Usnesení - 14.11.2012

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 14. listopadu 2012

Usnesení č. 63/2012

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s příspěvkem ve výši 20.000,- Kč pro „Sdružení cestovního ruchu Jizerské hory“.

Usnesení č. 64/2012

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje pozemku ppč. 598/8 k. ú. Janov n. N. o výměře 591 m2 - trvalý travní porost a pozemku ppč. 598/7 k. ú. Janov n. N. o výměre 446 m2- trvalý travní porost  a navrhuje minimální kupní cenu u ppč. 598/8 - 500,- Kč/ m2 a u ppč. 598/7 - 300,- Kč/ m2.

Usnesení č. 65/2012

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje části ppč. 520/3 k.  ú. Janov nad Nisou – trvalý travní porost  o celkové výměře 112 m2 označená dle GP č. 1089-692/2012 jako ppč. 520/8 o výměře 105 m2 a části ppč. 1400 k. ú. Janov n. N. - ostatní plocha o celkové výměře 13 631 m2 označená dle GP č. 1089-692/2012 jako 1400/2 o výměře 7 m2  a navrhuje minimální kupní cenu 300,- Kč/m2 .

Usnesení č. 66/2012

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene přístupu za účelem provozu, údržby, odstraňování poruch včetně rekonstrukce vodovodního potrubí  na pozemku ppč. 627/2 k. ú. Janov nad Nisou v rozsahu 21 bm za jednorázový poplatek 2.100,- Kč

Usnesení č. 67/2012

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje bytového domu v Hraničné č. p. 104 za minimální kupní cenu  1.651.640,- Kč.

Usnesení č. 68/2012

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje studny na pozemku ppč. 1488 k. ú. Loučná nad Nisouza minimální kupní cenu  2.090,- Kč.

Usnesení č. 69/2012

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje studny na pozemku ppč. 647/14 k. ú. Hraničná nad Nisouza minimální kupní cenu  1.500,- Kč.

Usnesení č. 70/2012

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou bere na vědomí příkaz k provedení inventarizace za rok 2012  – směrnici č. 3.

Usnesení č. 71/2012

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje odměnu členům Finančního výboru p. Janu Čmejrkovi 1.500,- Kč, p. Jaroslavu Hrabákovi 1.000,- Kč, p. Petrovi Kordačovi 1.000,- Kč, p. Milanovi Kvasničkovi 1.000,- Kč, p. Pavlovi Pěničkovi 1.500,- Kč a p. Pavlovi Šarkovskému 1.500,- Kč.

Usnesení č. 72/2012

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje odměnu členům Kontrolního výboru pí. Marii Bürgerové 1.000,- Kč, Ing. Olze Hatašové 1.000,- Kč, p. Martinovi Líbalovi 1.000,- Kč a p. Michalovi Surkovovi 1.000,- Kč.

Usnesení č. 73/2012

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje odměnu členům Komise pro  kulturu a sport Jelínkové Lence 1.000,- Kč,  Lubošovi Doležálkovi 1.000,- Kč, Michalovi Surkovovi 2.500,- Kč a pí. Veronice Střižíkové 1.000,- Kč.

Usnesení č. 74/2012

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje odměnu členům Komise výstavby a rozvoje paní Mileně Kejzlarové  2.000,- Kč, panu Martinovi Líbalovi  2.000,- a Ing. Janovi Zelenkovi 2.000,- Kč.

Usnesení č. 75/2012

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje odměnu členům SPOZu pí. Vondrové Lence 1.000,- Kč, pí. Krausové Zdeně 500,- Kč, p. Surkovovi Michalovi 1.000,- Kč, pí. Palenčárové Marii 1.500,- Kč, pí. Matěchové Ludmile 1.000,- Kč, pí. Práškové Marii 1.000,- Kč a p. Mikoláškovi Petrovi 1.000,- Kč.

Usnesení č. 76/2012

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje odměnu za přípravu a průběh Janovského jarmarku p. Davidovi Jelínkovi 5.000,- Kč, p. Michalovi Surkovovi 5.000,- Kč, p. Hynkovi Pulcovi 3.000,- Kč a pí. Květoslavě Váchové 2.000,- Kč.

Usnesení č. 77/2012

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje nový cenový výměr za sběr, odvoz a odstranění komunálního odpadu včetně 2x ročně ambulantního  odvozu nebezpečných složek komunálního odpadu a elektrozařízení pro území Obce Janov nad Nisou platný od 1. 1. 2013.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

zapsala: Jelínková Lenka

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h