Zápis - 02.09.2015

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 2. září 2015

Přítomni: Mgr. Daniel  David, Bc. Marie Bürgerová,  Jaroslav Jansa, Ing. Radek Jelínek, Mgr. Adam Kulich, Renata Mádlová, ing. Petr Mlejnek, Michal Surkov

Omluven: Ing. Jan Zelenka

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17,00 hodin za přítomnosti 8 členů

*Volba ověřovatelů:

- Mgr. David navrhuje Mgr. Kulicha – přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL SE 0

- Mgr. Kulich byl zvolen ověřovatelem zápisu

- Mgr. David navrhuje p. Surkova – přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO 8 PROTI  0 ZDRŽEL  SE 0

- p. Surkov byl zvolen ověřovatelem zápisu

*Volba návrhové komise:

- Mgr. David navrhuje  Bc. Bürgerovou – přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL SE 0

- Bc. Bürgerová byla zvolena členkou návrhové komise

-  Mgr. David navrhuje ing. Mlejnka – přijímá

-  Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  8  PROTI  0 ZDRŽEL  SE 0

- ing. Mlejnek  byl zvolen členem návrhové komise

*Kontrola usnesení z minulého zasedání

* Schválení zápisu z minulého zasedání:

- Mgr. David se ptá ověřovatelů  minulého zápisu – p. Jansy a ing. Mlejnka, zda mají nebo obdrželi  připomínky k minulému zápisu – nemají

- ani ostatní zastupitelé připomínky nemají

- Mgr. David konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen.

* Schválení programu:

- Mgr. David se ptá zastupitelů, zda mají připomínky k dnešnímu programu:- nikdo připomínky nemá, dává tedy hlasovat o programu v tomto znění:

  1. Zahájení (presence, volba ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu)
  2. Prodej majetku obce
  3. Schválení dotace ( Jizerská o. p. s., TJ Sokol Janov n. N.)
  4. Rozpočtové změny
  5. Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP
  6. Různé a interpelace
  7. Závěr

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  SE  0

- Program dnešního zasedání byl schválen

2. Prodej majetku obce

* Návrh prodeje části pozemku ppč. 34/1- trvalý travní porost o celkové výměře 2 401 m2 v k. ú. Hraničná nad Nisou označené dle geometrického plánu č. 598-37/2015 jako 34/6 o výměře 120 m2.

( v ÚP louky - pastviny )

Zájemce: J.J, Jablonec nad Nisou a  P. J., Desná

- byl dodán geometrický plán

Vyjádření komise: komise doporučuje zveřejnit prodej za navrhovanou cenu 100,- Kč/m2 + 4 % a jistinu 1.200,- Kč.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění záměru prodeje  části pozemku ppč. 34/1- trvalý travní porost o celkové výměře 2 401 m2 v k. ú. Hraničná nad Nisou označené dle geometrického plánu č. 598-37/2015 jako 34/6 o výměře 120 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 100,- Kč/m2.

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  SE  0

- Usnesení č. 55  bylo schváleno

* Návrh prodeje pozemku ppč. 1262/1- trvalý travní porost o výměře 1 665 m2 v k. ú. Janov nad Nisou

( v ÚP louky – zastavitelná plocha )

Zájemce:  A. a  E. H., Liberec

Vyjádření komise: komise doporučuje zveřejnit prodej za navrhovanou cenu 500,- Kč/m2 + 4 % a jistinu 25.000,- Kč.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění záměru prodeje  pozemku ppč. 1262/1- trvalý travní porost o výměře 1 665 m2 v k. ú. Janov nad Nisou  a navrhuje minimální kupní cenu 500,- Kč/m2.

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  SE  0

- Usnesení č. 56  bylo schváleno

* Návrh prodeje pozemku ppč. 1337/1- ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 261 m2 v k. ú. Janov nad Nisou

( v ÚP louky – funkční plochy zastavěné a zastavitelné – účelové komunikace )

Zájemci: P. T., Janov nad Nisou

M. a L. D., Držkov

Vyjádření komise: komise doporučuje nechat udělat GP  a navrhuje  cenu 200,- Kč/m2 + 4 %.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje vypracování geometrického plánu na rozdělení pozemku ppč. 1337/1 k. ú. Janov nad Nisou.

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  SE  0

- Usnesení č. 57  bylo schváleno

* Návrh prodeje:

- pozemku ppč. 56/29- ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 245 m2 v k. ú. Janov nad Nisou ( v ÚP – zastavitelná plocha – občanské vybavení a služby )

- pozemku ppč. 56/31- trvalý travní porost o výměře 339 m2 v k. ú. Janov nad Nisou ( v ÚP – zastavitelná plocha – občanské vybavení a služby )

Zájemce: J. K., Janov nad Nisou

Vyjádření komise: komise doporučuje prodat pouze pozemek 56/31 k. ú. Janov nad Nisou, z důvodu že pozemek ppč. 56/29 slouží jako přístupová komunikace i k ostatním nemovitostem.

