Usnesení - 27.05.2009

Usnesení z  5. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 27. května 2009

Usnesení č. 25/2009

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje částí pozemku ppč. 804/4 k. ú. Hraničná nad Nisou o celkové výměře 385 m2 označených dle nového GP jako 804/6  o výměře 205 m2 a 804/7 o výměře 63 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 50,- Kč/m2.

Usnesení č. 26/2009

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje části pozemku ppč. 219/1 k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 353 m2 - trv. travní porost označené dle nového GP jako 219/5 o výměře 100 m2, části pozemku ppč. 1376/3 k. ú. Loučná n. N.  o celkové  výměře 1783 m2 - trv. travní porost označené dle nového GP jako 1376/17  o výměře 141 m2 a části pozemku ppč. 1376/15 k. ú. Loučná n. N. o celkové výměře 1156 m2 - ost. plocha označené dle nového GP jako část b) o výměře 9 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 250,- Kč/m2.

Usnesení č. 27/2009

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním GP na zaměření části pozemku ppč. 219/4 k. ú. Janov nad Nisou.

Usnesení č. 28/2009

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje ppč. 293/2 k. ú. Janov n. N. o výměře 402 m2 - trvalý travní porost a ppč. 236 k. ú. Janov n. N. o výměře 186 m2 - trvalý travní porost a navrhuje minimální kupní cenu u ppč. 293/2 50,- Kč/m2 a u ppč. 236 250,- Kč/m2.

Usnesení č. 29/2009

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním směny části ppč. 673/1 k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 14 041  m2 - trvalý travní porost  označené dle GP č. 964-686/2009 jako 673/4 o výměře 74 m2 a část ppč. 724/1 k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 7 937 m2 - trvalý travní porost označené dle GP č. 964-686/2009 jako 724/5 o  výměře 405 m2  v majetku TJ Bižuterie, o.s. za část pozemku ppč.  1398 k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 1 174 m2 - ostatní plocha  označené dle GP č. 964-686/2009 jako 1398/2 o výměře 512 m2  v majetku obce Janov nad Nisou.

Usnesení č. 30/2009

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním geometrického plánu na zaměření věcného břemene na vodovodní potrubí na ppč. 1329/6 k. ú. Janov n. N.

Usnesení č. 31/2009

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje tyto rozpočtové změny:

P 4122 10.832,- hospodaření v lesích - dotace

V  1039 5169  10.832,- hospodaření v lesích

P 4121 30.000,-  hasiči - dotace Bedřichov

V  5512 5137 30.000,- hasiči - DHDM

P 4111 20.000,- dotace  volby

V  6117 5029 14.000,-  mzdy volby

V  6117 5175 900,-  občerstvení volby

V  6117 5139 3.000,-  nákup volby

V  6117 5156 200,-  phm volby

V  6117 5032 800,-  ZP volby

V  6117 5169 1.100,- služby volby.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Jaroslav Hrabák
místostarosta obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h