Usnesení - 30.05.2012

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 30. května 2012

Usnesení č. 29/2012

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje nové znění „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví obce Janov nad Nisou“.

Usnesení č. 30/2012

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje části pozemku ppč. 1024/2 k. ú. Janov nad Nisou – trvalý travní porost o celkové výměře 621 m2 ( v ÚP zastavitelná plocha ) označeného dle nového geometrického plánu č. 1076-115/2012 jako 1024/7 o výměře  190 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 300,- Kč/m2.

Usnesení č. 31/2012

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s  uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene na zajištění strpění, umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na ppč. 814/4 k. ú. Hraničná nad Nisou ( dle GP č. 547-1985/2012 ) pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035 za cenu 1.000,- Kč včetně DPH.

Usnesení č. 32/2012

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene na zajištění strpění, umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na ppč. 814/4 k. ú. Hraničná nad Nisou ( dle GP č. 548-1986/2012 ) pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035 za cenu 7.200,- Kč včetně DPH.

Usnesení č. 33/2012

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s  uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene na zajištění strpění, umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na ppč. 837/1 a 1354/9 k. ú. Janov nad Nisou ( dle GP č.1072-1989/2012 ) pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035 za cenu 1.200,- Kč včetně DPH.

Usnesení č. 34/2012

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením  Smlouvy o zřízení věcného břemene na vedení kanalizačního potrubí na stpč. 555 k. ú. Loučná nad Nisou ( dle GP č.  261-79/2012 ) pro majitele objektu čp. 9, na stpč. 354/1 k. ú. Loučná nad Nisou za cenu 2.200,- Kč včetně DPH.

Usnesení č. 35/2012

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje závěrečný účet obce Janov nad Nisou za rok 2011 spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 bez výhrad.

Usnesení č. 36/2012

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou uděluje starostovi obce finanční dar ve výši 2 měsíčních platů v souvislosti s výsledkem hospodaření obce v roce 2011 a vyřešením dlouholetého závazku obce v kauze TOPGUM.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

zapsala: Jelínková Lenka

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h