Usnesení - 29.04.2009

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 29. dubna 2009

Usnesení č. 21/2009

ZO Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě s p. T. Janouškem a Janou Heřmanovou, oba trvale bytem Loučná 76, Janov nad Nisou o zřízení věcného břemene na umístění zemního kabelového vedení NN na ppč. 174/9 k. ú. Hraničná nad Nisou za jednorázový poplatek 2.900,- Kč.

Usnesení č. 22/2009

ZO schvaluje cenu vodného a stočného na období od 1. 5. 2009  do 31. 12. 2009 ve výši vodné 10,- Kč/m3 a stočné 39,80 Kč/m3.

Usnesení č. 23/2009

ZO Janov nad Nisou schvaluje tuto rozpočtovou změnu:

Usnesení č. 24/2009

ZO Janov nad Nisou souhlasí s prominutím  poplatku z vybraného vstupného na IV. školním společenském plese, který se konal 27. 3. 2009.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Jaroslav Hrabák
místostarosta obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h