Usnesení - 24.06.2009

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 24. června 2009

Usnesení č. 32/2009

ZO schvaluje termíny jednání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou na 2. pololetí roku 2009 a to na  9. 9., 14. 10., 18. 11., 16. 12./2009

Usnesení č. 33/2009

ZO schvaluje rozpočtové změny:

V  3314  5023 -  13.000 knihovna

V  3314  5021 +  13.000 dohoda o provedení práce

V  6171  5011 - 30.000 úklid

V  6171  5021 + 30.000 dohoda o provedení práce

P 4122 + 4.341 dotace hasiči

V  5512  5169 + 4.341

Usnesení č. 34/2009

ZO schvaluje:

a)  Závěrečný účet obce spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za uplynulý rok s výhradou -  méně závažnou chybou a nedostatkem :

- jinde neuvedená chyba a nedostatek: jednorázový příspěvek na penzijní připojištění starostovi obce

b)  Nápravné opatření:

Chyba nelze zpětně napravit. V případě že obec bude v budoucnu vyplácet tento příspěvek bude postupovat v souladu s § 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.

Usnesení č. 35/2009

ZO Janov nad Nisou revokuje usnesení č. 141/2008 ve znění: ZO souhlasí s přiznáním jednorázového příspěvku na ošatné  starostovi obce ve výši 20.000,- Kč.

Usnesení č. 36/2009

ZO schvaluje finanční dar starostovi obce  výši 20.000,- Kč.

Usnesení č. 37/2009

ZO Janov nad Nisou souhlasí v souvislosti s příznivým hspodařením obce s vyplacením finančního daru starostovi ve výši 2 měsíčních platů.

Usnesení č. 38/2009

ZO Janov nad Nisou souhlasí s prodejem části pozemku ppč. 804/4 k. ú. Hraničná nad Nisou o celkové výměře 385 m2 - ostatní plocha označené dle nového GP č. 502-59/2009 jako 804/6  o výměře 205 m2 panu Petru Kleinovi, trvale bytem Hraničná 1320, Janov nad Nisou za cenu 10. 558,- Kč.

Usnesení č. 39/2009

ZO Janov nad Nisou souhlasí s prodejem části pozemku ppč. 804/4 k. ú. Hraničná nad Nisou o celkové výměře 385 m2 - ostatní plocha označené dle nového GP č. 502-59/2009 jako 804/7  o výměře 63 m2 manželům Blance a Jiřímu Houfkovým, oba trvale bytem Hraničná 173, Janov nad Nisou za cenu 3. 245,- Kč.

Usnesení č. 40/2009

ZO Janov nad Nisou souhlasí s prodejem  pozemku ppč. 293/2 k. ú. Janov n. N. - trvalý travní porost o výměře 402 m2 a ppč. 236 k. ú. Janov n. N. - trvalý travní porost  o výměře 186 m2 panu Petru Csikósovi , trvale bytem  Na Petřinách 1769/47, Praha 6 za cenu 68. 598,- Kč.

Usnesení č. 41/2009

ZO Janov nad Nisou souhlasí s prodejem části pozemku ppč. 219/1 k. ú. Janov n. N. - trvalý travní porost o celkové výměře 353 m2 označené dle nového GP č. 250-792/2008 a č. 962-792/2008 jako 219/5 o výměře 100 m2, části pozemku ppč. 1376/3 k. ú. Loučná n. N.  - trvalý travní porost o celkové  výměře 1783 m2 označené dle nového GP č. 250-792/2008 a č. 962-792/2008 jako 1376/17  o výměře 132 m2 a části pozemku ppč. 1376/15 k. ú. Loučná n. N. - ostatní plocha o celkové výměře 1156 m2 označené dle nového GP č. 250-792/2008 a č. 962-792/2008 jako část b) o výměře 9 m2 paní ing. Andree Klimečkové, trvale bytem Sportovní 1279, Smržovka za cenu 62 058,- Kč.

Usnesení č. 42/2009

ZO Janov nad Nisou souhlasí se směnou části ppč. 673/1 k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 14 041  m2 - trvalý travní porost označené dle GP č. 964-686/2009 jako 673/4 o výměře 74 m2 a části ppč. 724/1 k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 7 937 m2 - trvalý travní porost  označené dle GP č. 964-686/2009 jako 724/5 o  výměře 405 m2 v majetku TJ Bižuterie, o.s. za  část pozemku ppč.  1398 k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 1 174 m2 - ostatní plocha  označené dle GP č. 964-686/2009 jako 1398/2 o výměře 512 m2 v majetku obce Janov nad Nisou.

Usnesení č. 43/2009

ZO Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby  " STL plynovod a přípojky pro 8 BD, Rezidence Loučná na ppč. 1609/2 , 1609/4 v k. ú. Loučná nad Nisou" za jednorázový poplatek 1.000,- Kč.

Usnesení č. 44/2009

ZO Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním geometrického plánu na zaměření věcného břemene na pozemku ppč. 2 k. ú. Janov nad Nisou.

Usnesení č. 45/2009

ZO Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě kupní na vodovodní a kanalizační řad mezi Rezidenční Loučná s.r.o., Mrštíkova 399/2a -  Liberec, Obcí Janov nad Nisou, Janov n. N. 520 a Wild Oak s.r.o., Mrštíkova 399/2a - Liberec a pověřuje starostu jednáním o dokončení smlouvy o smlouvě budoucí.

Usnesení č. 46/2009

ZO Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na právo přístupu a příjezdu a uložení kabelu NN na pozemku ppč. 1252/1 k. ú. Janov nad Nisou ve prospěch vlastníků pozemku ppč. 1252/2 k. ú. Janov nad Nisou dle geometrických plánů č. 938-107/2008 a 933-107/2008 za jednorázový poplatek 10. 000,- Kč.

Usnesení č. 47/2009

ZO Janov nad Nisou schvaluje záměr pořídit nový Územní  plán obce Janov nad Nisou.

Usnesení č. 48/2009

ZO Janov nad Nisou určuje pro kontakt s úřadem územního plánování Jablonec nad Nisou ve věci pořizování nového Územního plánu obce Janov nad Nisou pana Jaroslava Hrabáka

Usnesení č. 49/2009

ZO Janov nad Nisou souhlasí s převodem částky 27. 594,- Kč z rezervního fondu školy na účet č. 502 004.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Jaroslav Hrabák
místostarosta obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h