Usnesení - 12.11.2008

Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 12. listopadu 2008

Usnesení č. 110/2008

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o úvěru č. 2778/08/LCD ve výši 15.000.000,- Kč u České spořitelny, a. s. včetně v ní uvedeného zajištění, na financování projektu "Dobudování kanalizace a vodovodu včetně vodojemů v obci Janov nad Nisou". Podpisem smlouvy pověřuje starostu obce.

Usnesení č. 111/2008

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s přípravou, předfinancováním a následným financováním investičního záměru "Dobudování kanalizace a vodovodu včetně vodojemů v obci Janov nad Nisou".

Usnesení č. 112/2008

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje:

ppč. 1376/3 k. ú. Loučná n. N. o výměře 1783 m2 - trv. tr. porost

ppč. 1376/6 k. ú. Loučná n. N. o výměře 871 m2 - vodní plocha

ppč. 1376/15 k. ú. Loučná n. N. o výměře 1156 m2 - ost. plocha

219/1 k. ú. Janov n. N. o výměře 353 m2 - trv. tr. porost

219/3 k. ú. Janov n. N. o výměře 127m2 - ost. plocha

219/4 k. ú. Janov n. N.  o výměře 761 m2 - ost. plocha

za minimální kupní cenu 300,- Kč/m2 .

Usnesení č. 113/2008

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhasí s vypracováním oddělovacího plánu na přístupovou cestu na ppč. 1372 k. ú. Loučná nad Nisou.

Usnesení č. 114/2008

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zpracováním GP na zaměření části  ppč. 12/8 k. ú. Janov nad Nisou z celkové výměry 719 m2  o výměře cca 166 m2 - ostatní plocha.

Usnesení č. 115/2008

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje ppč. 307/2 k. ú. Hraničná nad Nisou o výměře 581 m2 - ostatní plocha za minimální kupní cenu 50,- Kč/m2.

Usnesení č. 116/2008

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje ppč. 1354/10 k. ú. Janov nad Nisou  o výměře 33  m2 - trv. tr. porost a navrhuje minimální kupní cenu 500,-Kč/m2.

Usnesení č. 117/2008

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje ppč. ppč. 837/1 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 244 m2 - ost. plocha a navrhuje minimální kupní cenu 500,- Kč/m2.

Usnesení č. 118/2008

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se  zpracováním GP na oddělení  ppč. 1382/1 k. ú. Janov nad Nisou, ppč. 538/1 k. ú. Janov nad Nisou a ppč. 538/2 k. ú. Janov nad Nisou dle dodaného nákresu.

Usnesení č. 119/2008

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje ppč. 885/7 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 154 m2  - trv.  tr.  porost a navrhuje minimální kupní cenu 300,- Kč/m2.

Usnesení č. 120/2008

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem ppč. 237/1 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 450 m2 - zahrada panu Pavlu Majerovi, trvale bytem Janov nad Nisou č. ev. 1164 za cenu 231.750,- Kč.

Usnesení č. 121/2008

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín pro stavbu "podzemní kabelové přípojky NN na pozemku ppč. 537 k. ú. Janov n. N. s přípojkovou skříní na sloupu" na pozemku ppč 537 k. ú. Janov n. N. za celkovou finanční náhradu 500,- Kč.

Usnesení č. 122/2008

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín pro stavbu "přeložka vedení VN, TS a NN, Hraničná - Vyšehrad"  na pozemku ppč. 814/1 k. ú. Hraničná n. N.  za celkovou finanční náhradu 2.000,- Kč.

Usnesení č. 123/2008

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s převodem části pozemku ppč. 883/1 k. ú. Janov nad Nisou od Pozemkového fondu ČR.

Usnesení č. 124/2008

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje následující rozpočtové změny:

V  6171  6121 -  100.000,- oprava Berkovy louky

V  3421  6121 - 80.000,-

V  3421  5171 +  180.000,-

P 4122 + 39.660,- hosp. v lesích

V  1039  5169 + 39.660,-

V  3612  6121 - 625.000,- střecha ŠD

V  3612  5171 + 625.000,-

P 1342 - 200.000,- popl. rekreační na ubytovací

P 1345 + 200.000,-

P 4122 + 25.510,- příspěvek na hasiče

V  5512  5154 + 25.510,-

P 4116 + 19.000,- stabilizace v lesích

V  3745  5171 + 19.000,-

P 4111 + 20.000,- volby

V  6115  5139 + 3.200,-

V  6115  5175 + 812,-

V  6115  5029 + 9.600,-

V  6115  5156 + 200,-

V  6115  5169 + 6.188,-

V  2212  5171 - 490.000,- chodník

V  2212  6121 + 490.000,-

V  6171  6121 -  200.000,- obec-služby

V  6171  5169 + 200.000,-

V  3113  6121 - 73.270,- škola - plyn

V  3113  5331 + 73.270,- .

Usnesení č. 125/2008

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou bere na vědomí " Příkaz k provedení inventarizace za rok 2008 a směrnici č. 3.

Usnesení č. 126/2008

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou jmenuje za zřizovatele členy školské rady p. Romana Vitvara a Mgr. Daniela Davida.

Usnesení č. 127/2008

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zvýšením nájemného z bytů dle ustanovení zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů od 1. 4. 2009 takto:

- u standartních bytů:

- u bytů, kde nájemník doposud platí 9,57 Kč/m2 o 57,6%

- u bytů, kde nájemník doposud platí 11,96 Kč/m2 o 41,0%

- u bytů, kde nájemník doposud platí 14,16 Kč/m2 o 29,6%

- u bytů, kde nájemník doposud platí 17,15 Kč/m2 o 17,8%

- u bytů se sníženou kvalitou

- u bytů, kde nájemník doposud platí 9,24 Kč/m2 o 52,2%.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Jaroslav Hrabák
místostarosta obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h