Usnesení - 26.02.2020

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 26. února 2020

Usnesení č. 13/2020

ZO Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění prodeje části pozemku ppč. 1476/2 – ostatní plocha, pohřebiště o celkové výměře 1021 m2 k. ú. Loučná nad Nisou označené dle geometrického plánu č. 336-103/2019 jako část a) o výměře 8 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 300,- Kč/m2.

Usnesení č. 14/2020

ZO Janov nad Nisou schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-4008817/VB/2 na pozemku ppč. 163/1 k. ú. Hraničná nad Nisou na umístění zařízení distribuční soustavy (podzemní vedení NN) pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín za cenu 6.400,- Kč + DPH v zákonné výši.

Usnesení č. 15/2020

ZO Janov nad Nisou schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4015895/VB/1 na pozemcích ppč. 1365/1 a 1353/8 k. ú. Janov nad Nisou na umístění zařízení distribuční soustavy (podzemní vedení VN) pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín za cenu 9.400,- Kč + DPH v zákonné výši.

Usnesení č. 16/2020

ZO Janov nad Nisou bere na vědomí pořízení Územní studie U 18 Janov n. N.

Usnesení č. 17/2020

ZO schvaluje náklady na vodné v roce 2019 ve výši 26,488 Kč/m3 bez DPH a náklady na stočné v roce 2019 ve výši 29,020 Kč/m3 bez DPH.

Usnesení č. 18/2020

ZO schvaluje cenu vodného a stočného pro rok 2020 ve výši - vodné 28,34 Kč/m3 bez DPH (32,59 Kč s DPH) a stočné 31,05 Kč/m3 bez DPH (35,71 Kč s DPH).

Usnesení č. 19/2020

ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku ev. číslo SO – 2020 – 85 (VS 53 11 30) mezi Statutárním městem Jablonec nad Nisou a Obcí Janov nad Nisou a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č. 20/2020

ZO Janov nad Nisou na základě usnesení č. 29/2017 souhlasí s tím, že Smlouva o náhradě za finanční příspěvek poskytnutý na bydlení v domě zvláštního určení mezi panem J. H. a obcí Janov nad Nisou nebude uzavřena, neboť v obci Janov nad Nisou žije více než 50 let a splňuje podmínku bezdlužnosti vůči obci.

Usnesení č. 21/2020

ZO Janov nad Nisou schvaluje dodatek č.3 ke smlouvě s Centrem sociálních služeb o poskytování pečovatelské služby pro obyvatele Obce Janov nad Nisou.

Usnesení č. 22/2020

ZO Janov nad Nisou schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě s Centrem sociálních služeb o poskytování odlehčovací služby pro obyvatele Obce Janov nad Nisou.

Mgr. Daniel David, starosta obce

Renata Mádlová, místostarostka obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h