Navržená min. kupní cena 300,- Kč/m2. a jistina 5.085,- Kč.

- p. K. navrhuje, aby bylo provedeno místní šetření ohledně pozemku ppč. 56/29 k. ú. Janov nad Nisou – zastupitelé souhlasí s místním šetřením s tím, že budou pozváni i majitelé sousedních pozemků

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku ppč. 56/31 – trvalý travní porost o výměře 339 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 300,- Kč/m2.

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  SE  0

- Usnesení č. 58  bylo schváleno

* Návrh prodeje části pozemku ppč. 1365/1- ostatní plocha, silnice o celkové výměře 19 108 m2 ( v ÚP – zastavitelná plocha- místní komunikace

Žadatel: L. a M. V., Letohrad

Vyjádření komise: komise prodej nedoporučuje z důvodu, že při zimní údržbě je třeba v těchto místech dostatek místa na odpluhovaný sníh.

- zastupitelé žádají, aby bylo na místě provedeno místní šetření a rozhodnuto bylo až na příštím zasedání ZO.

* Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na pozemku ppč.1405 k. ú. Janov nad Nisou. Jedná se o novou rozpojovací skříň Rll v pilíři a nové kabelové vedení NN AYKY 3x120+70 pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02  Děčín, IČ: 24729035

 Vyjádření komise: Komise doporučuje uzavření smlouvy a navrhuje 200,- Kč za bm vedení + 1.000,- Kč za umístění pilíře.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu na ppč. 1405 k. ú. Janov nad Nisou ( č. IE-12-4002360/VB001) na zajištění, umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na ppč. 1405 k. ú. Janov nad Nisou pro  ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02  Děčín, IČ: 24729035. Cena bude stanovena před podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene na základě geometrického plánu za cenu 200,- Kč/bm + 1.000,- Kč za umístění nové rozpojovací skříně v pilíři.

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  SE  0

 - Usnesení č. 59  bylo schváleno

* Žádost o prodloužení lhůty ke splnění závazku kupující dle článku IV. Odstavec 4  Kupní smlouvy se Smlouvou o zřízení práva předkupního uzavřené mezi Obcí Janov nad Nisou, Janov nad Nisou 520, 468 11  Janov nad Nisou, IČ: 00262358 a P. B., Jablonec nad Nisou a V. B., Jablonec nad Nisou  ze dne 15. 10. 2012 o dalších 5 let.

- ing. Mlejnek sděluje, že by se měla změnit smlouva s paní B.

- zastupitelé pověřují pana Mlejnka, aby na některém z dalších zasedání v letošním roce předložil návrh nové smlouvy

* Prodej 1/5 pozemku ppč. 898/10 – trvalý travní porost k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 935 m2 (v ÚP – louky, pastviny)

- vyjádření komise - komise prodej doporučila a navrhla minimální kupní cenu 100,- Kč/m2 a jistinu ve výši 1.900,- Kč

- vyvěšeno bylo od  16. 7. do 31. 7. 2015

- jistina byla uhrazena

- Mgr. David dává návrh usnesneí: Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje prodej 1/5 pozemku ppč. 898/10 – trvalý travní porost k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 935 m2 paní D. P. Klínec a panu J. P., Úvaly za cenu 19.448,-  Kč.

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  SE  0

- Usnesení č. 60  bylo schváleno

3. Schválení dotace (Jizerská o. p. s., TJ Sokol Janov n. N.)

- Mgr. David informuje zastupitele, že obec obdržela dvě žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Janov nad Nisou. Žádost podaly Jizerská o.p.s. a  Tělovýchovná jednota SOKOL Janov nad Nisou.

- Jizerská o.p.s. požádala o 90.000,- Kč na úpravu a údržbu tratí Jizerské lyžařské magistrály v zimní sezóně 2015/2016

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou

a) rozhoduje o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce ve výši 90.000,- Kč na akci „Jizerská magistrála 2015/2016“, Jizerské o.p.s.

b) schvaluje smlouvu o poskytnutí peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu obce č. 11/2015 mezi Obcí Janov nad Nisou a Jizerskou o.p.s. na projekt „Jizerská magistrála 2015/2016“

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  SE  0

- Usnesení č. 61  bylo schváleno

- Tělovýchovná jednota SOKOL Janov nad Nisou požádala o 1,100.000,- Kč na rekonstrukci havarijního stavu topení a nízkotlakého parního kotle na koks.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou

- a) rozhoduje o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce ve výši 1, 100.000,- Kč na akci „Rekonstrukce vytápění sokolovny“, TJ Sokol Janov nad Nisou

- b) schvaluje smlouvu o poskytnutí peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu obce č. 12/2015 mezi Obcí Janov na Nisou a TJ Sokol Janov nad Nisou na projekt „Rekonstrukce vytápění sokolovny“

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  SE  0

- Usnesení č. 62  bylo schváleno

- Mgr. David informuje zastupitele, že obdržel žádost Diakonie ČCE o příspěvek na sociální službu pro občanku s trvalým pobytem v Janově nad Nisou a její děti, která využívá služeb Domova pro matky s dětmi, které se ocitly v obtížné životní situaci spojené se ztrátou bydlení.

