Usnesení - 27.02.2008

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 27. února 2008

Usnesení č. 11/2008

ZO souhlasí se zveřejněním prodeje ppč. 815 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 106 m2 - ostatní plocha ( v ÚP louky, pastviny ) a ppč. 817/1 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 261 m2 - trv. travní porost ( v ÚP louky, pastviny) a navrhuje minimální cenu 100,- Kč/ m2.

Usnesení č. 12/2008

ZO souhlasí se zveřejněním prodeje objektu čp. 239 ( Kulturní dům ) a stpč. 13/1 o výměře 264 m2 v k. ú. Janov nad Nisou a navrhuje minimální kupní cenu 2. 501. 830,- Kč.

Usnesení č. 13/2008

ZO souhlasí s prodejem zbořeniště na stpč. 539 a stpč. 539 k. ú. Janov n. N. o výměře 34 m2 - zbořeniště ( v ÚP louky, pastviny ) a ppč. 486/16 k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 554 m2 - trvalý travní porost ( v ÚP louky, pastviny) panu ing. Michalu Zemánkovi, bytem Arbesova 4248/25, Jablonec n. N. a manželům Marcele a Michalu Sehnoutkovým, bytem Bedřichov 304 za cenu 35. 535,- Kč.

Usnesení č. 14/2008

ZO souhlasí s prodejem dvou částí ppč. 68 v k. ú. Hraničná n. N. označených dle nového GP č. 484-1/2008 jako 68/2 o výměře 215 m2 a 68/3 o výměře 46 m2 - trv. travní porost ( v ÚP louky, pastviny ), ppč. 62 k. ú. Hraničná n. N. o výměře 123 m2 - ost. plocha ( v ÚP zast. plocha) a stpč. 202 k. ú. Hraničná n. N. o výměře 62 m2 - zast. pl. a nádvoří ( v ÚP louky, pastviny ) panu Jaroslavu Jansovi, trvale bytem Hraničná 152, Janov n. N. za cenu 51. 552,- Kč.

Usnesení č. 15/2008

ZO souhlasí s prodejem části ppč. 823/5 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 3.143 m2 - trvalý travní porost ( v ÚP zastavitelná plocha) označené novým GP č. 911-745/2007 jako 823/5 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 1.571 m2 manželům Evě a Pavlovi Hlaváčkovým, trvale bytem Chrást nad Sázavou 35, Týnec nad Sázavou za cenu 1. 200. 000,- Kč dle podmínek schválených usnesením č. 12/2006.

Usnesení č. 16/2008

ZO souhlasí s prodejem části ppč. 823/5 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 3.143 m2 - trvalý travní porost ( v ÚP zastavitelná plocha) označené novým GP č. 911-745/2007 jako 823/7 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 1.572 m2 panu Miloši Pospíšilovi, trvale bytem Skyšice 23, Dolní Bousov za cenu 1. 101. 200,- Kč dle podmínek schválených usnesením č. 12/2006.

Usnesení č. 17/2008

ZO souhlasí s doplněním "Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví obce Janov nad Nisou" takto: do § 4 odstavec 8. V případě nezájmu o prodej nabízeného obecního majetku si obec vyhrazuje právo jiného postupu při prodeji.

Usnesení č. 18/2008

ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Janov nad Nisou č. 1/2008 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

Usnesení č. 19/2008

ZO schvaluje rozpočtovou změnu

V 6171 2132 - 150.000,-

V 3613 2132 +150.000,-

Usnesení č. 20/2008

ZO schvaluje náklady na vodné v roce 2007 ve výši 11,40 Kč/m3 a náklady na stočné v roce 2007 ve výši 30,50 Kč/m3.

Usnesení č. 21/2008

ZO schvaluje cenu vodného a stočného pro rok 2008 ve výši vodné 11,40 Kč/m3 a stočné 30,50 Kč/m3.

Usnesení č. 22/2008

ZO souhlasí s vrácením návratné finanční výpomoci - bezúročné půjčky podle Programu poskytování státních půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu pro rok 1999 ve výši 492.973,50 Kč, Ministerstvu pro místní rozvoj jako poskytovateli půjčky.

Usnesení č. 23/2008

ZO souhlasí s prominutím poplatku TJ Sokol Janov n. N. z vybraného vstupného na pořádaném volejbalovém plese.

 

Mgr. Daniel David
starosta obce

Jaroslav Hrabák
místostarosta obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva
28.06.2023 od 17:00 h