Sazebník úhrad za poskytování informací

15.1.Sazebník úhrad za poskytování informací

(§ 5,odst. 1, písm. f) zákona č. 106/1999 Sb.)

Orgány veřejné samosprávy jsou oprávněny ve smyslu § 17 výše uvedeného zákona požadovat za poskytnuté informace úhradu vzniklých nákladů.

Obecní úřad v Janově nad Nisou veřejně vyhlašuje tento sazebník náhrad:

Při vyřizování písemné žádosti o informaci :

Paušál provozních nákladů (telefonní, poštovní, materiální, energie)
(poštovné za zamítavé rozhodnutí se neúčtuje)
10,- Kč
Písemná informace poskytnutá formou kopie existujícího dokumentu bez potřeby vyhledávání  
 - stránka A4 jednostranně 3,- Kč
 - stránka A4 oboustranně 6,- Kč
 - stránka A3 jednostranně 4,- Kč
- stránka A3 oboustranně 7,- Kč
FAX - odeslání - jedna stránka i každá započatá 10,- Kč + tarif za impuls
FAX - příjem - jedna stránka i každá započatá 10,- Kč
Disketa, CD (náhrada poskytnutého materiálu) 15,- Kč/ks
Tisk dokumentu z přinesené diskety, CD nebo USB flash disk - černobíle 5,- Kč/A4

Průměrná hodinová sazba za práce potřebné k vyhledávání podkladů pro podání informace (pokud si splnění žádosti vyžádá přesčasovou práci)

- za každých započatých 30 min. práce 50,- Kč

Způsob vybírání náhrad:

Náhradu nákladů je žadatel povinen uhradit hotově úřednici OÚ, která informaci poskytuje.

Záloha náhrady:

Při očekávané náhradě za jednu informaci nad 200,-- Kč se vybírá záloha ve výši 50% očekávané náhrady a zúčtování se provede při výdeji informace. Při nevyzvednutí informace záloha propadá.

Výši úhrady určí:

Výši úhrady podle tohoto sazebníku určuje zaměstnanec OÚ, který informaci poskytuje.

Mgr. Daniel David, starosta obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h