OZV 1/2013 - veřejný pořádek a pohyb psů

Obec Janov nad Nisou

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013

o zabezpečení veřejného pořádku a čistoty a o stanovení pravidel pohybu psů na veřejném prostranství

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou se na svém zasedání dne 26. června 2013 usnesením č. 54/2013 usneslo vydat na základě ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. a), písm. c), písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Cíl a předmět obecně závazné vyhlášky

(1) Cílem této obecně závazné vyhlášky (dále jen „vyhláška“) je vytvoření opatření směřujících k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku jako stavu, který umožňuje pokojné a bezpečné soužití občanů i návštěvníků obce, vytváření příznivých podmínek pro život v obci a zlepšování estetického vzhledu obce.

(2)  Předmětem této vyhlášky je regulace činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou zdraví,a směřující k ochraně před následnými škodami a újmami působenými narušováním veřejného pořádku na majetku, jako veřejném statku, jehož ochrana je ve veřejném zájmu a zájmu chráněném obcí Janov nad Nisou jako územním samosprávným celkem.

Čl. 2

Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku

Činnostmi, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku jsou:

a) znečišťování veřejného prostranství,

b) volný pohyb psa na veřejném prostranství bez dohledu, kontroly nebo přímého vlivu fyzické osoby doprovázející psa,

c) výcvik psů na veřejném prostranství.

Čl. 3

Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se vymezují některé pojmy:

(1) Veřejným pořádkem se rozumí stav, kdy je zaručeno klidné a pokojné soužití osob v daném místě a čase při respektování subjektivních práv a zachování možnosti jejich realizace, zejména nedotknutelnost a soukromí osob, ochrana majetku, zdraví, právo na příznivé životní prostředí a právo na kulturní podmínky pro život. K nastolení a zajištění veřejného pořádku dochází dodržováním pravidel chování na veřejnosti, jejichž soubor tvoří jednak pravidla obsažená v právních normách, jednak pravidla chování, která nejsou právně vyjádřena, ale jejichž zachovávání je dle obecného názoru a přesvědčení nezbytnou podmínkou soužití a veřejného zájmu.

(2) Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru[1].

(3) Intravilán obce je zastavěná část obce[2].

(4)  Držitelem zvířete je vlastník zvířete nebo ten, komu bylo zvíře svěřeno, kdo má zvíře v péči.

Čl. 4

Čistota veřejných prostranství

(1) Každý je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil znečištění veřejných prostranství.

(2) Držitel zvířete je povinen zajistit, aby zvíře neznečišťovalo veřejné prostranství, pokud se tak stane je povinen neprodleně znečištění (např. výkaly) odstranit.

(3)  Porušení povinností stanovených v odst. 1 a odst. 2 bude postihováno podle zvláštních právních předpisů[3].

Čl. 5

Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v intravilánu obce

(1) Fyzická osoba[4], která vede nebo doprovází psa na veřejném prostranství v intravilánu obce je, za účelem zajištění místních záležitostí veřejného pořádku a čistoty veřejného prostranství, povinna mít psa pod neustálou kontrolou[5] na vodítku.

(2)  Na veřejných prostranstvích v obci v intravilánu obce se zakazuje výcvik psů.

Čl. 6

Výjimky

Tato vyhláška se nevztahuje na služební psy při jejich použití dle zvláštních předpisů, na psy asistenční, vodící a signální psy doprovázející nevidomé nebo tělesně postižené osoby.

Čl. 7

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 4/2002 obce Janov nad Nisou ze dne 11.12.2002 čistotě a pořádku v obci.

Čl. 8

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

Renata Mádlová, místostarostka 

Mgr. Daniel David, starosta


[1] § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

[2] § 58 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších přepisů.

[3] Např. § 47 odst. 1 písm. d) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého „Přestupku se dopustí ten, kdo znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství“.

[4] Fyzickou osobou se rozumí např. chovatel psa, jeho vlastník, držitel či doprovázející osoba.

[5] Odchyt toulavých a opuštěných zvířat řeší např. § 42 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h