Usnesení - 12.10.2011

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 12. října 2011

Usnesení č. 72/2011

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním geometrického plánu na rozdělení pozemků ppč. 1318/1, 1341/1 a 483/1 k. ú. Janov nad Nisou a navrhuje minimální kupní cenu u pozemků 1318/1 a 1341/1 300,- Kč/m2 a u pozemku ppč. 483/1 100,- Kč/m2.

Usnesení č. 73/2011

ZO Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje pozemku ppč. 348/10 k. ú. Janov nad Nisou - trvalý travní porost o celkové výměře 149 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 300,- Kč/m2.

Usnesení č. 74/2011

ZO Janov nad Nisou souhlasí s prodejem části pozemku ppč. 56/30 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 1 028 m2 - zahrada označené GP č. 1041-14/2011 jako 56/44 o výměře 51 m2 J. P. a R. P. bBytem ...  za cenu 15. 759,- Kč.

Usnesení č. 75/2011

ZO Janov nad Nisou souhlasí s prodejem části pozemku ppč. 44/1 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 1 028 m2 - zahrada označené GP č. 1042-22/2011 jako 44/4 o výměře 51 m2 a části pozemku ppč. 36/8 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 178 m2 - ostatní plocha označené GP č. 1042-22/2011 jako 36/9 o výměře 39 m2 Z. P., bytem ... za cenu 23. 175,- Kč.

Usnesení č. 76/2011

ZO Janov nad Nisou souhlasí s prodejem pozemku stpč. 261 k. ú. Hraničná nad Nisou o celkové výměře 30 m2 - zastavěná plocha a nádvoří D. P. a J. P. bytem ...  za cenu 9. 270,- Kč.

Usnesení č. 77/2011

ZO Janov nad Nisou souhlasí s prodejem pozemku  ppč. 1614/4 k. ú. Loučná nad Nisou o celkové výměře 849m2 - trvalý travní porost R. P.  bytem ... za cenu 87. 447,- Kč.

Usnesení č. 78/2011

ZO Janov nad Nisou souhlasí s prodejem pozemku  ppč. 924/6 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 33 m2 - trvalý travní porost M. K. a R. R. trvale bytem ... za cenu 10. 197,- Kč.

Usnesení č. 79/2011

ZO Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním geometrického plánu na zaměření věcného břemene přes pozemek stpč. 555 k. ú. Loučná nad Nisou.

Usnesení č. 80/2011

ZO Janov nad Nisou schvaluje následující rozpočtové změny:

OdPa

Pol

P

3639

3111

+800.000,-

V

2212

5171

+800.000,-

oprava místních komunikací

P

3612

3112

+85.628,-

V

3113

6129

+65.628,-

škola konvektomat

V

5512

5137

+20.000,-

hasiči boty

Usnesení č. 81/2011

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje Dodatek č. 5  k rámcové smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku (dotace) z rozpočtu obce Janov nad Nisou.

Mgr. Daniel David
starosta obce 

Renata Mádlová
místostarostka obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h