Zápis - 27.01.2016

Zápis z  1. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 27. ledna 2016

Přítomni: Mgr. Daniel  David, Mgr. Marie Bürgerová,  Jaroslav Jansa, Ing. Radek Jelínek, Mgr. Adam Kulich, Renata Mádlová, Ing. Petr Mlejnek, Michal Surkov, Ing. Jan Zelenka

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou  obce Mgr. Danielem Davidem  v 17,00 hodin za přítomnosti 8 členů (chybí ing. Zelenka).

*Volba ověřovatelů:

- Mgr. David navrhuje Mgr. Kulicha – přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

  hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- Mgr. Kulich  byl  zvolen  ověřovatelem  zápisu

- Mgr. David  navrhuje p. Surkova – přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO 8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- p. Surkov  byl  zvolen  ověřovatelem  zápisu

v 17,05 přichází ing. Zelenka – 9 členů

*Volba návrhové komise:

- Mgr. David navrhuje  Mgr. Bürgerovou – přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- Mgr. Bürgerová  byla  zvolena členkou návrhové komise

- Mgr. David navrhuje ing. Mlejnka – přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  9  PROTI  0 ZDRŽEL  0

- ing. Mlejnek  byl  zvolen  členem návrhové komise

*Kontrola usnesení z minulého zasedání

* Schválení zápisu z minulého zasedání:

- Mgr. David se ptá ověřovatelů minulého zápisu – p. Jansy a ing. Jelínka, zda mají nebo obdrželi  připomínky k minulému zápisu - nemají

- ani ostatní zastupitelé připomínky nemají

- Mgr. David  konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen.

* Schválení programu:

- Mgr. David se ptá zastupitelů, zda mají připomínky k dnešnímu programu - nikdo připomínky nemá, dává tedy hlasovat o programu v tomto znění:

  1. Zahájení (presence, volba ověřovatelů, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu)
  2. Dohoda o narovnání
  3. Schválení rozpočtu na rok 2016
  4. Prodej majetku obce
  5. Dotační fond – podpora organizace sportovních, tělovýchovných, kulturních a volnočasových akcí na území obce Janov nad Nisou
  6. Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2016
  7. Různé a interpelace
  8. Závěr

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  SE  0

- Program dnešního zasedání byl schválen

2. Dohoda o narovnání

- Mgr. David přivítal pana ing. Růžka – ekonoma SČVK, který seznámil zastupitele s parametry  „Dohody o narovnání mezi Obcí Janov nad Nisou a Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. ve které se obec zavazuje k úhradě částky ve výši 577.000,- Kč. Jedná se o vyrovnání platebního mechanismu k 31. 12. 2014 dle přílohy č. 5 Koncesní smlouvy.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje Dohodu o narovnání mezi Obcí Janov na Nisou a Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  SE  1

(M. Bürgerová)

- usnesení č. 1 bylo schváleno

3. Schválení rozpočtu

- Mgr. David předal slovo předsedovi finančního výboru ing. R. Jelínkovi. Ten sdělil, že se FV sešel 2x. Jednou při projednávání standartních položek rozpočtu, a jednou za přítomnosti zastupitelů, kteří podali návrhy na investiční i neinvestiční akce .

- poté ing. Jelínek okomentoval jednotlivé položky rozpočtu a spolu se starostou zodpověděli na dotazy zastupitelů i občanů.

- Mgr. David dává návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje schodkový rozpočet s tím, že záporné saldo hospodaření ve výši 12.201.686,64 Kč dorovnává zapojením položky 8115 stav finančních prostředků z minulých let. Konečná výše rozpočtu obce pro rok 2016 je na příjmech 29.765.086,64 Kč a na výdajích 29.765.086,64 Kč.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL  SE  0

- usnesení č. 2 bylo schváleno

4. Prodej majetku obce

* Návrh prodeje bytového domu Hraničná čp. 104

- na minulém zasedání byl starosta pověřen svoláním pracovní skupiny tvořené ze zastupitelů obce za účelem stanovení ceny prodeje bytového domu v Hraničné n. N. č. p. 104  na základě dodaného znaleckého posudku.

- hodnota nemovitostí dle znaleckého posudku činila  1.672.690,- Kč

- výsledkem jednání pracovní skupiny je: nabídnout nemovitosti k prodeji za cenu 2.100.000,- Kč.

- Mgr. David upozorňuje, že je třeba zrušit usnesení, kterým byl zveřejněn prodej domu v roce 2012.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou revokuje usnesení č. 67/2012 v tomto znění: ZO Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje bytového domu v Hraničné č. p. 104 za minimální kupní cenu 1.651.640,- Kč.

hlasování PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL  SE  0  - usnesení č. 3 bylo schváleno

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění záměru prodeje bytového domu č. p. 104, kůlny a pozemků stpč. 166 a stpč. 398  v k. ú. Hraničná nad Nisou za cenu 2.100.000,- Kč..

hlasování PRO 7 PROTI 2 ZDRŽEL  SE  0

  (M. Bürgerová, P. Mlejnek)

 - usnesení č. 4 bylo schváleno

* Prodej části pozemku ppč. 1365/1- ostatní plocha, silnice o celkové výměře 19 108 m2 označené dle geometrického plánu č. 1194-146/2015 jako 1365/3 o výměře 170 m2 ( v ÚP – zastavitelná plocha- místní komunikace)

Žadatel: L. a M.  V.

