Usnesení - 13.09.2006

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 13. září 2006.

Usnesení č. 82/2006

ZO revokuje usnesení č. 81/2006 v tomto znění: ZO Janov n. N. souhlasí se zřízením zástavního práva na bytovou jednotku č. 439/5 Janov nad Nisou v budově č. p. 439 na stpč. 441 se spoluvlastnickým podílem ve výši 898/5172 na stpč. 441 – zastavěná plocha a nádvoří č. p. 439 zapsána na listu vlastnictví č. 1272 pro k. ú. Janov nad Nisou ve prospěch Českomoravské stavební spořitelny, a. s., IČO 49241397 se sídlem Vinohradská 3218/169, Praha 10.

Usnesení č. 83/2006

ZO Janov n. N. souhlasí se zřízením zástavního práva na bytovou jednotku č. 439/3 Janov nad Nisou v budově č. p. 439 na stpč. 441 se spoluvlastnickým podílem ve výši 1411/5172 na stpč. 441 – zastavěná plocha a nádvoří č. p. 439 zapsána na listu vlastnictví č. 1272 pro k. ú. Janov nad Nisou ve prospěch Českomoravské stavební spořitelny, a. s., IČO 49241397 se sídlem Vinohradská 3218/169, Praha 10.

Usnesení č. 84/2006

ZO souhlasí se záměrem zveřejnit prodej části ppč. 195/6 k. ú. Hraničná n. N. plocha  označené dle nového GP č. 445-658/2006 jako 195/7 k. ú. Hraničná n. N. o výměře 414 m2

Usnesení č. 85/2006

ZO souhlasí se záměrem zveřejnit prodej stpč. 736 k. ú. Janov n. N. o výměře 61 m2

Usnesení č. 86/2006

ZO souhlasí se záměrem zveřejnit prodej  ppč. 752 k. ú. Janov n. N. o výměře 49 m2

Usnesení č. 87/2006

ZO souhlasí se záměrem zveřejnit prodej  ppč. 836/2 k. ú. Janov n. N. o výměře 719 m2

Usnesení č. 88/2006

ZO souhlasí se zveřejněním směny dvou částí ppč. 214 k. ú. Hraničná n. N.  – trvalý travní porost označené dle nového GP č. 446-23/2006 jako část a) o výměře 86 m2  a 214/2 o výměře 6 m2 v majetku Obce Janov n. N.  za ppč. 217/20 k. ú. Hraničná n. N.  –  ostatní plocha o  výměře 92 m2 ve vlastnictví p. J. Šouty, Janov n. N.

Usnesení č. 89/2006

ZO souhlasí se směnou dvou částí ppč. 870 k. ú. Hraničná n. N.  – ostatní plocha označené dle nového GP č. 443-650/2006 jako 870/5 o výměře 356 m2  a 870/2 o výměře 17 m2 ve vlastnictví Vitrum, s.r.o., Janov n. N. 49  za ppč. 71 k. ú. Janov n. N.  –  ostatní plocha o  výměře 407 m2 ve vlastnictví obce Janov n. N., a to bezúplatně. Před podpisem smlouvy bude zaneseno věcné břemeno na uložení vodovodního a kanalizačního řadu a plynovodu na ppč. 71 k. ú. Janov n. N.

Usnesení č. 90/2006

ZO souhlasí se záměrem zveřejnit prodej části ppč. 832/2 k. ú. Hraničná n. N. – ostatní plocha označené dle nového GP č. 444-652/2006 jako ppč. 832/4  o výměře 167 m2.

Usnesení č. 91/2006

ZO souhlasí se záměrem zveřejnit prodej části ppč. 1397 k. ú. Janov n. N. – ostatní plocha označené dle nového GP č. 852-46/2006 jako ppč. 1397/2  o výměře 75 m2.

Usnesení č. 92/2006

ZO souhlasí s prodejem ppč. 356/3 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 696 m2 panu J. Hanzlovičovi, Janov n. N. 439  za cenu  362. 000,- Kč.

Usnesení č. 93/2006

ZO souhlasí s prodejem ppč. 1004/6 k. ú. Janov n. N. o výměře 776 m2 p. Dobroslavu Dusilovi, Sunnhalde 23/3365, Grasswil, Švýcarsko za cenu 244.440,- Kč.

Usnesení č. 94/2006

ZO souhlasí se zřízením věcného břemene na právo uložení vodovodní přípojky na ppč. 214 k. ú. Hraničná n. N. a s tím spojené omezení spočívající v povinnosti umožnit přístup na dotčený pozemek za účelem zajišťování provozu, údržby, odstraňování poruch na vodovodní přípojce včetně případné rekonstrukce v rozsahu daném GP č. 446-23.1/2006 za cenu 500,- Kč plus uhrazení správních poplatků.

Usnesení č. 95/2006

ZO souhlasí se zřízením věcného břemene na právo uložení vodovodní přípojky na ppč. 865 k. ú. Hraničná n. N. a s tím spojené omezení spočívající v povinnosti umožnit přístup na dotčený pozemek za účelem zajišťování provozu, údržby, odstraňování poruch na vodovodní přípojce včetně případné rekonstrukce v rozsahu daném GP č. 441-16/2006, 753-16/2006 za cenu 500,- Kč.

Usnesení č. 96/2006

ZO souhlasí se záměrem zveřejnit prodej části ppč. 174/9 k. ú. Hraničná n. N. – trv. travní porost

Usnesení č. 97/2006

ZO souhlasí se záměrem zveřejnit prodej  ppč. 56/6 k. ú. Janov n. N. o výměře 1. 182 m2 – zahrada

Usnesení č. 98/2006

ZO souhlasí se zveřejněním záměru prodat ppč. 1609/2 a  1609/4 k. ú. Loučná n. N. Záměr bude prezentován na úřední desce i v realitních kancelářích do prosince 2006.

Usnesení č. 99/2006

ZO souhlasí se sepsáním notářského zápisu o uznání dluhu s přímou vykonatelností ve prospěch Města Jablonce nad Nisou na částku 741.447,18 Kč v případě, že Město Jablonec n. N. bude ručitelem pro získání bankovního úvěru k realizaci projektu "Rozvoj informačních a komunikačních technologií pro veřejnost v Mikroregionu Jizerské hory".

Usnesení č. 100/2006

ZO schvaluje realizaci a financování projektu „ Podpora rozvoje cestovního ruchu turistického regionu Jizerské hory“ v celkové výši 343.650,- Kč.

Usnesení č. 101/2006

ZO schvaluje přidělení obecního bytu na adrese Janov n. N. 354 manželům Škorpilovým (na základě výběrového řízení ze dne 12.10.2005)

Usnesení č. 102/2006

ZO schvaluje směnu nájemního vztahu k obecním bytům č. 109 a 111 na adrese Hraničná 180 mezi manžely Ullrychovými a paní Evou Šulcovou .

Usnesení č. 103/2006

ZO pověřuje starostu jednáním o mandátní smlouvě s firmou Developer, s.r.o.

Usnesení č. 104/2006

ZO pověřuje starostu obce jednáním o navrácení obci Janov nad Nisou statut „ město“.

 

Mgr. Daniel David
starosta obce

Luboš Doležálek
místostarosta

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h