Usnesení - 27.04.2011

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 27. dubna 2011

Usnesení č. 32/2011

ZO Janov nad Nisou schvaluje závěrečný účet obce Janov nad Nisou za rok 2010 spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 bez výhrad.

Usnesení č. 33/2011

ZO Janov nad Nisou uděluje starostovi obce finanční dar ve výši 2 měsíčních platů v souvislosti s výborným výsledkem hospodaření v roce 2010.

Usnesení č. 34/2011

ZO Janov nad Nisou schvaluje upravené znění "Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví obce Janov nad Nisou"

Usnesení č. 35/2011

ZO Janov nad Nisou souhlasí s prodejem části pozemku ppč. 1610/1 k. ú. Loučná n. N. o celkové výměře 5 442 m2 - trvalý travní porost , označeného GP č. 223-247/2005 jako díl c) o výměře 5  m2, části pozemku ppč. 1610/7 k. ú. Loučná n. N. o celkové výměře 168 m2 - trvalý travní porost, označeného GP č. 223-24712005 jako díl f) o výměře 90  m2, části pozemku ppč. 1606 k. ú. Loučná N. n. o celkové výměře 94 m2 - trvalý travní porost, označeného GP č. 223-247/2005 jako díl g) o výměře 94 m2  a části pozemku ppč. 1607 k. ú. Loučná N. n. o celkové výměře 619 m2 - trvalý travní porost, označeného GP č. 233-247/2005 jako 1607/1 o  výměře 383 m2  panu  M.  P., bytem  Janov nad Nisou za cenu 137. 557,- Kč.

Usnesení č. 36/2011

ZO Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na vedení kanalizačního potrubí přes pozemek ppč. 620/16 k. ú. Janov nad Nisou pro majitele objektu Janov nad Nisou čp. ---  za jednorázový poplatek 1.000,- Kč.

Usnesení č. 37/2011

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje Dodatek č. 3  k "Rámcové smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku (dotace) z rozpočtu obce Janov nad Nisou."

Usnesení č. 38/2011

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje uzavírání smluv mezi podnikateli a obcí Janov nad Nisou o zajištění provozu systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a schvaluje následující ceník pro rok 2011:

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h