluveni: pí Vendula Pospíšilová

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17,00 hodin za přítomnosti 7 členů.

Volba ověřovatelů:

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- p. Kittel byl zvolen ověřovatelem zápisu

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Mgr. Kulich byl zvolen ověřovatelem zápisu

Volba návrhové komise:

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- MUDr. Fejgl byl zvolen členem návrhové komise

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- p. Pěnička byl zvolen členem návrhové komise

Kontrola usnesení z minulého zasedání:

v 17,07 přichází Mgr. Bürgerová – 8 členů

Schválení zápisu z minulého zasedání:

Schválení programu

 1. Zahájení (prezence, volba ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu)

 2. Prodej majetku obce

 3. Schválení cen vodného a stočného pro rok 2019 (Hrabětice, Hraničná č. p. 180)

 4. Rozpočtové změny č. 1/2019

 5. Schválení přílohy č. 1 Zřizovací listiny ZŠ a MŠ Janov n. N., p. o.

 6. Návrh na změnu platného územního plánu

 7. Různé a interpelace

 8. Závěr

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Program dnešního zasedání byl schválen

2. Prodej majetku obce

Návrh prodeje pozemku ppč. 1164/3 – trvalý travní porost o výměře 587 m2 v k. ú. Janov nad Nisou

Zájemce: M. H., Praha

Vyjádření komise: komise prodej doporučuje a navrhuje minimální kupní cenu 100,- Kč/m2, a jistinu ve výši 6.000,- Kč.

hlasování PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 12 bylo schváleno

Žádost o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Dohodu o umístění stavby č. IV-12-4017311/VB/002 na pozemcích ppč. 217/3 a 217/16 k. ú. Hraničná nad Nisou pro ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035.

Jedná se o zemní kabelové vedení NN pro novostavbu rodinného domu na ppč. 214/1 k. ů. Hraničná nad Nisou

Komise doporučuje uzavření smlouvy. Cena bude stanovena na základě GP za 200,- Kč/bm.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-usnesení č. 13 bylo schváleno

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-usnesení č. 14 bylo schváleno

3. Schválení cen vodného a stočného pro rok 2019. (Hrabětice, Hraničná č. p. 180)

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 15 bylo schváleno

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 16 bylo schváleno

4. Rozpočtové změny č. 1/2019

Rozpočtová opatření:

 OdPa Pol     ÚZ
V 6402 5364 15022 98187 vratka volby
V 6402 5364  4065 98008 vratka volby
V 6171 6121 -19087

Příjem celkem: 0

Výdej celkem: 0

Mgr. David dává návrh usnesení: ZO schvaluje následující rozpočtová opatření č. 1/2019

 OdPa Pol     ÚZ
V 6402 5364 15022 98187 vratka volby
V 6402 5364  4065 98008 vratka volby
V 6171 6121 -19087

Příjem celkem: 0

Výdej celkem: 0

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 17 bylo schváleno

5. Schválení přílohy č. 1 Zřizovací listiny ZŠ a MŠ Janov n. N., p. o.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-usnesení č. 18 bylo schváleno

Žádost o změnu územního plánu na pozemcích: 433/4, 433/1, 437/1 a 434/5 k. ú. Hraničná nad Nisou

Žádost o změnu územního plánu na pozemku: 987/1 k. ú. Janov nad Nisou

7. Různé a interpelace

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 19 bylo schváleno

8. Závěr

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

ověřovatelé: p. Pavel Kittel, Mgr. Adam Kulich

Zapsala: M. Kejzlarová

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h