Usnesení - 25.01.2012

Usnesení z  1. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 25. ledna 2012

Usnesení č. 1/2012

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou po projednání předložené zprávy schvaluje 2. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka na období 2012-2015.

Usnesení č. 2/2012

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje schodkový rozpočet s tím, že záporné saldo hospodaření ve výši 2.686.084,- Kč dorovnává zapojením položky 8115 stav finančních prostředků z minulých let. Konečná výše na příjmech je 17.297.384,- Kč a na výdajích 17.297.384,- Kč.

Usnesení č. 3/2012

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem části pozemku ppč. 1620 k. ú. Loučná nad Nisou – ostatní plocha  o celkové výměře 8 277 m2 označené dle GP č. 259-284/2011 jako 1620/2 o výměře 110 m2 manželům Haně a J. P., trvale bytem ... za cenu 22.660,- Kč.

Usnesení č. 4/2012

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem části pozemku ppč. 308/3 k. ú. Janov nad Nisou – trvalý travní porost  o celkové výměře 1 046 m2 označené dle GP č. 1057-65/2011 jako 308/8 o výměře 735 m2  manželům K. a P. Ch., trvale bytem  …  za cenu 378.525,- Kč.

Usnesení č. 5/2012

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje Dodatek č. 6 k “Rámcové smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku (dotace) z rozpočtu obce Janov nad Nisou”.

Usnesení č. 6/2012

Zastupitelstvo obce Janov n. N. projednalo předložený materiál  a v souladu se zněním § 56 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)  bere na vědomí zprávu pořizovatele Územního plánu Janov n. N. o dalším postupu pořizování  Územního plánu Janov n. N..

Usnesení č. 7/2012

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2012.

Usnesení č. 8/2012

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje „Přílohu č. 1 ke zřizovací listině“ Základní školy a Mateřské školy, Janov nad Nisou, příspěvková organizace.

Usnesení č. 9/2012

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou revokuje usnesení č. 102/2011 ve znění „ZO Janov nad Nisou  schvaluje přidělení bytu č. 48 v Hraničné č. p. 104 paní Z. K., bytem … .“.

Usnesení č. 10/2012

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou pověřuje starostu obce projednat se zájemci jejich žádosti o byt a následně vybrat jednoho z uchazečů o byt č. 48 v Hraničné č. p. 104 a uzavřít smlouvu na dobu jednoho roku.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h