Zápis - 07.10.2015

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 7. října 2015

Přítomni: Mgr. Daniel DAVID, Bc. Marie Bürgerová, Jaroslav JANSA, Ing. Radek JELÍNEK, Mgr. Adam KULICH, Renata MÁDLOVÁ, Ing. Petr MLEJNEK, Michal SURKOV, Ing. Jan ZELENKA

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17.08 hodin za přítomnosti 9 členů ZO

Volba ověřovatelů:

- Mgr. David navrhuje p. Jaroslava Jansu – přijímá 

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0 

- p. Jansa byl schválen ověřovatelem zápisu

- Mgr. David navrhuje jako druhého ověřovatele zápisu Bc. MariiBürgerovou -  přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL  0

- Bc. Bürgerová byla schválena druhým ověřovatelem zápisu

Volba návrhové komise

-  Mgr. David navrhuje jako člena návrhové komise Ing. Radka Jelínka  - přijímá

-  Mgr. David o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL  0

- Ing. Jelínek  byl  schválen  členem návrhové komise

-  Mgr. David navrhuje jako  druhého člena návrhové komise Ing. Jana Zelenku - přijímá

-  Mgr. David o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

-  Ing. Zelenka byl  schválen druhým členem návrhové komise

Kontrola usnesení

Schválení zápisu z minulého zasedání

- Mgr. David se dotazuje přítomných zastupitelů zda mají nějaké připomínky k zápisu z minulého zasedání ZO – nikdo nemá, ověřovatelé zápisu z minulého zasedání  ZO ze  dne 2. září  2015 Mgr.  Adam Kulich a

p. Michal Surkov také nedodali žádné připomínky

-  Mgr. David  konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen

Schválení programu

- Mgr. David se dotazuje přítomných zastupitelů zda mají nějaké připomínky k navrženému programu jednání – nikdo nemá, dává tedy hlasovat o programu v tomto znění:

P r o g r a m :

  1. Zahájení (presence, volba ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu)
  2. Prodej majetku obce
  3. Změna Zřizovací listiny ZŠ a MŠ Janov n. N., p. o.
  4. Rozpočtové změny
  5. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Janov nad Nisou 2015, projekty-  2. kolo
  6. Různé a interpelace
  7. Závěr
hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- program jednání byl schválen

2. Prodej majetku obce

- žádost manželů L. a M. V., trvale  bytem ….. o prodej části pozemku ppč. 1365/1- ostatní plocha, silnice o celkové výměře 19.108 m2  (v ÚP – zastavitelná plocha- místní komunikace)

- vyjádření komise - komise doporučuje nechat vypracovat geometrický plán na rozdělení pozemku

- Ing. Mlejnek navrhuje pozemek neprodávat, protože dle jeho názoru jde o zvětšení pozemku k jejich podnikání/parkování

- Ing. Mlejnek navrhuje protinávrh: “Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním pronájmu  části pzemku ppč. 1365/1 k. ú. Janov nad Nisou.“

hlasování: PRO  2 PROTI 4 ZDRŽEL 3

(PRO-Mlejnek,Bürgerová, PROTI-Kulich,Jansa,Jelínek,Zelenka, ZDRŽEL-David,Surkov,Mádlová)

- usnesení nebylo schváleno

- Mgr. David navrhuje usnesení: “Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje  vypracování geometrického plánu na rozdělení pozemku ppč. 1365/1 k. ú. Janov nad Nisou.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  6 PROTI 2 ZDRŽEL 1

(PRO- David,Surkov,Mádlová, Kulich,Jansa,Jelínek, PROTI- Mlejnek,Bürgerová, ZDRŽEL-Zelenka)

- usnesení č. 65 bylo schváleno

- žádost p. J. K., trvale bytem ….. o prodej pozemku ppč. 56/29 – ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 245 m2  v k. ú. Janov nad Nisou (v ÚP - zastavitelná plocha – občanské vybavení a služby)

- vyjádření komise - komise doporučuje nechat vypracovat geometrický plán na rozdělení pozemku a navrhla minimální kupní cenu 300,- Kč/m2

- Mgr. David navrhuje usnesení: “Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje  vypracování geometrického plánu na rozdělení pozemku ppč. 56/29 k. ú. Janov nad Nisou.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL   0

- usnesení č. 66 bylo schváleno

- žádost pí. J. J., trvale bytem ..... a  Ing. P. J., trvale bytem ….. o prodej části pozemku ppč. 34/1- trvalý travní porost o celkové výměře 2 401 m2 v k. ú. Hraničná nad Nisou označené dle geometrického plánu č. 598-37/2015 jako 34/6 o výměře 120 m2

(v ÚP louky - pastviny)

- vyjádření komise - komise  prodej doporučila a  navrhla cenu 100,- Kč/m2  + 4 %.

