Usnesení - 27.05.2015

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 27. května 2015

Usnesení č. 40/201 5

ZO Janov nad Nisou souhlasí s převedením částky 200. 000,- Kč z rezervního fondu školy na účet školy.

Usnesení č. 41/201 5

ZO Janov nad Nisou schvaluje Kupní smlouvu č. 1737/ULB/2015, kterou se úplatně převádí pozemek pozemková parcela č. 1376/6 vodní plocha, vodní nádrž přírodní, rozsáhlé chráněné území v k. ú. Loučná nad Nisou, obci Janov nad Nisou z vlastnictví státu do vlastnictví Obce Janov nad Nisou.

Usnesení č. 42/201 5

ZO Janov nad Nisou schvaluje odkoupit pozemek  ppč. 1437/12 k. ú. Loučná nad Nisou za cenu  používanou, tzn. za 500,- Kč/m2.

Usnesení č. 43/201 5

ZO Janov nad Nisou pověřuje starostu obce jednáním s MUDr. Buganovou a s právním zástupcem obce a projednáním převodu pozemku ppč. 590/6 a 590/7 k. ú. Janov nad Nisou z majitelky MUDr. Michaely Buganové na právnickou osobu.

Usnesení č. 44/201 5

ZO Janov nad Nisou vyjadřuje podporu a schvaluje provádění chemického posypu při zimní údržbě silnice III/29029 v úseku od ulice Janovská od  mostu 29029-4 přes bílou Nisu na křižovatku se silnicí III/29022 v Bedřichově do 30. dubna 2020.

Usnesení č. 45/201 5

ZO Janov nad Nisou schvaluje Účetní závěrku obce Janov nad Nisou ke dni 31. 12. 2014, Závěrečný účet obce Janov nad Nisou za rok 2014 spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 bez výhrad.

Usnesení č. 46/201 5

ZO Janov nad Nisou souhlasí s udělením finančního daru starostovi obce ve výši 2 měsíčních platů.

Usnesení č. 47/201 5

ZO Janov nad Nisou:

a) rozhoduje o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce ve výši 311.000,- Kč na akci “Výstavba ČOV a projektová dokumentace na rekonstrukci  vytápění sokolovny” TJ Sokol Janov nad Nisou, Janov nad Nisou 504, 468 11 Janov nad Nisou, IČ: 44223692

b) schvaluje Smlouvu o poskytnutí peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu obce Janov nad Nisou č. 10/2015 mezi Obcí Janov nad Nisou a TJ Sokol Janov nad Nisou na projekt “Výstavba ČOV a projektová dokumentace na rekonstrukci  vytápění sokolovny”. 

Usnesení č. 48/2015

 ZO schvaluje následující rozpočtová opatření :

  OdPa Pol    
P   8115 5.869 vratka za volby
V 6402 5366 5.869 -
V 3745 5139 - 5.000 oprava
V 5212 5901 5.000 ochrana obyvatelstva
P   4121 30.000 na hasiče – příspěvek
V 5512 5169 30.000 -
V 6171 6121 - 361.000 převod
V 6171 5192 311.000 TJ Sokol
V 6171 5229 50.000 o.p.s. Nadace

Příjem celkem : + 35.869
Výdej celkem :  + 35.869

Usnesení č. 49/2015

ZO Janov nad Nisou pověřuje starostu obce k přihlášení do dotačního programu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje a zároveň jednat s vítěznou firmou ve výběrovém řízení na Technické zhodnocení – rekonstrukce Tatry 815 – CAS 32 o uzavření smlouvy s odkladným účinkem vázaným na úspěch v dotačním programu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje  na částku 600.000,- Kč.

Mgr. Daniel David Renata Mádlová

starosta obce místostarostka

zapsala: M. Kejzlarová

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h