Usnesení - 30.03.2011

Usnesení z  3. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 30. března 2011

Usnesení č. 23/2011

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním GP na rozdělení pozemku ppč. 372/1 k. ú. Hraničná n. N.

Usnesení č. 24/2011

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisousouhlasí se zveřejněním prodeje části pozemku ppč. 1610/1 k. ú. Loučná n. N. o celkové výměře 5 442 m2 - trvalý travní porost (v ÚP louky, pastviny), označeného GP č. 223-247/2005 jako díl c) o výměře 5  m2, části pozemku ppč. 1610/7 k. ú. Loučná n. N. o celkové výměře 168 m2 - trvalý travní porost (v ÚP zast. plocha), označeného GP č. 223-24712005 jako díl f) o výměře 90  m2, části pozemku ppč. 1606 k. ú. Loučná N. n. o celkové výměře 94 m2 - trvalý travní porost ( v ÚP zast. plocha), označeného GP č. 223-247/2005 jako díl g) o výměře 94 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 200,- Kč/ m2  a části pozemku ppč. 1607 k. ú. Loučná N. n. o celkové výměře 619 m2 - trvalý travní porost ( v ÚP zast. plocha), označeného GP č. 233-247/2005 jako 1607/1 o výměře 383 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 250,- Kč/ m2.

Usnesení č. 25/2011

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním geometrického plánu na rozdělení  pozemku ppč. 44/1 k. ú. Janov nad Nisou.

Usnesení č. 26/2011

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby - na "Přeložku STL plynovodu DN 100 - Rekonstrukce mostu přes Bílou Nisu, pod bobovou dráhou u č. p. 72 - Janov nad Nisou - SO 501 ". Cena bude stanovena před podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene na základě geometrického plánu za 200,- Kč/m2.

Usnesení č. 27/2011

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o omezení užívání nemovitosti a souhlasu se zřízením stavby plynárenského zařízení  "Přeložka STL plynovodu - rekonstrukce mostu přes Bílou Nisu pod bobovou dráhou u č. p. 72, Janov nad Nisou". Cena za zřízení věcného práva bude poukázána na účet budoucího povinného ve výši 500,- Kč bez DPH.

Usnesení č. 28/2011

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením Smlouvy o možnosti provést stavbu na cizím pozemku s panem J. M., bytem ......

Usnesení č. 29/2011

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem části pozemku ppč. 268/4 k. ú. Hraničná nad Nisou - zahrada o celkové výměře 500 m2 označené dle GP č. 524-764/2010 a č. 1033-764/2010 jako 268/7 o výměře 22 m2, části pozemku ppč. 269/3 k. ú. Hraničná nad Nisou - trvalý travní porost o celkové výměře 285 m2 označené dle GP č. 524-764/2010 a č. 1033-764/2010 jako 269/3 o výměře 89 m2 a části pozemku ppč. 1381/2 k. ú. Janov nad Nisou - ostatní plocha o celkové výměře 155 m2 označené dle GP č. 524-76412010 a č. 1033-76412010 jako 1381/9 o výměře 31 m2 manželům J. a V. V., bytem J..... za cenu 37.719,- Kč.

Usnesení č. 30/2011

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem části pozemku ppč. 268/4 k. ú. Hraničná nad Nisou - zahrada o celkové výměře 500 m2 označené dle GP č. 524-764/2010 a č. 1033-764/2010 jako 268/6 o výměře 233 m2, části pozemku ppč. 269/3 k. ú. Hraničná nad Nisou - trvalý travní porost o celkové výměře 285 m2 označené dle GP č. 524-764/2010 a č. 1033-764/2010 jako 269/9 o výměře 197 m2 a části pozemku ppč. 1381/2 k. ú. Janov nad Nisou - ostatní plocha o celkové výměře 155 m2 označené dle GP č. 524-764/2010 a č. 1033-764/2010 jako 1381/8 o výměře 93 m2  paní J. B., bytem ..... za cenu 85.133,- Kč.

Usnesení č. 31/2011

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace  ZŠ a MŠ Janov n. N. za rok 2010 a souhlasí s převedením zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 61.318,04 Kč do rezervního fondu a s převedením částky 68.059,- Kč z fondu reprodukce majetku školy zřizovateli školy.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h