Usnesení - 29.01.2014

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 29. ledna 2014

Usnesení č. 1/2014

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí  se zveřejněním záměru prodeje částí pozemku stpč. 19/4  - zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 563 m2  označené dle geometrického plánu č. 1139-96/2013 jako stpč. 19/5 o výměře 10 m2 a ppč. 1421 o výměře 36 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 100,- Kč/m2.

Usnesení č. 2/2014

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem pozemku  ppč. 56/41- trvalý travní porost  k. ú. Janov nad Nisou o  výměře 103 m2  panu P. P., bytem Janov ….. za cenu 21.424 ,- Kč.

Usnesení č. 3/2014

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem pozemku ppč. 1437/6 – trvalý travní porost  k. ú. Loučná nad Nisou o výměře 541 m2  panu Ing. D. Č., bytem ….. za cenu 281.320,- Kč s tím, že zároveň bude uzavřena smlouva o zřízení práva předkupního, ode dne zápisu vkladu práva předkupního, jako práva věcného do katastru nemovitostí k ppč. 1437/6 k. ú. Loučná n. N..

Usnesení č. 4/2014

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem pozemku  ppč. 56/30 – zahrada k. ú. Janov nad Nisou –  o výměře 961 m2  a pozemku stpč. 794 – zastavěná plocha a nádvoří k. ú. Janov nad Nisou o výměře 16 m2, včetně budovy bez č. p. nebo bez č. ev. - jiná stavba panu D. B., bytem ….. za cenu 508.040,- Kč.

Usnesení č. 5/2014

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem části pozemku  ppč. 795/7 – lesní pozemek k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 23 330 m2 označené dle GP č. 1124-69/2013 jako ppč. 795/8 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 170 m2 panu M. K., bytem …..za cenu 35.360,- Kč.

Usnesení č. 6/2014

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem studny na pozemku ppč. 262/2 k. ú. Hraničná nad Nisou označeného dle nového geometrického plánu jako 262/7 k. ú. Hraničná nad Nisou a části pozemku ppč. 262/2 – ostatní plocha k. ú. Hraničná nad Nisou  o celkové výměře 4398 m2  označeného dle nového geometrickéhok plánu jako ppč. 262/7 o výměře 4 m2 Společenství vlastníků jednotek Hraničná 191, se sídlem Hraničná č. p. 191, 468 11  Janov nad Nisou za cenu 2.626,- Kč, k ceně budou připočítány náklady obce na znalecký posudek.

Usnesení č. 7/2014

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje schodkový rozpočet s tím, že záporné saldo hospodaření ve výši 9.592.454,- Kč dorovnává zapojením položky 8115 stav finančních prostředků z minulých let. Konečná výše na příjmech je 26.439.554,- Kč a na výdajích 26.439.554,- Kč.

Usnesení č. 8/2014

Zastupitelstvo obce  Janov nad Nisou bere na vědomí rozpočtové změny za rok 2013 – rozpočtové opatření

OdPa

Pol

P

4222

14.000,- Kč

dotace hasiči

V

5512

5137

14.000,- Kč

hasiči DDHM

P

4222

90.000,- Kč

dotace hasiči

V

5512

5171

90.000,- Kč

hasiči oprava auta

Příjem celkem: 104000

Výdej celkem: 104000

Usnesení č. 9/2014

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prominutím poplatku z vybraného vstupného na Volejbalovém plese, který se konal 25.1. 2014.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

zapsala: Lenka Jelínková

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h