Usnesení - 18.11.2009

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 18. listopadu 2009

Usnesení č. 62/2009

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním geometrického plánu na zaměření věcného břemene chůze a jízdy přes pozemek ppč. 883/8 k. ú. Janov nad Nisou.

Usnesení č. 63/2009

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na ppč. 1350 k. ú. Janov nad Nisou na připojení nového odběrného místa ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/4, Děčín 4 za jednorázový poplatek 2.000,- Kč.

Usnesení č. 64/2009

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem části pozemku ppč. 219/4 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 761 m2 - ostatní plocha (v ÚP zastavitelná plocha) označené dle nového GP č. 976-696/2009 jako 219/6 o výměře 44 m2 panu Petru Bujárkovi, trvale bytem Janov nad Nisou č. p. 160 za cenu 11.330,- Kč.

Usnesení č. 65/2009

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem ppč. 537 v k. ú. Janov n. N. - trvalý travní porost o celkové výměře 207 m2, části ppč 1382/1 k. ú. Janov nad Nisou - vodní plocha o celkové výměře 156 m2 označené dle nového GP č. 978-185/2009 jako 1382/4 o výměře 56 m2, části ppč. 538/1 k. ú. Janov nad Nisou - trvalý travní porost o celkové výměře 102 m2 a části ppč. 538/2 k. ú. Janov nad Nisou - trvalý travní porost o celkové výměře 159 m2, označené dle nového GP č. 978-185/2009 jako ppč. 538/1 o výměře 78 m2 Společenství vlastníků Janov nad Nisou 452, IČO 25463527, Janov nad Nisou č. p. 452 za cenu 87.808,- Kč.

Usnesení č. 66/2009

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním geometrického plánu na rozdělení pozemku ppč. 1329/1 k. ú. Janov nad Nisou.

Usnesení č. 67/2009

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s následujícími navrženými rozpočtovými změnami:

Usnesení č. 68/2009

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s převodem částky 60.000,- Kč z rezervního fondu školy na účet č. 502 001.

Usnesení č. 69/2009

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Janov nad Nisou.

Usnesení č. 70/2009

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2009, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Usnesení č. 71/2009

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje cenový výměr za sběr, odvoz a odstranění komunálního odpadu pro území Obce Janov nad Nisou.

Usnesení č. 72/2009

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou bere na vědomí příkaz inventarizace za rok 2009.

Usnesení č. 73/2009

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje, že výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva zůstává ve stejné výši po celé volební období.

Usnesení č. 74/2009

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje odměnu členům Komise výstavby a rozvoje panu Františku Křůmalovi 2.000,- Kč a paní Mileně Kejzlarové 2.000,- Kč.

Usnesení č. 75/2009

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje odměnu členům Komise pro kulturu a sport pí. Jelínkové Lence 1.000,- Kč, pí. Krausové Zdeně 500,- Kč, p. Lubošovi Doležálkovi 1.000,- Kč, p. Michalovi Surkovovi 1.500,- Kč, p. Pavlovi Zangovi 1.000,- Kč.

Usnesení č. 76/2009

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje odměnu členům SPOZu pí. Vondrové Lence 1.000,- Kč, pí. Nagyové Martině 1.000,- Kč, pí. Krausové Zdeně 1.000,- Kč, p. Surkovovi Michalovi 1.000,- Kč, pí. Palenčárové Marii 1.500,- Kč, pí. Matěchové Ludmile 1.000,- Kč a p. Mikoláškovi Petrovi 1.000,- Kč.

Usnesení č. 77/2009

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje odměnu členům Finančního výboru p. Janu Čmejrkovi 1.000,- Kč, p. Pavlu Šarkovskému 1.000,- Kč, pí. Renatě Mádlové 1.000,- Kč, MUDr. Milanu Kvasničkovi 1.000,- Kč.

Usnesení č. 78/2009

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje odměnu členům Kontrolního výboru p. Pavlu Pilzovi 1.000,- Kč a p. Martinu Janouškovi 1.000,- Kč.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Jaroslav Hrabák
místostarosta obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h