Usnesení - 30.03.2011

Usnesení z  3. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 30. března 2011

Usnesení č. 23/2011

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním GP na rozdělení pozemku ppč. 372/1 k. ú. Hraničná n. N.

Usnesení č. 24/2011

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisousouhlasí se zveřejněním prodeje části pozemku ppč. 1610/1 k. ú. Loučná n. N. o celkové výměře 5 442 m2 - trvalý travní porost (v ÚP louky, pastviny), označeného GP č. 223-247/2005 jako díl c) o výměře 5  m2, části pozemku ppč. 1610/7 k. ú. Loučná n. N. o celkové výměře 168 m2 - trvalý travní porost (v ÚP zast. plocha), označeného GP č. 223-24712005 jako díl f) o výměře 90  m2, části pozemku ppč. 1606 k. ú. Loučná N. n. o celkové výměře 94 m2 - trvalý travní porost ( v ÚP zast. plocha), označeného GP č. 223-247/2005 jako díl g) o výměře 94 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 200,- Kč/ m2  a části pozemku ppč. 1607 k. ú. Loučná N. n. o celkové výměře 619 m2 - trvalý travní porost ( v ÚP zast. plocha), označeného GP č. 233-247/2005 jako 1607/1 o výměře 383 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 250,- Kč/ m2.

Usnesení č. 25/2011

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním geometrického plánu na rozdělení  pozemku ppč. 44/1 k. ú. Janov nad Nisou.

Usnesení č. 26/2011

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby - na "Přeložku STL plynovodu DN 100 - Rekonstrukce mostu přes Bílou Nisu, pod bobovou dráhou u č. p. 72 - Janov nad Nisou - SO 501 ". Cena bude stanovena před podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene na základě geometrického plánu za 200,- Kč/m2.

Usnesení č. 27/2011

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o omezení užívání nemovitosti a souhlasu se zřízením stavby plynárenského zařízení  "Přeložka STL plynovodu - rekonstrukce mostu přes Bílou Nisu pod bobovou dráhou u č. p. 72, Janov nad Nisou". Cena za zřízení věcného práva bude poukázána na účet budoucího povinného ve výši 500,- Kč bez DPH.

Usnesení č. 28/2011

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením Smlouvy o možnosti provést stavbu na cizím pozemku s panem J. M., bytem ......

Usnesení č. 29/2011

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem části pozemku ppč. 268/4 k. ú. Hraničná nad Nisou - zahrada o celkové výměře 500 m2 označené dle GP č. 524-764/2010 a č. 1033-764/2010 jako 268/7 o výměře 22 m2, části pozemku ppč. 269/3 k. ú. Hraničná nad Nisou - trvalý travní porost o celkové výměře 285 m2 označené dle GP č. 524-764/2010 a č. 1033-764/2010 jako 269/3 o výměře 89 m2 a části pozemku ppč. 1381/2 k. ú. Janov nad Nisou - ostatní plocha o celkové výměře 155 m2 označené dle GP č. 524-76412010 a č. 1033-76412010 jako 1381/9 o výměře 31 m2 manželům J. a V. V., bytem J..... za cenu 37.719,- Kč.

Usnesení č. 30/2011

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem části pozemku ppč. 268/4 k. ú. Hraničná nad Nisou - zahrada o celkové výměře 500 m2 označené dle GP č. 524-764/2010 a č. 1033-764/2010 jako 268/6 o výměře 233 m2, části pozemku ppč. 269/3 k. ú. Hraničná nad Nisou - trvalý travní porost o celkové výměře 285 m2 označené dle GP č. 524-764/2010 a č. 1033-764/2010 jako 269/9 o výměře 197 m2 a části pozemku ppč. 1381/2 k. ú. Janov nad Nisou - ostatní plocha o celkové výměře 155 m2 označené dle GP č. 524-764/2010 a č. 1033-764/2010 jako 1381/8 o výměře 93 m2  paní J. B., bytem ..... za cenu 85.133,- Kč.

Usnesení č. 31/2011

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace  ZŠ a MŠ Janov n. N. za rok 2010 a souhlasí s převedením zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 61.318,04 Kč do rezervního fondu a s převedením částky 68.059,- Kč z fondu reprodukce majetku školy zřizovateli školy.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

5. zasedání zastupitelstva
31.05.2023 od 17:00 h