Usnesení -31.01.2007

Usnesení z  1. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 31. ledna 2007

Usnesení č. 1/2007

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje vyrovnaný rozpočet obce Janov nad Nisou pro rok 2007 ve výši 17.160.116,- Kč na straně příjmů a 17.160.116,- Kč na straně výdajů.

Usnesení č.  2/2007

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje záměr přijmout navrhovaný materiál na uplatnění systému jistiny při prodeji majetku obce a pověřuje starostu, aby ve spolupráci s právníkem připravil nové zásady prodeje majetku obce Janov nad Nisou.

Usnesení č. 3/2007

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje pronájem tří místností s příslušenstvím v bývalém kulturním domě Janov n. N. č. p. 239 manželům Daně a Vladimíru Kordačovým, trvale bytem Janov nad Nisou č. p. 48 k dočasnému bydlení na dobu určitou do 31. 12. 2007 a pověřuje starostu obce sepsáním nové nájemní smlouvy.

Usnesení č. 4/2007

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene o umístění nového podpěrného bodu a zemního kabelového vedení NN na obecních pozemcích ppč. 1164/3 a 1353/8 v k. ú. Janov nad Nisou pro fy. ČEZ Distribuce, a. s. za jednorázový poplatek ve výši 5.000,- Kč.

Usnesení č. 5/2007

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou nesouhlasí s návrhem skupiny občanů proplácet nevratný příspěvek při změně vytápěcího média.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Jaroslav Hrabák
místostarosta

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h