Zápis - 25.03.2015

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 25. března 2015

 

Přítomni: Mgr. Daniel  David, Bc. Marie Bürgerová,  Jaroslav Jansa, Ing. Radek Jelínek, Mgr. Adam Kulich, Renata Mádlová, Ing. Petr Mlejnek, Michal Surkov, Ing. Jan Zelenka

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17,00 hodin za přítomnosti 9 členů

*Volba ověřovatelů:

- Mgr. David navrhuje Mgr. Kulicha – přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- Mgr. Kulich byl zvolen ověřovatelem zápisu

- Mgr. David navrhuje ing. Jelínka – přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO 9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- ing. Jelínek byl zvolen ověřovatelem zápisu

*Volba návrhové komise:

-Mgr. David navrhuje  Bc. Bürgerovou – přijímá

-Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

-  Bc. Bürgerová byla zvolena členkou návrhové komise

- Mgr. David navrhuje ing. Zelenku – přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  9  PROTI  0 ZDRŽEL  0

-ing. Zelenka byl zvolen členem návrhové komise

*Kontrola usnesení z minulého zasedání

* Schválení zápisu z minulého zasedání:

- Mgr. David se ptá ověřovatelů minulého zápisu – p. Jansy a ing. Mlejnka, zda mají nebo obdrželi  připomínky k minulému zápisu - nemají

- ani ostatní zastupitelé připomínky nemají

- Mgr. David konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen.

* Schválení programu:

- Mgr. David se ptá zastupitelů, zda mají připomínky k dnešnímu programu - nikdo připomínky nemá, dává tedy hlasovat o programu v tomto znění:

  1. Zahájení (presence, volba ověřovatelů, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu)
  2. Zpráva z činnosti kontrolního výboru
  3. Prodej majetku obce
  4. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Janov nad Nisou
  5. Různé a interpelace
  6. Závěr

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  SE  0

- Program dnešního zasedání byl schválen

2. Zpráva z činnosti kontrolního výboru

- předsedkyně kontrolního výboru Bc. M. Bürgerová informuje o jednání kontrolního výboru dne 9. 3. 2015, na kterém byl schválen plán činnosti na 1. a 2. pololetí roku 2015. Zároveň bylo zjištěno, že je třeba revokovat usnesení č. 85/2015, které bylo nahrazeno usnesením č. 6/2015.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou revokuje usnesení č. 85/2015 v tomto znění: Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou odkládá hlasování o prodeji části  pozemku ppč. 483/1 o výměře 1064 m2 – ostatní plocha, hřbitov- urnový háj  k. ú. Janov nad Nisou označeného dle GP č. 1067-285/2011 jako část b) o výměře 67 m2, části pozemku ppč. 1318/1 o výměře 73 m2 – ostatní plocha, ostatní komunikace  k. ú. Janov nad Nisou označeného dle GP č. 1067-285/2011 jako část c) o výměře 20 m2  a části pozemku ppč. 1341/1 o výměře 1480 m2 – ostatní plocha, ostatní komunikace k. ú. Janov nad Nisou označeného dle GP č. 1067-285/2011 jako část a) o výměře 80 m2  do doby zaměření opěrné zdi a zahájení řízení o dodatečné povolení černé stavby.

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  SE  0

- Usnesení č. 19 bylo schváleno

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou  bere na vědomí informaci ze zápisu č. 1/KV/2015 ze dne 9. 3. 2015.

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  SE  0

- Usnesení č. 20 bylo schváleno

3. Prodej majetku obce

*Návrh prodeje:

- části pozemku  ppč. 1341/1- ostatní plocha – ostatní komunikace k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 1481 m2 označené dle geometrického plánu č. 1177-285/2011 jako část b) o výměře 6 m2

-části pozemku ppč. 1341/1- ostatní plocha – ostatní komunikace k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 1481 m2 označené dle geometrického plánu č. 1177-285/2011 jako část d) o výměře 42 m2.

- části pozemku ppč. 1318/1 -  ostatní plocha – ostatní komunikace k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 74 m2 označené dle geometrického plánu č. 1177-285/2011 jako část c) o výměře 22 m2.

