Usnesení - 14.11.2007

Usnesení z  11. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 14. listopadu 2007

Usnesení č. 94/2007

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou bere na vědomí přílohu č. 1 Směrnice č. 3 - Příkaz k provedení inventarizace za rok 2007.

Usnesení č. 95/2007

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje  části ppč. 588/12 k. ú. Janov n. N.  označené dle nového GP č. 905-733/2007 jako ppč. 588/13 o výměře 170 m2 a ppč. 588/11 k. ú. Janov n. N. o výměře 314 m2a navrhuje minimální kupní cenu 500,- Kč/m2.

Usnesení č. 96/2007

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s rozdělením ppč. 68 k. ú. Hraničná n. N. o celkové výměře 852 m2 dle předloženého nákresu.

Usnesení č. 97/2007

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou pověřuje starostu obce Mgr. Daniela Davida jednat o odkoupení ppč. 174/3 k. ú. Hraničná n. N..

Usnesení č. 98/2007

ZO souhlasí s prodejem části ppč. 311/2 k. ú. Janov n. N.  o výměře 51 m2 a části ppč. 312/1 k. ú. Janov n. N. o výměře 49 m2 obě označené dle nového GP č. 894-696/2007 jako 311/10 o výměře 100 m2 manželům Věře a ing. Karlu Horejšovým, trvale bytem Janov n. N. 477 za cenu 20.600,- Kč.

Usnesení č. 99/2007

ZO souhlasí s prodejem části ppč. 311/2 k. ú. Janov n. N. označené dle nového GP jako 311/2 výměře 488 m2 a část ppč. 312/1 k. ú. Janov n. N. označené dle nového GP jako 312/1 o výměře 92  m2  manželům Heleně a Jiřímu Vnoučkovým, Tichá 1224/3, Praha 5 - Smíchov za cenu 119. 480,- Kč.

Usnesení č. 100/2007

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s přijetím daru - hřbitova  a urnového háje na ppč. 483/2 v k. ú. Janov nad Nisou od Římskokatolické farnosti Janov nad Nisou, Janov nad Nisou č. p. 41 se sídlem Římskokatolická farnost - děkanství Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 12, Jablonec nad Nisou.

Usnesení č. 101/2007

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou ukládá starostovi obce vypovědět smlouvu s Realitní kanceláří Hrabák Cerman Nachtnebl ve věci prodeje bytu č. 439/1 o velikosti 1+1 v objektu č. p. 439 Janov nad Nisou a následně ho nabídnout k prodeji za minimální cenu 200.000,- Kč.

Usnesení č. 102/2007

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem obálkovou metodou objektu č. p. 114 a 513 Janov nad Nisou a ppč. 486/11 k. ú. Janov n. N. za minimální kupní cenu 1.450.000,- Kč s termínem dodání obálek do 10. 12. 2007 do 14.00 hodin.

Usnesení č. 103/2007

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje odměny členům Komise rozvoje a výstavby ve výši - p. František Křůmal - 2.000,- Kč a pí. Milena Kejzlarová - 2.000,-  Kč.

Usnesení č. 104/2007

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje odměny členům SPOZu a to ve výši: pí. Palenčárová Marie - 1.000,- Kč, pí. Krausová Zdena - 1.000,- Kč, pí. Nagyová Martina - 1.000,- Kč, pí. Vondrová Lenka - 1.000,- Kč, p. Surkov Michal - 1.000,- Kč, pí. Ludmila Matěchová - 1.000,- Kč, p. Mikolášek Petr - 1.000,- Kč.

Usnesení č. 105/2007

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje odměny členům Komise pro kulturu a sport a to ve výši: pí. Jelínková Lenka - 1.500,- Kč, pí. Krausová Zdena - 1.000,- Kč, p. Luboš Doležálek - 1.000,- Kč, p. Surkov Michal - 1.500,- Kč, p. Zange Pavel - 1.000,- Kč.

 

Mgr. Daniel David
starosta obce

Jaroslav Hrabák
místostarosta obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h