Usnesení - 10.10.2012

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 10. října 2012

Usnesení č. 57/2012

ZO Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje pozemku ppč. 1437/6 k. ú. Loučná n. N. - trvalý travní porost o výměře 541 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 500,- Kč/m2.

Usnesení č. 58/2012

ZO Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním geometrického plánu na zaměření věcného břemene na pozemku ppč. 1749 k. ú. Loučná n. N.

Usnesení č. 59/2012

ZO Janov nad Nisou bere va vědomí výsledek koncesního řízení na provozování vodohospodářské infrastruktury a pověřuje starostu obce, aby v souladu s metodikou výběrového řízení SFŽP projednal s vítězem koncesního řízení cenové podmínky a uzavřel s ním smlouvu.

Usnesení č. 60/2012

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje  neinvestiční dotaci Jizerské o. p. s.  ve výši 90.000,- Kč.

Usnesení č. 61/2012

ZO Janov nad Nisou schvaluje Nařízení 1/2012

Usnesení č. 62/2012

ZO Janov nad Nisou pověřuje Kontrolní výbor prošetřením stížnosti manželů K. na možné porušování zákonů.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h