- jistina ve výši 1.200,- Kč byla zaplacena

- vyvěšeno bylo od 8. 9. 2015 do 23. 9. 2015

- Mgr. David navrhuje usnesení: “Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje prodej části pozemku ppč. 34/1- trvalý travní porost o celkové výměře 2 401 m2 v k. ú. Hraničná nad Nisou označené dle geometrického plánu č. 598-37/2015 jako 34/6 o výměře 120 m2 manželům J. J., bytem ….. a Ing. P. J., bytem ….. za cenu 12. 480,- Kč.“  a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- usnesení č. 67 bylo schváleno

- žádost manželů Ing. A. a Mgr. E. H., trvale bytem ….. o prodej pozemku ppč. 1262/1- trvalý travní porost o výměře 1 665 m2 v k. ú. Janov nad Nisou (v ÚP louky – zastavitelná plocha)

- vyjádření komise - komise prodej doporučila a navrhla cenu 500,- Kč/m2 + 4 %.

- jistina ve výši 25.000,- Kč byla zaplacena

- vyvěšeno bylo od 8. 9. 2015 do 23. 9. 2015

- Mgr. David navrhuje usnesení: “Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje prodej  pozemku ppč. 1262/1- trvalý travní porost o výměře 1 665 m2 v k. ú. Janov nad Nisou  manželům Ing. A. a Mgr. E. H., trvale bytem ….. 1 za cenu 865.800,- Kč.“  a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- usnesení č. 68 bylo schváleno

- žádost p. J. K., trvale bytem ….. o prodej pozemku ppč. 56/31- trvalý travní porost o výměře 339 m2 v k. ú. Janov nad Nisou (v ÚP – zastavitelná plocha – občanské vybavení a služby)

- vyjádření komise: komise prodej doporučila. Navržená cena 300,- Kč/m2+ 4%

- jistina ve výši 5.085,- Kč byla zaplacena

- vyvěšeno bylo od 8. 9. 2015 do 23. 9. 2015

- Mgr. David navrhuje usnesení: “Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje prodej pozemku ppč. 56/31- trvalý travní porost o výměře 339 m2 v k. ú. Janov nad Nisou panu  J. K., bytem ….. za cenu 105.768,- Kč.“  a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- usnesení č. 69 bylo schváleno

- žádost o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IP-12-4005606/PO 01 na pozemcích ppč. 1437/5 a 1744 k. ú. Loučná nad Nisou pro  ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02  Děčín, IČ: 24729035.

- vyjádření komise - komise doporučuje uzavření smlouvy, cena bude stanovena před podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene na základě geometrického plánu za cenu 500,- Kč/bm vedení  uloženého podélně v komunikaci vozovky, 200,- Kč/bm vedení uloženého podélně v komunikaci mimo vozovku + 5.000,- Kč za překop asfaltové nebo dlážděné komunikace

- Mgr. David navrhuje usnesení: “Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-4005606/PO 01 na pozemcích ppč. 1437/5 a 1744 k. ú. Loučná nad Nisou pro  ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02  Děčín, IČ: 24729035. Cena bude stanovena před podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene na základě geometrického plánu za cenu 500,- Kč/bm vedení  uloženého podélně v komunikaci vozovky, 200,- Kč/bm vedení uloženého podélně v komunikaci mimo vozovku + 5.000,- Kč za překop asfaltové nebo dlážděné komunikace.“  a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 1

- usnesení č. 70 bylo schváleno (Ing. Zelenka)

- žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4012327001  na ppč. 590/9 a 590/10 k. ú. Janov nad Nisou (dle GP č. 1183-3169/2015) pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035

- vyjádření komise - komise doporučuje uzavření smlouvy za jednorázový poplatek 3.400,- Kč + DPH v zákonné výši

