Usnesení - 20.12.2006

Usnesení z  10. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou konaného dne 20. prosince 2006

Usnesení č. 147/2006

ZO souhlasí se zapojením území obce Janov nad Nisou do územní působnosti Místní akční skupiny Podještědí.

Usnesení č. 148/2006

ZO souhlasí s členstvím v MAS Podještědí.

Usnesení č. 149/2006

ZO schvaluje prodej části ppč. 174/9 k. ú. Hraničná n. N. označené dle nového GP č. 455-36/2006 jako část a)  o výměře 110 m2 panu Martinu Líbalovi, bytem Hraničná 188, Janov n. N. za cenu 14. 438,- Kč.

Usnesení č. 150/2006

ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2006 O poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Usnesení č. 151/2006

ZO Janov nad Nisou po seznámení se zprávou o postupu při projednání 2. změny Územního plánu ÚPO Janov nad Nisou  a s vyhodnocením stanovisek dotčených orgánů státní správy /příloha 1/a po souhlasu nadřízeného orgánu územního plánování ve smyslu § 25 stavebního zákona

I. s c h v a l u j e

a) 2. změnu Územního plánu obce Janov nad Nisou

podle § 31 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění a podle § 84 odst. 2b zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění

b) změnu závazných regulativů pro plochy  SPORT a REKREACE – pozemky se stavbami /převažující zastoupení krajiny/ takto:

Charakteristika:

Území je určeno převážně pro zimní sportovní a rekreační využití. Zahrnuje areál lyžařských sjezdovek Severák, areál zdraví Kačák, lyžařské sjezdovky a bobovou dráhu v Hraničné. Obslužné objekty sociálního zařízení, občerstvení, služeb, ubytování  a parkování musí být začleněny do samostatných funkčních ploch . občanské vybavení, doprava

Přípustné využití:

Lyžařské sjezdovky bez změny kultury zemědělské půdy a terénních úprav většího rozsahu.

Stavbou je lyžařský vlek nebo lanovka s horní a dolní stanicí lyžařského vleku pouze s provozním technickým zařízením

Podmíněně přípustné využití:

Bobová dráha

Osvětlení sportovišť za podmínky, že osvětlením nebude narušeno životní prostředí okolních obytných budov

Nepřípustné využití:

Využití pro území při jiný účel, který neslouží dané funkci

Oplocování

Změny kultury zemědělské půdy

Parkovací plochy

c)  změnu Obecně závazné vyhlášky o závazných částech Územního plánu obce Janov nad Nisou č. 1/2002 – příloha 2 usnesení

II. konstatuje

že k řešení 2. změny Územního plánu obce Janov nad Nisou nebyly vzneseny námitky ze strany dotčených vlastníků pozemků a staveb, takže není třeba přijímat rozhodnutí o námitkách. V termínu nebyly doručeny ani připomínky.

III. u k l á d á

starostovi obce

a) zajistit po nabytí účinnosti doplněné Obecně závazné vyhlášky o závazných částech územního plánu její rozeslání dotčeným orgánům státní správy

b) zajistit pro lokalitu 2.9  /koupaliště/  zpracování urbanistické studie

Usnesení č. 152/2006

ZO schvaluje rozpočtové změny

P


4122

+ 23.995,-

V

3749

5169

+ 23.995,-

P

 

4122

+5. 530,-

V

5512

 

+ 5. 530,-

P


4116

+ 200.000,-

V

3745

5171

+ 200.000,-

P


1111

+ 200.000,-

V

2221

5329

+ 40.000,-

P


1121

+ 110.000,-

V

2321

5154

+ 120.000,-

P


1211

+ 400.000,-

V

2321

5171

+ 100.000,-

P

2310

2111

+ 100.000,-

V

3612

5137

+ 100.000,-

P

6171

3111

+ 500.000,-

V

3612

6121

- 100.000,-

P

6171

3112

+ 600.000,-

V

5512

5154

+ 10.000,-

P

112


- 700.000,-

V

6171

5137

+ 60.000,-

P

6171

2111

-50.000,-

V

6171

5153

+ 50.000,-

V

6171

5161

+ 10.000,-

V

6171

5162

+ 20.000,-

V

6171

5166

+ 150.000,-

V

6171

5169

+ 500.000,-

V

6171

5362

+ 100.000,-

Celkem1.389.525,-
1.389. 525,-

Usnesení č. 153/2006

ZO Janov nad Nisou schvaluje rozpočtové provizorium ve výši 2. 000. 000,- Kč ( cca 1/12 roku 2006) na krytí nejnutnějších výdajů do doby schválení rozpočtu na rok 2007.

Usnesení č. 154/2006

ZO souhlasí se záměrem realizovat preventivní aktivity v rámci programu Partnerství v roce 2007.

Usnesení č. 155/2006

ZO zřizuje pracovní skupinu ke zpracování preventivního programu Partnerství v roce 2007 ve složení: pí. Dagmar Sochorová, Mgr. Daniel David a Mgr. Jana Tomešová

Usnesení č. 156/2006

ZO Janov nad Nisou:

1. bere na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, pořízenou hodnotící komisí v otevřeném zadávacím řízení "Vodovod a kanalizace Janov nad Nisou" (evidenční číslo veř.zakázky dle Informačního systému o veřejných zakázkách: 60002676,

2. rozhoduje v otevřeném řízení "Vodovod a kanalizace Janov nad Nisou" o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče - sdružení VK Janov nad Nisou, které tvoří společnosti Vodní zdroje , a.s. , sídlo: Komunardů 309/6, 170 00 Praha 7, IČ: 452 744 28 a Regas Liberec s.r.o., sídlo: Hanychovská 328/10, 460 10 Liberec, IČ: 254 19 854, jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější; rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky odpovídá pořadí nabídek stanovené hodnotící komisí,

3. pověřuje starostu obce podpisem rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a k veškerým úkonům spojeným s uzavřením smlouvy s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, a to v souladu s ust. zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

Usnesení č. 157/2006

ZO schvaluje termíny jednání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou na 1. pololetí roku 2007 a to na 31. 1., 28. 2., 28. 3., 25. 4., 30. 5. a 27. 6.

Usnesení č. 158/2006

ZOZastupitelstvo obce revokuje usnesení č. 93/2006 ze dne 13. 9. 2006 v tomto znění:  ZO souhlasí s prodejem ppč. 1004/6 k. ú. Janov n. N. o výměře 776 m2 p. Dobroslavu Dusilovi, Sunnhalde 23/3365, Grasswil, Švýcarsko za cenu 244.440,- Kč.

Usnesení č. 159/2006

ZO  souhlasí s prodejem ppč. 1004/6 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 776 m2 p. Dobroslavu Dusilovi, Sunnhalde 23/3365, Grasswil, Švýcarsko za cenu 162. 960,-  Kč.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Jaroslav Hrabák
místostarosta

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h