Zápis - 30.01.2019

Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou konaného dne 30. ledna 2019

Přítomni: Mgr. Daniel David, Mgr. Marie Bürgerová, p. Pavel Kittel, Mgr. Adam Kulich, pí.Renata Mádlová, p. Pavel Pěnička, pí. Vendula Pospíšilová, p. Michal Surkov,

Omluveni: MUDr. Radek Fejgl

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17,03 hodin za přítomnosti 8 členů.

Volba ověřovatelů:

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- pan P. Pěnička byl zvolen ověřovatelem zápisu

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Mgr. M. Bürgerová byla zvolena ověřovatelkou zápisu

Volba návrhové komise:

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Mgr. A. Kulich byl zvolen členem návrhové komise

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- pan P. Kittel byl zvolen členem návrhové komise

Kontrola usnesení z minulého zasedání:

Schválení zápisu z minulého zasedání:

Schválení programu

  1. Zahájení (presence, volba ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola usnesení, schválení zápisů zasedání ZO, schválení programu)

  2. Schválení rozpočtu

  3. Prodej majetku

  4. Dotační fond – podpora organizace sportovních, kulturních a volnočasových aktivit na území obce v roce 2019

  5. Dotační fond - podpora činnosti NNO v Janově nad Nisou v roce 2019

  6. Územní studie

  7. Žádost o dotaci z Dotačního titulu - Podpora obnovy a rozvoje venkova

  8. Různé a interpelace

  9. Závěr

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Program dnešního zasedání byl schválen

2. Schválení rozpočtu

Takto schválený rozpočet představuje:

příjmy celkem: 23 532 516 Kč

výdaje celkem: 36 403 801,63 Kč

financování + 12 871 285,63 Kč

v tom: zapojení prostředků minulých let (pol. 8115) + 13 871 293,63 Kč

splátky dlouhodobých závazků (pol. 8124) - 1 000 008,00 Kč

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 1 bylo schváleno

3. Prodej majetku obce

Návrh prodeje pozemku ppč. 1596/5 – zahrada o výměře 470 m2 v k. ú. Loučná nad Nisou

Zájemci: manželé P.J. a D.J.

Vyjádření komise: komise prodej doporučuje a navrhuje minimální kupní cenu 300,- Kč/m2 + DPH v zákonné výši a složení jistiny ve výši 7.000,- Kč.

Zveřejnění prodeje: od 29. 11. 2018 do 14. 12. 2018

Jistina byla zaplacena

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 2 bylo schváleno

Návrh prodeje části pozemku ppč. 138/1 k. ú. Janov n. N.

Zájemci: J.V.

F.V.

M.V.

Vyjádření komise: komise prodej nedoporučuje z důvodu, že jde o lesní pozemek. Navrhuje ponechat část pozemku v pronájmu jako doposud.

Žádost o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Dohodu o umístění stavby č. IP-12-4008817/VB/2 na pozemku ppč. 163/1 k. ú. Hraničná nad Nisou pro ČEZ Distribuce

Komise doporučuje uzavření smlouvy. Cena bude stanovena na základě GP za 200,- Kč/bm.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 3 bylo schváleno

4. Dotační fond – podpora organizace sportovních, kulturních a volnočasových aktivit na území obce Janov nad Nisou v roce 2019

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 4 bylo schváleno

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 5 bylo schváleno

5. Dotační fond – podpora činnosti NNO v Janově nad Nisou

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 6 bylo schváleno

6. Územní studie

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 7 bylo schváleno

7. Žádosti o dotaci z Dotačního titulu - Podpora obnovy a rozvoje venkova

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 8 bylo schváleno

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 9 bylo schváleno

8. Různé a interpelace

ZO Janov nad Nisou stanovuje jako obřadní místo pro oddávání zasedací místnost Obecního úřadu Janov nad Nisou, Janov nad Nisou č. p. 520 a prostor v kostele sv. Josefa v Loučné. Jako obřadní den stanovuje pátek, sobotu a neděli v době od 10.00 hodin do 14.00 hodin.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č.10 bylo schváleno

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 11 bylo schváleno

9. Závěr

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

ověřovatelé: p. P. Pěnička, Mgr. Marie Bürgerová

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h