- Mgr. David navrhuje usnesení: “Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4012327001  na ppč. 590/9 a 590/10 k. ú. Janov nad Nisou (dle GP č. 1183-3169/2015) pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035 za celkovou finanční náhradu 3.400,- Kč + DPH v zákonné výši.“  a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- usnesení č. 71 bylo schváleno

- žádost p. P. K., trvale bytem ….., Janov nad Nisou o prodej bytového domu v Hraničné č. p. 104, Janov nad Nisou 

- vyjádření komise – komise doporučuje oslovit nájemníky, zda mají zájem o odkoupení bytů, pokud by měli zájem všichni nájemníci doporučuje komise prodat dům nájemníkům, pokud ne, nechat vypracovat nový znalecký posudek a prodat dům jako celek

- Ing. Mlejnek navrhuje tento bod nechat na příští jednání zastupitelstva, aby měli členové zastupitelstva více času na rozmyšlenou – zastupitelé souhlasí

3. Změna Zřizovací listiny ZŠ a MŠ Janov n. N., p. o.

- Mgr. David informuje přítomné zastupitele, že vzhledem k tomu, že se ruší provoz školní družiny v Hraničné č. p. 247, tak musí dojít k vrácení souvisejícího majetku do majetku obce  a následně se musí upravit Zřizovací listina školy a příloha č. 1, kterou zastupitelům předkládá

- Mgr. David navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje změnu zřizovací listiny ZŠ a MŠ Janov nad Nisou, příspěvkové organizace včetně přílohy č.1 „Vymezení majetku ve vlastnictví obce Janov nad Nisou, který se organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití“.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- usnesení č. 72 bylo schváleno

4. Rozpočtové změny

- Mgr. David předkládá zastupitelům návrh rozpočtových opatření:


OdPa
Pol

ÚZ
P
4213 17336,96 dotace na MŠ 54190877
P
4216 294728,37 dotace na MŠ 54515835
V 3113 6121 17336,96 dotace na MŠ 54190877
V 3113 6121 294728,37 dotace na MŠ 54515835
V 3113 6121 -34673,93 převod OÚ
V 3113 6121 34673,93 převod OÚ 54100000
P
4122 300000,00 dotace na opr. mostu 2014
V 2321 5171 300000,00 oprava kanalizace
P
4213 16723,78 dotace MŠ 54190877
P
4216 284304,35 dotace MŠ 54515835
V 3113 6121 16723,78 dotace MŠ 54190877
V 3113 6121 284304,35 dotace MŠ 54515835
V 3113 6121 - 33447,58 převod OÚ
V 3113 6121 33447,58 převod OÚ 54100000
P
4222 540000,00 dotace Tatra
V 5512 6123 540000,00 dotace Tatra

Příjem celkem : + 1453093,46
Výdej celkem :  + 1453093,46

- Mgr. David navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje následující rozpočtová opatření:OdPa
Pol

ÚZ
P
4213 17336,96 dotace na MŠ 54190877
P
4216 294728,37 dotace na MŠ 54515835
V 3113 6121 17336,96 dotace na MŠ 54190877
V 3113 6121 294728,37 dotace na MŠ 54515835
V 3113 6121 -34673,93 převod OÚ
V 3113 6121 34673,93 převod OÚ 54100000
P
4122 300000,00 dotace na opr. mostu 2014
V 2321 5171 300000,00 oprava kanalizace
P
4213 16723,78 dotace MŠ 54190877
P
4216 284304,35 dotace MŠ 54515835
V 3113 6121 16723,78 dotace MŠ 54190877
V 3113 6121 284304,35 dotace MŠ 54515835
V 3113 6121 - 33447,58 převod OÚ
V 3113 6121 33447,58 převod OÚ 54100000
P
4222 540000,00 dotace Tatra
V 5512 6123 540000,00 dotace Tatra

Příjem celkem : + 1453093,46
Výdej celkem :  + 1453093,46

a o svém návrhu dává hlasovat.

 hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- usnesení č. 73 bylo schváleno

5. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Janov nad Nisou 2015, projekty - 2. kolo

- Mgr. David seznámil přítomné zastupitele se zprávou z Komise pro kulturu a sport ze dne 5. 10. 2015, komise na svém jednání posoudila všechny žádosti o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce v rámci dotačního programu Volnočasové aktivity v Janově nad Nisou 2015 – 2. kolo, výsledkem je předložená tabulka s rozdělenými finančními prostředky:

