Usnesení - 18.10.2006

Usnesení z  8. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 18. října 2006

Usnesení č. 106/2006

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s následujícími rozpočtovými změnami:

P pol. 4111 +30.000,- Kč V par 6115 pol. 5169 +30.000,- Kč

P par. 3722 pol. 2111  -25.000,- Kč P par. 3725 pol. 2324 +25.000,- Kč.

Usnesení č. 107/2006

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s poskytnutím dotace Jizerské o. p. s. ve výši 90.000,- Kč.

Usnesení č. 108/2006

Zastupitelstvo obce Janov n. N. schvaluje záměr zveřejnit prodej pozemku ppč. 74/6 v k. ú. Janov nad Nisou o celkové  výměře 1.124 m2  - ostatní plocha (v ÚP PUPFL stav) .

Usnesení č. 109/2006

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem části ppč. 195/6 v k. ú. Hraničná – ostatní plocha, označené dle nového geometrického plánu jako 195/7 v k. ú. Hraničná o výměře  414 m2  - (v ÚP zastavěná plocha – rodinné domy, rekreační objekty) fy. HAKO-centrum spol. s. r. o., se sídlem Nádražní 116/61, Praha 5  za cenu 130.410,- Kč.

Usnesení č. 110/2006

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje prodej stpč. 736 v k. ú. Janov nad Nisou o  výměře 61 m2  - zastavěná plocha (v ÚP zastavěná plocha – rodinné domy, rekreační objekty) paní Janě Hruškové, trvale bytem Smetanova 63/4291, Jablonec nad Nisou za cenu 12.810,- Kč.

Usnesení č. 111/2006

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje prodej ppč. 752 v k. ú. Janov nad Nisou – trvalý travní porost o celkové výměře  49 m2  (v ÚP zastavěná plocha – rodinné domy, rekreační objekty) paní Yvoně Olšanové, trvale bytem K Závěrce 24/2747, Praha 5 za cenu 15.435,- Kč.

Usnesení č. 112/2006

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje prodej ppč. 836/2 v k. ú. Janov nad Nisou o  výměře 719 m2  - louky, pastviny (v ÚP louky, pastviny) panu Zdeňku Martínkovi, trvale bytem Sdružení 18/835, Praha - Nusle za cenu 150.990,- Kč.

Usnesení č. 113/2006

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje prodej části ppč. 832/2 v k. ú. Hraničná n. N. – ostatní plocha označené dle nového geometrického plánu jako ppč. 832/4 v k. ú. Hraničná n. N.  o výměře 167 m2  -(v ÚP – účelová komunikace) manželům Miroslavu a Miroslavě Kačírkovým, trvale bytem Hraničná č. p. 155, Janov nad Nisou za cenu 8.768,- Kč.

Usnesení č. 114/2006

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje prodej části ppč. 1397 v k. ú. Janov nad Nisou – ostatní plocha, označené dle nového geometrického plánu jako ppč. 1397/2 k. ú. Janov n. N. o výměře 75 m2  - ostatní plocha (v ÚP účelová komunikace)  panu Janu Tkáčovi, trvale bytem Janov nad Nisou č. p. 373  za cenu 3.938,- Kč.

Usnesení č. 115/2006

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje prodej ppč. 56/6 v k. ú. Janov nad Nisou – zahrada o výměře 1.182 m2  (v ÚP bytové domy) manželům Janu a Haně Zelenkovým, trvale bytem Janov nad Nisou č. p. 432 za cenu 372.330,- Kč.

Usnesení č. 116/2006

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se směnou dvou částí ppč. 214 k. ú. Hraničná n. N. - trvalý travní porost (v ÚP zastavitelná plocha – rodinné domy) označené dle nového geometrického plánu jako část a) o výměře 86 m2  a 214/2 o výměře 6 m2  jež je v majetku obce Janov nad Nisou za ppč. 217/20 k. ú. Hraničná  - ostatní plocha o celkové výměře 92m2  (v ÚP – místní komunikace) jež je v majetku p. Jaroslava Šouty, trvale bytem Hraničná č. p. 188, Janov nad Nisou.

Usnesení č. 117/2006

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s podepsáním mandátních smluv s  fy. Developer CZ , s.r.o., se sídlem Liberec 1 , Fibichova 1339/14.

Usnesení č. 118/2006

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s bezplatným pronájmem obecních vývěsních skříněk pro neziskové organizace působících na území obce Janov nad Nisou.

Usnesení č. 119/2006

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou trvá na zapracování již schválené lokality 2.34 do dokumentace a 2. změny Územního plánu obce Janov nad Nisou a pověřuje starostu obce, aby k tomu učinil všechny potřebné kroky.

 

Mgr. Daniel David
starosta obce

Luboš Doležálek
místostarosta

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h