Usnesení - 27.05.2020

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 27. května 2020

Usnesení č. 43/2020

ZO Janov nad Nisou

 1. Schvaluje uzavření směnné smlouvy mezi Obcí Janov nad Nisou, Janov na Nisou 520, 468 11 Janov nad Nisou a manželi J.G.a N.S. G. takto:

  • část pozemku 1620/1- ostatní plocha o celkové výměře 8 167 m2 v k. ú. Loučná nad Nisou označené dle geometrického plánu č. 338-112/2019 jako 1620/3 o výměře 1 584 m2 v majetku Obce Janov nad Nisou, Janov nad Nisou 520, 468 11 Janov nad Nisou

  za

  • pozemek stpč. 579 – zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště o výměře 150 m2 v k. ú. Loučná nad Nisou

  • část pozemku ppč. 1610/2 – trvalý travní porost o celkové výměře 2 408 m2 v k. ú. Loučná nad Nisou označené dle geometrického plánu č. 338-112/2019 jako 1610/2 o výměře 1 205 m2

  • část pozemku ppč. 1610/5 – trvalý travní porost o celkové výměře 840 m2 v k. ú. Loučná nad Nisou označené dle geometrického plánu č. 338-112/2019 jako 1610/9 o výměře 221 m2

  • část pozemku stpč. 368/1 -zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 900 m2 v k. ú. Loučná nad Nisou označené dle geometrického plánu č. 338-112/2019 jako 1804 o výměře 8 m2 v majetku manželů J. G.a N. S.G.

 2. Účastníci shodně konstatují, že ceny směňovaných nemovitostí jsou stejné. Po provedení směny budou tedy účastníci zcela vyrovnáni a nebudou mít vůči sobě v souvislosti s touto smlouvou žádné další nároky.

Usnesení č. 44/2020

ZO Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním směny pozemků takto:

za

Usnesení č. 45/2020

ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene pro zřízení stavby „Rekonstrukce lávky přes Bílou Nisou u č.p. 189, Janov nad Nisou“ mezi Obcí Janov nad Nisou, Janov nad Nisou 520, 468 11 Janov nad Nisou a Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové za cenu 1.000,- Kč.

Usnesení č. 46/2020

ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu pozemku k dočasnému užívání jako staveniště pro stavební akci „Rekonstrukce lávky přes Bílou Nisu u č.p. 189, Janov nad Nisou“ a zároveň k částečnému zastavění trvalou stavbou, tj. stavbou lávky- mezi Obcí Janov nad Nisou, Janov nad Nisou 520, 468 11 Janov nad Nisou a Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové za cenu 307,- Kč za celou pronajímanou plochu za rok.

Usnesení č. 47/2020

ZO Janov nad Nisou schvaluje Závěrečný účet obce Janov nad Nisou za rok 2019 spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 – bez výhrad a zároveň bere na vědomí, že nebyly zjištěny žádné závažné chyby.

Usnesení č. 48/2020

ZO Janov nad Nisou schvaluje Účetní závěrku k 31.12.2019.

Usnesení č. 49/2020

ZO Janov nad Nisou schvaluje podmínky a Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci včetně povinných příloh k předkládání žádostí na rok 2020 – Volnočasové aktivity v Janově nad Nisou 2020 – 2. kolo s předpokládanou částkou k rozdělení ve výši 58.000,- Kč.

Usnesení č. 50/2020

ZO Janov nad Nisou schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Janov nad Nisou č. 1/2020 o místním poplatku z pobytu.

Usnesení č. 51/2020

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje zařazení území Obce Janov nad Nisou do územní působnosti MAS Podještědí na období 2021-2027.

Mgr. Daniel David, starosta obce

Renata Mádlová, místostarostka obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h