- části pozemku ppč. 483/2 k. ú. - ostatní plocha, hřbitov – urnový háj k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 3665 m2 označené dle geometrického plánu č. 1177-285/2011 jako část a) o výměře 3 m2.

Zájemce: Z. F. Janov nad Nisou

Doporučená cena za pozemky u části a), c), d) 300,- Kč/m2, u části  b) na které stojí přístavba 500,- Kč/m2.

Složení jistiny ve výši 2.300,- Kč do 27. 4. 2015

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku  ppč. 1341/1- ostatní plocha – ostatní komunikace k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 1481 m2 označené dle geometrického plánu č. 1177-285/2011 jako část b) o výměře 6 m2, části pozemku ppč. 1341/1- ostatní plocha – ostatní komunikace k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 1481 m2 označené dle geometrického plánu č. 1177-285/2011 jako část d) o výměře 42 m2, části pozemku ppč. 1318/1 -  ostatní plocha – ostatní komunikace k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 74 m2 označené dle geometrického plánu č. 1177-285/2011 jako část c) o výměře 22 m2, části pozemku ppč. 483/2 k. ú. - ostatní plocha, hřbitov – urnový háj k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 3665 m2 označené dle geometrického plánu č. 1177-285/2011 jako část a) o výměře 3 m2 a navrhuje minimální kupní cenu u části a), c), d) 300,- Kč/m2 a u části b) cenu 500,- Kč/m2.

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  SE  0

- usnesení č. 21 bylo schváleno

* Návrh prodeje části pozemku ppč. 34/1 – trvalý travní porost k. ú. Hraničná nad Nisou o celkové výměře 2401 m2

Zájemci: manželé J. J. Jablonec nad Nisou a P. J. Desná

Vyjádření komise: komise prodej doporučuje a navrhuje minimální kupní cenu 100,- Kč/m2

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním geometrického plánu na rozdělení pozemku ppč. 34/1 k. ú. Hraničná nad Nisou a navrhuje minimální kupní cenu 100,- Kč/m2.

  hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  SE  0

- usnesení č. 22 bylo schváleno

* Návrh prodeje pozemků ppč. 795/7 k. ú. Janov nad Nisou – lesní pozemek o výměře 23 159 m2 a ppč. 795/4 k. ú. Janov nad Nisou – lesní pozemek o výměře 545 m2

Zájemce: Ing. J. R. Liberec

Vyjádření komise: komise nedoporučuje prodej lesních pozemků – zastupitelé souhlasí

*Cesta Hraničná

- byl vypracován  geometrický plán se zaměřením skutečného vedení cesty, která zasahuje do pozemku ppč. 407/1 ve vlastnictví Ing. L. Š., Janov nad Nisou a do pozemku ppč. 407/7 ve vlastnictví T. F. Janov nad Nisou.

- zastupitelé na minulém zasedání pověřili starostu obce jednáním s vlastníky pozemků o podmínkách převodu částí pozemků na Obec Janov nad Nisou

- Mgr. David sděluje, že s majiteli jednal s tím, že paní T. F. sdělila, že potřebuje čas na rozmyšlenou a paní L. Š. chce jednat o případné směně za jiné obecní pozemky. Nyní se tedy čeká, až se majitelky pozemků vyjádří písemně.

*Žádost o projednání vrácení pozemku ppč. 1437/12 k. ú. Loučná nad Nisou zpět Obci Janov nad Nisou

Žadatel: P. B., Jablonec nad Nisou

Komise doporučuje vyzvat žadatele, aby konali dle uzavřené smlouvy, tj. aby nabídli obci pozemek za cenu stanovenou aktuálním znaleckým posudkem – zastupitelé souhlasí

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou trvá na dodržení Kupní smlouvy se Smlouvou o zřízení  předkupního práva s majiteli nemovitosti

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  SE  0

- usnesení č. 23 bylo schváleno

* Smlouvy o nájmu plynárenského zařízení

- starosta obce informuje zastupitele, že je třeba uzavřít nájemní smlouvy s RWE GasNet, s.r.o. na části plynovodu vybudovaného obcí Janov nad Nisou. Prozatím byly obci zaslány dvě smlouvy, postupně RWE GasNet, s.r.o. připraví smlouvy na další vybudované úseky. Jelikož však v zaslaných smlouvách byly shledány nedostatky, dojde k jejich schvalování až po jejich úpravě.

4. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Janov nad Nisou

- Mgr. David informuje zastupitele, že od 1. 1. 2015 vstoupila v platnost novela zákona o odpadech, která nařizuje obcím oddělené soustřeďování biologických odpadů rostlinného původu. Z tohoto důvodu je třeba schválit novou vyhlášku, která zároveň ruší OZV č. 1/2009 ze dne 18. 11. 2009. Dále sděluje, že umístění nádob na tříděný odpad včetně biologického je uvedeno v příloze vyhlášky. Kdo bude chtít zlikvidovat větší množství biologického odpadu, může ho odvézt na skládku, kde mu množství bude započítáno do 300 kg limitu/na jednu uzavřenou smlouvu s obcí na odvoz odpadu.

- ing. Jelínek navrhuje vytipovat jiné místo na umístění nádob na tříděný odpad (nebo alespoň dále nerozšiřovat počet nádob) než je u autobusové zastávky „U Dunaje“ v Loučné.

- Mgr. David sděluje, že je problém najít vhodný pozemek na umístění nádob tak, aby byl obecní, nebo aby s tím souhlasil majitel

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Janov nad Nisou

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  SE  0

- usnesení č. 24  bylo schváleno

5. Různé a interpelace

- Mgr. David dává slovo panu T. Střižíkovi – lesnímu hospodářskému správci, aby informoval o plánu činnosti na letošní rok.

- p. Střižík informuje o plánované těžbě ve dvou lokalitách a o dalších pracích, které je nutné v letošním roce udělat.

- Ing. Mlejnek a Bc. Bürgerová  navrhují, aby se kácely menší části lesů a aby se při kácení postupovalo šetrně.

- p. Střižík sděluje, že se postupuje podle Lesního hospodářského plánu a tak, aby kácení bylo ekonomické.

- Ing. Mlejnek navrhuje vysázet alej nad chodníkem mezi domem pana K. Ch. a kostelem. Jelikož tento pozemek není v majetku obce, navrhuje, aby starosta obce zjistil podmínky, za kterých by Krajská správa silnic Libereckého kraje byla ochotna pozemek k tomuto účelu poskytnout.

- p. Surkov navrhuje vyzvat Vitrum s. r. o. k opětovnému umístění svodidel u mostu v zatáčce u sklárny.

- Bc. Bürgerová žádá, aby bylo na komunikaci na ppč. 1365/1 v k. ú. Janov nad Nisou (od Kapličky kolem Královky do Bedřichova) umístěno dopravní značení na omezení provozu

- Mgr. David sděluje, že je tam umístěno DZ „ Pěší zóna“. Pokud by se mělo umístit jiné dopravní značení, bude třeba toto projednat s obcí Bedřichov, aby bylo DZ z obou stran.

- Ing. Mlejnek upozorňuje na odstavené auto pana J. T. stojící zčásti na silnici na Malý Semerink a zčásti na soukromém pozemku. Jelikož se bude v tomto místě budovat kanalizační řad, bude třeba auto odstranit.

- Mgr. David sděluje, že jelikož vozidlo nestojí na pozemku obce, nemůže to řešit obec ale majitelé pozemků. Strážníci obecní policie jsou ale pověřeni, aby pana J. T. vyzvali k odstranění vozidla.

- p. Jansa informuje, že byli na místě pracovníci KSS LK, kteří slíbili, že pana J. T. rovněž vyzvou k odstranění vozidla, nebo odstraní vozidlo sami na jeho náklady.

6. Závěr

 V 18,45 hodin ukončuje starosta obce 3. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou.

Mgr. Daniel David
starosta obce

pí. Renata Mádlová
místostarostka

ověřovatelé: Mgr. Adam Kulich, ing. Radek Jelínek

zapsala: M. Kejzlarová

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h