Usnesení - 09.11.2011

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 9. listopadu 2011

Usnesení č. 82/2011

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem  objektu čp. 535 Janov nad Nisou, pozemku stpč. 471 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 169 m2 a kopané studny panu J. K., bytem Janov nad Nisou 535 za cenu 1.629.170,- Kč.

Usnesení č. 83/2011

Zastupitelstvo obce souhlasí se zřízením práva zástavního k budově čp. 535 – objekt k bydlení na stpč. 471 a ke stpč. 471 – zastavěná plocha a nádvoří  v k. ú. Janov nad Nisou, obec Janov nad Nisou ve prospěch zástavního věřitele Raiffeisen stavební spořitelna a. s.,  se sídlem Koněvova 2747/99, Praha 3, IČ 49241257 pro účely zajištění pohledávky z úvěru poskytnutého obchodní společností Raiffeisen stavební spořitelna a. s. J. K., nar. ..., bytem Janov nad Nisou č. p. ... za účelem koupě těchto nemovitostí a zaplacení kupní ceny prodávající obci Janov nad Nisou v souladu s usnesením zastupitelstva o schválení prodeje  č. 82/2011 ze dne 9. 11. 2011.

Usnesení č. 84/2011

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou bere na vědomí příkaz k provedení inventarizace za rok 2011 – směrnici č. 3.

Usnesení č. 85/2011

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje  neinvestiční dotaci Jizerské o. p. s.  ve výši 90.000,- Kč s tím, že 45 tis bude poskytnuto po podepsání smlouvy a zbývajících 45 tis bude vyplaceno až po  kladném hospodářském výsledku obce a po umístění značek na magistrálu “zákaz pobíhání psů”.

Usnesení č. 86/2011

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje odměnu členům Finančního výboru p. Janu Čmejrkovi 1 500,- Kč, p. Jaroslavu Hrabákovi 1 500,- Kč, p. Petrovi Kordačovi 1 000,- Kč, p. Milanu Kvasničkovi 1 500,- Kč, p. Pavlovi Pěničkovi 1 500,- Kč a p. Pavlovi Šarkovskému 1 500,- Kč.

Usnesení č. 87/2011

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje odměnu členům Kontrolního výboru pí. Marii Bürgerové 1.500,- Kč, Ing. Olze Hatašové 1.500,- Kč, p. Martinovi Líbalovi 1.500,- Kč a p. Michalovi Surkovovi 1.000,- Kč.

Usnesení č. 88/2011

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje odměnu členům Komise pro  kulturu a sport Jelínkové Lence 1.000,- Kč,  Lubošovi Doležálkovi 1.000,- Kč, Michalovi Surkovovi 2.500,- Kč, Evě Kořánové 1.000,- Kč, pí. Veronice Střižíkové 1.000,- Kč.

Usnesení č. 89/2011

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje odměnu členům Komise výstavby a rozvoje paní Mileně Kejzlarové  2.000,- Kč, panu Martinu Líbalovi  2.000,- a Ing. Janu Zelenkovi 2.000,- Kč.

Usnesení č. 90/2011

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje odměnu členům SPOZu pí. Vondrové Lence 1.000,- Kč, pí. Nagyové Martině 1.000,- Kč, pí. Krausové Zdeně 1.000,- Kč, p. Surkovovi Michalovi 1.000,- Kč, pí. Palenčárové Marii 1.500,- Kč, pí. Matěchové Ludmile 1.000,- Kč a p. Mikoláškovi Petrovi 1.000,- Kč.

Usnesení č. 91/2011

ZO schvaluje Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací obce Janov nad Nisou.

Usnesení č. 92/2011

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje nový cenový výměr za sběr, odvoz a odstranění komunálního odpadu včetně 2x ročně ambulantního  odvozu nebezpečných složek komunálního odpadu a elektrozařízení pro území Obce Janov nad Nisou platný od 1. 1. 2012.

Usnesení č. 93/2011

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje odměnu za přípravu a průběh Janovského jarmarku p. Davidu Jelínkovi 5.000,- Kč, p. Michalovi Surkovovi 5.000,- Kč, p. Hynku Pulcovi 2.000,- Kč a pí. Květoslavě Váchové 3.000,- Kč.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h