Usnesení - 08.09.2010

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 8. září  2010

Usnesení č. 57/2010

ZO Janov nad Nisou projednalo předložený materiál a schvaluje v souladu s ustanovením § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)  upravený návrh zadání Územního plánu obce Janov nad Nisou.

Usnesení č. 58/2010

ZO Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním geometrického plánu na rozdělení  pozemku ppč. 56/30  k. ú. Janov nad Nisou - zahrada o celkové výměře 1329 m2

Usnesení č. 59/2010

ZO Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním geometrického plánu na rozdělení  pozemku ppč. 268/4 k. ú. Hraničná n. N., ppč. 269/3 k. ú. Hraničná n. N. a ppč. 1381/2 k. ú. Janov n. N.

Usnesení č. 60/2010

 ZO Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje objektu čp. 413 na stpč. 416 k. ú. Janov nad Nisou a pozemku stpč. 416 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 89 m2 za odhadní  cenu 439. 510,- Kč.

Usnesení č. 61/2010

ZO Janov n. N. souhlasí s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zajištění strpění, umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na ppč. 837/1 a 1354/9 k. ú. Janov nad Nisou.  Cena bude stanovena před podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene na základě geometrického plánu za 200,- Kč/m2.

Usnesení č. 62/2010

ZO Janov n. N. souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě kupní a o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení:

Název stavby: Janov nad Nisou, STL plynovod a přípjky na p. p. č. 486/12,17

Tlaková úroveň

DN,O

L [m]

Ks

Katastr. území

Obec

STL

160

40

Janov nad Nisou

Janov nad Nisou

63

17

Přípojky

32

12

2

Janov nad Nisou

Janov nad Nisou

za cenu 241.000,- Kč.

Usnesení č. 63/2010

ZO Janov nad Nisou revokuje usnesení č. 65/2009 v tomto znění: Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem ppč. 537 v k. ú. Janov n. N.  - trvalý travní porost o celkové výměře 207 m2,  části ppč 1382/1 k. ú. Janov nad Nisou - vodní plocha o celkové výměře 156 m2 označené dle nového GP č. 978-185/2009 jako 1382/4 o výměře 56 m2, části ppč. 538/1 k. ú. Janov nad Nisou - trvalý travní porost o celkové výměře 102 m2 a části ppč. 538/2 k. ú. Janov nad Nisou - trvalý

 travní porost o celkové výměře 159 m2,  označené dle nového GP č. 978-185/2009 jako ppč. 538/1 o výměře 78 m2  Společenství vlastníků Janov nad Nisou 452,  IČO 25463527, Janov nad Nisou č. p. 452 za cenu 87.808,-  Kč.

Usnesení č. 64/2010

ZO Janov nad Nisou souhlasí s prodejem ppč. 537 v k. ú. Janov n. N.  - trvalý travní porost o celkové výměře 207 m2,  části ppč. 538/1 k. ú. Janov nad Nisou - trvalý travní porost o celkové výměře 102 m2 a části ppč. 538/2 k. ú. Janov nad Nisou - trvalý travní porost o celkové výměře 159 m2,  označené dle nového GP č. 978-185/2009 jako ppč. 538/1 o výměře 78 m2  Společenství vlastníků Janov nad Nisou 452,  IČO 25463527, Janov nad Nisou č. p. 452 za cenu 73. 388,-  Kč.

Usnesení č. 65/2010

ZO schvaluje následující rozpočtové změny

P 4213 197.729,- 54190877 dotace SFŽP  na kanalizaci

P 4216 3.361.394,- 54515825 dotace FS na kanalizaci

P 4116 296.398,- 54515309 dotace FS - kanalizace

P 4113 17.435,- 54190001 dotace SFŽP - kanalizace

V  2321  6121 3.361.394,- 54515825 kanalizace

V  2321  6121 17.435,- 54190001 kanalizace

V  2321  6121 197.729,- 54190877 kanalizace

V  2321  6121 296.398,- 54515309 kanalizace

V  2321  6121  - 430.329,- kanalizace podíl obce

V  2321  6121 + 430.329,- 54100000 kanalizace podíl obce

P 4111 - 4.280,- 98071 volby - vratka

V  6114  5169 - 4.280,- 98071 volby - vratka

P 4122 90.000,- dotace na úroky z úvěru-kraj

V  6310  5141 90.000,- dotace na úroky z úvěru-kraj

V 2321   6121 +1.901.090,- kanalizace podíl obce

V 6171 6121 -1.701.090,-

P 3639 3111 +200.000,-

Usnesení č. 66/2010

ZO schvaluje vypsání koncesního řízení na provozování vodovodu a kanalizace.

Usnesení č. 67/2010

ZO Janov nad Nisou schvaluje poskytnutí finančního příspěvku organizaci „Most k naději o. s.” ve výši 3. 612,- Kč.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Jaroslav Hrabák
místostarosta

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h