Usnesení - 25.01.2012

Usnesení z  1. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 25. ledna 2012

Usnesení č. 1/2012

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou po projednání předložené zprávy schvaluje 2. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka na období 2012-2015.

Usnesení č. 2/2012

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje schodkový rozpočet s tím, že záporné saldo hospodaření ve výši 2.686.084,- Kč dorovnává zapojením položky 8115 stav finančních prostředků z minulých let. Konečná výše na příjmech je 17.297.384,- Kč a na výdajích 17.297.384,- Kč.

Usnesení č. 3/2012

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem části pozemku ppč. 1620 k. ú. Loučná nad Nisou – ostatní plocha  o celkové výměře 8 277 m2 označené dle GP č. 259-284/2011 jako 1620/2 o výměře 110 m2 manželům Haně a J. P., trvale bytem ... za cenu 22.660,- Kč.

Usnesení č. 4/2012

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem části pozemku ppč. 308/3 k. ú. Janov nad Nisou – trvalý travní porost  o celkové výměře 1 046 m2 označené dle GP č. 1057-65/2011 jako 308/8 o výměře 735 m2  manželům K. a P. Ch., trvale bytem  …  za cenu 378.525,- Kč.

Usnesení č. 5/2012

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje Dodatek č. 6 k “Rámcové smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku (dotace) z rozpočtu obce Janov nad Nisou”.

Usnesení č. 6/2012

Zastupitelstvo obce Janov n. N. projednalo předložený materiál  a v souladu se zněním § 56 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)  bere na vědomí zprávu pořizovatele Územního plánu Janov n. N. o dalším postupu pořizování  Územního plánu Janov n. N..

Usnesení č. 7/2012

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2012.

Usnesení č. 8/2012

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje „Přílohu č. 1 ke zřizovací listině“ Základní školy a Mateřské školy, Janov nad Nisou, příspěvková organizace.

Usnesení č. 9/2012

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou revokuje usnesení č. 102/2011 ve znění „ZO Janov nad Nisou  schvaluje přidělení bytu č. 48 v Hraničné č. p. 104 paní Z. K., bytem … .“.

Usnesení č. 10/2012

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou pověřuje starostu obce projednat se zájemci jejich žádosti o byt a následně vybrat jednoho z uchazečů o byt č. 48 v Hraničné č. p. 104 a uzavřít smlouvu na dobu jednoho roku.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

5. zasedání zastupitelstva
31.05.2023 od 17:00 h