Usnesení - 02.09.2020

Usnesení ze 6. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 2. září 2020

Usnesení č. 62/2020

ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej části pozemku ppč. 115/2 – trvalý travní porost o celkové výměře 81 m2 v k. ú. Hraničná nad Nisou označené dle geometrického plánu č. 663-150/2020 jako část a) o výměře 37 m2 paní P. P. za cenu 3.700,- Kč.

Usnesení č. 63/2020

ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej pozemků ppč. ppč,. 1476/10 – ostatní plocha o výměře 1414 m2 v k. ú. Loučná nad Nisou a pozemku ppč. 1476/8 – ostatní plocha o výměře 118 m2 v k. ú. Loučná nad Nisou obálkovou metodou za minimální kupní cenu 709.000,- Kč bez DPH. Termín dodání obálek je do 7. 10. 2020 do 17,00 hodin na OÚ Janov nad Nisou.

Usnesení č. 64/2020

ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej části pozemku ppč. 1631/6 – trvalý travní porost o celkové výměře 1 337 m2 označené dle GP č. 359-72/2020 jako 1631/6 o výměře 1 006 m2 paní P. H. a panu D. G. za cenu 85.500,- Kč. Zároveň bude uhrazena částka za vypracování GP ve výši 3.811,- Kč a částka za vypracování znaleckého posudku ve výši 1.666,- Kč.

Usnesení č. 65/2020

ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej části pozemku ppč. 1631/6 – trvalý travní porost o celkové výměře 1 337 m2 označené dle GP č. 359-72/2020 jako 1631/16 o výměře 331 m2 paní G. M. za cenu 33.100,- Kč. Zároveň bude uhrazena částka za vypracování znaleckého posudku ve výši 1.666,- Kč.

Usnesení č. 66/2020

ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti pro vedení optické sítě závěsem optického kabelu na pozemcích ppč. 865 k. ú. Hraničná nad Nisou pro Mgr. Petra Fotula, IČ: 72661003, Bedřichov 298, 468 12 Bedřichov za cenu 52.800,- Kč + DPH v zákonné výši.

Usnesení č. 67/2020

ZO Janov nad Nisou schvaluje následující rozpočtová opatřeni č. 3/2020 Rozpočtová opatření:

P 4111 1.865.000
P 1356 7.000
P 3639 2119 15.000
P 1381 40.000
V 2321 5494 14.760
V 3639 5164 1.200
V 5311 6123 100.000
V 6171 6123 - 100.000
V 5311 6123 70.000
V 5311 5167 5.000
V 2321 6121 404.525
V 6171 6121 1.431.515

Příjem: 1.927.000 Výdej : 1.927.000

Usnesení č. 68/2020

ZO Janov nad Nisourozhoduje o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu obce v rámci dotačního programu Volnočasové aktivity v Janově nad Nisou 2020 – 2 kolo níže uvedeným žadatelům o dotaci na projekt ve výši:

žadatel Sídlem/ bydlištěm IČ/datum nar. projekt výše podpory
Adam Kulich Stezka odvahy 5.000,- Kč
Školní sportovní klub Janov nad Nisou 374, 468 11 Janov nad Nisou 26551373 135. výročí školy 9.167,- Kč
Cestovní kancelář - Sport s.r.o. Mattioliho 3271/4, Záběhlice (Praha 10), 106 00 Praha 24746410 Vítání školního roku 17.333,- Kč
Adam Kulich Rozsvícení stromku 3.000,- Kč

a zároveň schvaluje vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace mezi Obcí Janov nad Nisou a výše uvedenými žadateli:

Mgr. Daniel David, starosta obce

Renata Mádlová, místostarostka

Zapsala M. Kejzlarová

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h