- zároveň starosta sděluje, že Finanční výbor tuto žádost předběžně projednal a nedoporučuje zastupitelstvu této žádosti vyhovět – zastupitelé souhlasí s Finančním výborem

v 18,30 odchází pí.  Mádlová – 7 členů

4. Rozpočtové změny

- Mgr. David předkládá zastupitelům návrh rozpočtových opatření:

  OdPa Pol     ÚZ
P   4116 + 192059,20 dotace ZŠ 32533058
P   4116 + 33892,80 dotace ZŠ 32133058
V 3113 5336 + 225952,- převod na ZŠ  
V 6171 5192 - 314000,- oprava §  
V 6409 5192 + 314000,- oprava §  
V 6171 5229 - 220000,- oprava §  
V 6409 5229 + 220000,- oprava §  
V 6171 6121 - 80000,-    
V 3639 6310 + 80000,- koupě pozemku  
P 0000 1112 + 50.000,- DPFO ze SVČ  
V 3635 6119 + 170.000,- územní plánování - služby  
V 3631 6121 + 300.000,- rekonstrukce rozvodů VO  
V 5212 5901 + 195.000,- rezerva na ochranu obyv.  
V 6171 6121 - 615.000,- budovy, haly stavby  
V 6409 5192 + 1,100.000,- dotace TJ Sokol  
V 6171 6121 - 1,100.000,-    

Příjem celkem : + 275.952,00
Výdej celkem :  + 275.952,00

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO schvaluje následující rozpočtová opatření :

  OdPa Pol     ÚZ
P   4116 + 192059,20 dotace ZŠ 32533058
P   4116 + 33892,80 dotace ZŠ 32133058
V 3113 5336 + 225952,- převod na ZŠ  
V 6171 5192 - 314000,- oprava §  
V 6409 5192 + 314000,- oprava §  
V 6171 5229 - 220000,- oprava §  
V 6409 5229 + 220000,- oprava §  
V 6171 6121 - 80000,-    
V 3639 6310 + 80000,- koupě pozemku  
P 0000 1112 + 50.000,- DPFO ze SVČ  
V 3635 6119 + 170.000,- územní plánování - služby  
V 3631 6121 + 300.000,- rekonstrukce rozvodů VO  
V 5212 5901 + 195.000,- rezerva na ochranu obyv.  
V 6171 6121 - 615.000,- budovy, haly stavby  
V 6409 5192 + 1,100.000,- dotace TJ Sokol  
V 6171 6121 - 1,100.000,-    

Příjem celkem : + 275.952,00
Výdej celkem :  + 275.952,00

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  SE  0

- Usnesení č. 63  bylo schváleno

5. Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP

- starosta obce předložil zastupitelům Smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Podpora je určena na akci „Snížení energetické náročnosti v MŠ Janov nad Nisou“ a její výše činí 82. 205,90 Kč.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou

a) schvaluje uzavření Smlouvy č. 15232173 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí ve výši 82. 205,90 Kč na akci „Snížení energetické náročnosti v MŠ Janov nad Nisou“

b) pověřuje starostu obce podpisem Smlouvy č. 15232173 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí

  hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  SE  0

- Usnesení č. 64  bylo schváleno

v 18,45 odchází ing. Jelínek – 6 členů

6. Různé a interpelace

- starosta obce zpětně poděkoval všem kdo se podílel na  organizaci Janovského jarmarku

- dále informoval zastupitele, že obec získala dotaci 600.000,- Kč na  hasičské auto, takže mohlo být již  odvezeno do Slatiňan, kde proběhne jeho zhodnocení

- starosta také pozval přítomné na happening pěveckých sborů na parkovišti u Kapličky v Hraběticích – na místě vzniku dětského pěveckého sboru ZUŠ – IUVENTUS, GAUDE. Akce se koná v pátek 4. 9. 2015 od 17,00 hodin.

- pí Bürgerová se dotazuje, zda bude letos dokončena silnice z Bedřichova do Hrabětic – p. starosta sdělil, že situaci zjistí.

7. Závěr

 V 19,00 hodin ukončuje starosta obce 7. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou.

Mgr. Daniel David, starosta obce

pí. Renata Mádlová, místostarostka

ověřovatelé: Mgr. Adam Kulich, p. Michal Surkov

zapsala: M. Kejzlarová

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h