Projekt Žadatel Žádaná částka Získané body Úspěšnost v % Výše podpory
11 a 19 km, běh a turistický pochod Janovských 11 a 19 km,z. s. 20.000,- Kč 30 40 16.000,- Kč
Mariánská sklářská pouť Muzeum skla a bižuterie 7.000,- Kč 50 70 5.000,- Kč
Lyžařská výstava – II. ročník Česká lyžařská společnost, o. s. 11.000,- Kč 55 80 9.700,- Kč
Turnaj přátelství TJ Sokol Janov n. N. 3.000,- Kč 55 80 1.800,- Kč
Silvestrovský turnaj TJ Sokol Janov n. N. 3.000,- Kč 63 90 2.400,- Kč
Narozeninový koncert 10 years ago... Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při ZUŠ 5.000,- Kč 58 80 3.700,- Kč
Loučenský advent Spolek přátel obce Janov n. N. 10.000,- Kč 64 90 9.400,- Kč

- před vyhlášením nového dotačního programu bude zastupitelům sdělen termín jednání Komise pro kulturu a sport, na které budou pozváni a vyhlášení dotačního programu bude schváleno zastupitelstvem obce

- Mgr. David navrhuje usnesení: „ Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou  rozhoduje o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce v rámci dotačního programu Volnočasové aktivity v Janově nad Nisou 2015 níže uvedeným žadatelům o dotaci na projekt ve výši:

Projekt Žadatel Výše podpory
11 a 19 km, běh a turistický pochod Janovských 11 a 19 km,z. s. 22608737 16.000,- Kč
Mariánská sklářská pouť Muzeum skla a bižuterie 00079481 5.000,- Kč
Lyžařská výstava – II. ročník Česká lyžařská společnost, o. s. 01722077 9.700,- Kč
Turnaj přátelství TJ Sokol Janov n. N. 44223692 1.800,- Kč
Silvestrovský turnaj TJ Sokol Janov n. N. 44223692 2.400,- Kč
Narozeninový koncert 10 years ago... Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při ZUŠ 16389379 3.700,- Kč
Loučenský advent Spolek přátel obce Janov n. N. 60253541 9.400,- Kč

a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 1 ZDRŽEL 0

- usnesení č. 74 bylo schváleno (Ing.Mlejnek)

6. Různé a interpelace

- Mgr. David přítomné informuje o tom, že Evropská komise schválila již všechny operační programy, mezi nimi  Integrovaný operační program (IROP) a Operační program Věda, výzkum, vzdělávání (OP VVV)

- čerpání prostředků pro vzdělávání a celoživotní učení, ať již prostřednictvím IROP nebo OP VVV, bude podmíněno zpracováním tzv. MAP (Místní akční plán vzdělávání), který bude prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15-ti let, pro každé ORP bude zpracován jeden MAP a v případě ORP Jablonec nad Nisou bude zpracovatelem MAP MAS Podještědí, z. s.

- z hlediska náročnosti této aktivity to pro obec nepředstavuje žádné finanční ani neúměrně vysoké časové náklady, jde o to připravit uvedený plán tak, aby bylo možno získat maximální objem dotačních prostředků na žádoucí aktivity v základních a mateřských školách

- Mgr. David navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zapojením ZŠ a MŠ Janov nad Nisou, p. o. do aktivit projektu MAP Jablonecko.” a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- usnesení č. 75 bylo schváleno

- Mgr. David přitomné zastupitele informuje o tom, že Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor územního a hospodářského rozvoje - oddělení územního plánování z titulu  pořizovatele Územního plánu obce Janov nad Nisou oznámil zahájení projednání „Návrhu Územního plánu Janov nad Nisou a Vyhodnocení vlivů  územního plánu na udržitelný rozvoj území“, veřejné projednání Návrhu Územního plánu Janov nad Nisou se uskuteční dne  11. listopadu 2015 (středa)  v  15.30 hodin, veškeré materially jsou k dispozici na webových sránkách obce

7. Závěr

- starosta obce Mgr. Daniel David ukončuje jednání 8. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou  v 18.50 hodin

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

ověřovatelé: p. Jaroslav Jansa, Bc. Marie Bürgerová

zapsala: Lenka Jelínková  

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h