Vyjádření komise: komise prodej doporučuje a navrhuje minimální kupní cenu takto:

- zpevněná část 500,- Kč/m2  ( 73 m2 )

- nezpevněná část 200,- Kč/m2  ( 97 m2 )

- jistina  5.600,-Kč – byla zaplacena

- zveřejněno bylo od 16. 12. 2015 do 6. 1. 2016

- Mgr. David dává návrh usnesení:  ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej části pozemku ppč. 1365/1- ostatní plocha, silnice o celkové výměře 19 108 m2 označené dle geometrického plánu č. 1194-146/2015 jako 1365/3 o výměře 170 m2 manželům M. a L. V. za cenu 58.136,- Kč.

hlasování PRO 7 PROTI 2 ZDRŽEL  SE  0

(M. Bürgerová, P. Mlejnek)

- usnesení č. 5 bylo schváleno

* Prodeje pozemku ppč. 1337/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 261 m2 v k. ú. Janov nad Nisou (v ÚP – funkční plochy zastavěné a zastavitelné – účelové komunikace) rozděleného dle geometrického plánu č. 1190-46/2015 na základě žádostí na dvě části označené jako 1337/1 o výměře 152 m2 a 1337/4 o výměře 109 m2.

Zájemci:  P. T.,

M. a L. D.

- navržená cena 200,- Kč/m2

- zveřejněno bylo od 16. 12. 2015 do 6. 1. 2016

- výše jistiny u pozemku č. 1337/1 …  3.000,- Kč byla zaplacena

- výše jistiny u pozemku č. 1337/4 …  2.200,- Kč byla zaplacena

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej části pozemku ppč. 1337/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 261 m2 v k. ú. Janov nad Nisou označené  dle geometrického plánu č. 1190-46/2015  jako 1337/1 o výměře 152 m2 paní L. D. a paní M. D. za cenu 31. 616,- Kč.

hlasování PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL  SE  0  - usnesení č. 6 bylo schváleno

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej části pozemku ppč. 1337/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 261 m2 v k. ú. Janov nad Nisou označené  dle geometrického plánu č. 1190-46/2015  jako 1337/4 o výměře 109 m2 panu P. T. za cenu 22. 672,- Kč.

hlasování PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL  SE  0  - usnesení č. 7 bylo schváleno

* Žádost  fy. Jablotron s. r. o., se sídlem Pod Skalkou 33, Jablonec nad Nisou, 466 01 o prodej ( směnu ) pozemků:   ppč. 1371/1, 1368/1 a 1362 k. ú. Janov nad Nisou

- Mgr. David sděluje, že jednal s paní Duškovou, která navrhovala, že pokud by nebylo možné domluvit se na snížení ceny za pozemky (obec má v pravidlech cenu 100,- Kč/m2), chtěli by otevřít diskusi na směnu pouze částí výše uvedených pozemků. To starosta označil za nevhodné a navrhl část pozemků směnit a část případně vložit  přímo do Nadace JABLOTRON.

- zastupitelé navrhují toto odložit na příští zasedání

- Mgr. David dále informuje zastupitele o žádosti pana Č. o prodloužení lhůty ve smlouvách mezi Obcí Janov nad Nisou a paní F. o dobu, po kterou se budou tvořit nové podmínky pro prodej pozemků od Pozemkového fondu.

- Ing. Mlejnek sděluje, že do příštího zasedání bude mít připravené návrhy smluv pro prodej těchto pozemků.

- zastupitelé tedy navrhují toto odložit na příští zasedání, kdy by již měly být připraveny nové návrhy smluv.

5. Dotační fond – podpora organizace sportovních, tělovýchovných, kulturních a volnočasových akcí na území obce Janov nad Nisou

- Mgr. David  představuje  zastupitelům  i  občanům  program  a  pravidla  na  předkládání žádosti o dotaci na „Volnočasové aktivity v Janově nad Nisou 2016 “.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje „Pravidla pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu obce Janov na Nisou 2016 - projekty“.

hlasování PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL  SE  0  - usnesení č. 8 bylo schváleno

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje podmínky a Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci včetně povinných příloh k předkládání žádostí na rok 2016 – Volnočasové aktivity v Janově nad Nisou 2016 s předpokládanou částkou k rozdělení ve výši 90.000,- Kč.

hlasování PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL  SE  0  - usnesení č. 9 bylo schváleno

6. Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2016

- Mgr. David předložil zastupitelům „Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2016”, ve které se obec zavazuje k uhrazení částky 125.010,- Kč kraji za zajištění dopravní obslužnosti.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje „Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2016”, č. sml. OLP/2566/2015 mezi Obcí Janov nad Nisou a  Libereckým krajem.

hlasování PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL  SE  0

- usnesení č. 9 bylo schváleno

7. Různé a interpelace

- Mgr. David sděluje, že dnes nemá nic do bodu „ Různé“.

- ani ostatní zastupitelé nemají žádné připomínky do bodu „ Různé“.

8. Závěr

V 19,40 hodin ukončuje starosta obce 1. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou.

Mgr. Daniel David, starosta obce

pí. Renata Mádlová, místostarostka

ověřovatelé: Mgr. Adam Kulich, p. Michal Surkov

zapsala: M. Kejzlarová

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h