Usnesení - 26.05.2021

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 26. května 2021

Usnesení č. 40/2021

ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-4020621/VB/03 na pozemku ppč. 826/1 k. ú. Hraničná nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035. Cena bude činit 1.500,- Kč + DPH v zákonné výši.

Usnesení č. 41/2021

ZO Janov nad Nisou schvaluje Závěrečný účet obce Janov nad Nisou za rok 2020 spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 – bez výhrad a zároveň bere na vědomí, že nebyly zjištěny žádné závažné chyby.

Usnesení č. 42/2021

ZO Janov nad Nisou schvaluje Účetní závěrku k 31.12.2020.

Usnesení č. 43/2021

ZO Janov nad Nisou schvaluje následující rozpočtová opatření č. 2/2021

OdPa Pol
P 4111 61.963,66
P 1356 -100
P 3639 2119 2.500,-
P 6171 2321 143.277,-
V 5213 5139 27.500,-
V 5311 5132 10.000,-
V 5512 5139 3.000,-
V 5512 6123 143.277,-
V 6171 6123 17.100,-
V 6171 6121 2.000.000,-
V 6409 5179 -500
V 6171 6121 - 1.993.536,34

Příjem celkem: 207.840,66

Výdej celkem: 207.840,66

Usnesení č. 44/2021

ZO Janov nad Nisou jmenuje pana Pavla Khaila a paní Mgr. Marii Bürgerovou za členy školské rady při ZŠ a MŠ Janov nad Nisou p.o..

Mgr. Daniel David, starosta obce

Renata Mádlová, místostarostka obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h